Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти с идент. №65365.18.299, №65365.18.289,№65365.18.214, №65365.18.175 ,№ 65365.18.159, №65365.18.151,№65365.18.148,№65365.18.95,№65365.18.24,№65365.18.389,№65365.18.393, №65365.18.448...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 24а,ал.5 от ЗСПЗЗ; чл. 37,ал.3;чл.85,ал.1 от Наредба   за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Сапарева баня,Решение № 8 от Протокол №7/16.04.2014г., Решение № 16 от Протокол №13/17.09.2014г. и Решение №8  от Протокол №1/20.01.2015г. на Общински съвет Сапарева баня и Заповед № РД-08-50/04.02.2015г. на кмета на община Сапарева баня                                                      

Н А Р Е Ж Д А М:

             І. Откривам публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост , намиращи се в землището на община Сапарева баня, област Кюстендил при следните условия:

             1. Наименование и местонахождение на обектите на търга:

                1.1. Поземлен имот с идентификатор №  65365.18.299  в местност  «Целините» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 1273кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №961/14.02.2014г.

            Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/   или общо в размер на  19.10 лв./година  - /деветнадесет лева и десет стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на 57.30лв. /петдесет и седем лева и тридесет стотинки/ .Размер на депозита за участие в търга - 5.73 лв./ пет лева и седемдесет и три стотинки/. Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

              1.2. Поземлен имот с идентификатор  №  65365.18.289  в местност    «Целините» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от  7 389кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №962/14.02.2014г.

       Начална годишна наемна цена 15 лв. /декар / петнадесет лева/ за декар или общо в размер на  110,84лв./година  - /сто и десет лева и осемдесет и четири стотинки   /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  332.52лв. / триста тