Профил на купувачаПринтирай

Разяснения с Изх. № П-399-1/20.02.2015г. на кмета на община Сапарева баня за общ. поръчка с предмет:"„Избор на изпълнител за услуга с предмет: Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на обуч

 

 

Изх. № П- 399-1/20.02.2015г.

ДО: ...............................

 

       Във връзка с постъпили искания за разяснения по документация за открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за услуга с предмет: Повишаване на  квалификацията на служителите  в общинската администрация чрез  организиране и провеждане на обучения по проект с наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения , на основание чл.29 aл.1 и ал.2 от ЗОП,  Ви давам следните  разяснения:

 

Въпрос 1: Трябва ли да се разбира , че според Техническата спесификация, т. 5 - „Осигуряване на екип оп експерти", подточка 3- „Ключов експерт за дизайн и разработване на електронни портали за обучение" и т. 4 „Ключов експерт за разработване на електронно обучение", предмет на обществената поръчка е и изработване на електронна платформа за обучение?

Отговор №1: 

Кандидатите следва да предложат  платформа, която да е приспособена  към нуждите  и изискванията на предмета на обществената поръчка.  Платформата трябва да отговаря на минималните изисквания посочени в техническата спецификация.

 

Въпрос 1.1. :Ако влезем в хипотезата, че ще се изработва платформа за дистанционно обучение за целите на проекта възниква и въпросът - чия собственост ще е платформата след приключването на проекта и чии ще са правата за ползването и ?

Отговор 1.1. При разработка на платформата  всички права върху интелектуалната собственост възникват за Възложителя.

 

Въпрос 1.2. : Ако не се изисква разработването на платформа, то тогава за целите на обучението, трябва ли да се използва действаща платформа на обучаващата организация, която да се приспособи към изискванията на обществената поръчка, със специфичните курсове и модули, заложени в техническата спесификация?

Отгоровор 1.2.: За всички допълнителни разработки всички права върху интелектуалната собственост възникват за Възложителя Забележка: Не се допуска ползването на продукти с неуредени права на ползване.

 

Въпрос 2:

Моля да ни дадете повече информация и разяснения как точно да разбираме и тълкуваме осигуряването на ключовите експерти, посочени по-горе? Дали те са свързани само с обучението по модул 5"Добри практики от Европа в електронното управление и оперативната съвместимост на системите" или налагат изработването на портал за електронно обучение?

 

 Отговор №2: 

Ключовите експерти са необходими за реализиране на електронните обучения, предмет на обществените поръчки , разработване и/или приспособяване на  продуктите към минималните изисквания посочени в техническата спецификация както следва:

Електронните курсове да отговарят на следните минимални характеристики:

да предоставят възможности за многократно преминаване и управление на напредъка;

с оглед реализиране на възможността за проследяване и отчитане на изминатото индивидуално учебно време, курсовете трябва да са съвместими със стандарта за електронно обучение SCORM или еквивалентен;

да работят с последните версии на всички най-разпространени интернет браузъри (Internet Explorer, Mozilla Firefox и Google Chrome);

да разполагат с отделен режим за оценяване, който да удостоверява придобитите знания и умения;

след всеки модул/глава от електронния курс трябва да се предвиди и да се провеждат междинни тестове за проверка на придобитите знания и умения, част от електронния курс;

Курсът трябва да бъде поднесен изцяло чрез мултимедийни учебни материали включващи аудио, видео, флаш анимации и интерактивни симулации и упражнения. Не са допустими курсове под формата на pdf материали, електронни презентации, уеб страници или записани видео файлове;

трябва да се предвидят симулационни упражнения, част от електронния курс;

Обучението за работа с MS Office да се извършва под формата на интерактивна симулация на работа с реалния продукт чрез активното участие от страна на обучаемия. Трябва да предоставя режими на показване, упражняване и тестване;

В случай, че участникът се ангажира да разработи курсовете в рамките на проекта, трябва да представи подробна концепция за процеса на разработване, да опише детайлно крайния резултат, процеса за осигуряване на качество, да осигури и опише нужните ресурси - екип, оборудване и процедури на работа съобразени с изискването на Възложителя за минимални характеристики на електронните курсове.

 

Уеб базираният портал за електронно обучение трябва да притежава минимум следните елементи:

трябва да притежава каталог на обученията;

трябва да съдържа подробни инструкции за функциониране и ползване на услугите за електронно обучение;

трябва да съществува възможност за регистрация на потребителите чрез име и парола и контрол на достъпа до конкретно учебно съдържание с цел управление на потребителите и защита;

порталът трябва да позволява настройка на позволенията за достъп до учебните курсове и функциите на системата;

порталът трябва да бъде съвместим със заложена възможност за качване и възпроизвеждане на предоставените обучения и да гарантира проследяването на изминалото индивидуално време за обучение. В тази връзка трябва да е съвместим със SCORM стандарта за електронно обучение или с друг еквивалентен стандарт, с който са съвместими електронните курсове;

трябва да бъде възможно осигуряването на контрол на процеса на обучение, преглед на участниците във всяко едно обучение, изготвяне на справки за статуса на участниците в обученията и изминалото индивидуално време за обучение, отпечатване и експортиране на справките в XLS формат.

порталът трябва да бъде  изцяло локализиран на български език;

трябва да разполага с лесен и интуитивен потребителски интерфейс;

всеки  участник трябва да представи подробна концепция за процеса на разработване, да опише детайлно крайния резултат, процеса за осигуряване на качество, да осигури и опише нужните ресурси - екип, оборудване и процедури на работа съобразени с изискването на Възложителя за минимални характеристики на електронните курсове


Въпрос 3:

Какво има предвид Възложителят под „Смесен курс, присъствие и он-лайн обучение чрез електронен интерактивен курс в графата „Форма на обучение". Този въпрос кореспондира с горепосоченинте.

 Отговор №3: 

Възложителят е посочил изискванията към обученията в техническата спецификация. Смесените обучения се състоят от две части: присъствена и онлайн, за това са наречени Смесени курсове. Кандидатът следва да предложи решение и програма отговарящи на заложените минимални изисквания, както следва:

 • Модул 2: „Прилагане на наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението на служители в държавната администрация";

Обучителният курс ще даде възможност на 20 служители от всички нива в администрацията, да се запознаят с Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, включваща:

 • основни цели на атестирането на служителите;
 • периодично оценяване на изпълнението трудовото на изпълнение;
 • условия и ред за атестиране;
 • етапи при атестирането;
 • показатели за компетентност;
 • формуляри за атестация;
 • оценките по отделните показатели за компетентности;
 • възражение;
 • повишаване в държавна служба на държавните служители;

 

Формата на обучението е смесена - присъствена и онлайн /по електронен път/ с продължителност 20 учебни часа.

Онлайн обучението трябва да отговаря на посочените минимални изисквания, както и  Уеб базираният портал за електронно обучение.

Присъствените занятия ще се проведат в зала осигурена от Възложителя в административната сграда на Община Сапарева баня.

Провеждането на обучението трябва да бъде изпълнено чрез следните поддейности:

 • разработване на учебен план, учебна програма и предоставяне на електронни курсове за самообучение;
 • осигуряване на необходимите квалифицирани експерти методисти;
 • спазване на изискванията за визуализация;
 • изработване на междинни тестове за отчитане удовлетвореността на целевата група;
 • разработване на образец на сертификат и отпечатването му в съответния тираж;
 • осигуряване на снимков материал за обучението и други доказателственни материали;
 • предоставяне справки от портала използван за реализиране на електронните курсове, показващи преминатото индивидуално време за обучение за всеки участник.

 

След преминаване на курса на обучение, изпълнителя трябва да издаде сертификат на успешно положилите изпита;

 

Очаквани резултати:

 • Обучени 20 служители на Община Сапарева баня;
 • Проведено едно обучение;
 • Получени 20 сертификата;

 

 • Модул 6: „МАШИНОПИС"

Обучителният курс по Машинопис ще даде възможност на 20 служители да се усвоят десетопръстната система на писане по БДС стандарт за кирилица или по QWERTY стандарт за латиница, като включва: Самостоятелно изучаване на десетопръстната система, опресняване на умението за бързо писане и др. техники, оптимално съчетаване на практиката с компютърен тренажор и работа в средата на MS WORD, което ще позволява за кратък период да се достигне висока скорост на писане;

Обучението трябва да бъде съставено първоначално от теоретично въведение по темите, последвано от практически упражнения, които ще позволяват на обучаемите да възприемат по-лесно всички техники и да ги упражнят успешно за постигането на значителни подобрения в стила си на работа.

Формата на обучението е присъствена и онлайн с продължителност минимум 30 учебни часа.

Онлайн обучението трябва да отговаря на посочените минимални изисквания, както и  Уеб базираният портал за електронно обучение.

Присъствените занятия ще се проведат в зала осигурена от Възложителя в административната сграда на Община Сапарева баня.

Провеждането на обучението трябва да бъде изпълнено чрез следните поддейности:

 • разработване на учебен план, учебна програма и предоставяне на електронни курсове за самообучение;
 • осигуряване на необходимите квалифицирани преподаватели-обучители;
 • Спазване на изискванията за визуализация при изготвянето на материалите;
 • изработване на междинни тестове за отчитане удовлетвореността на целевата група;
 • разработване на образец на сертификат и отпечатването му в съответния тираж;
 • осигуряване на снимков материал за обучението и други доказателственни материали;
 • предоставяне справки от портала използван за реализиране на електронните курсове, показващи преминатото индивидуално време за обучение за всеки участник;

 

След преминаване на курса на обучение, изпълнителя трябва да издаде сертификат на успешно положилите изпита;

Очаквани резултати:

 • Обучени 20 служители на Община Сапарева баня;
 • Проведено едно обучение;
 • Получени 20 сертификата;

 


ИНЖ. САШО ИВАНОВ

Кмет на Община Сапарева баня

 


ГК/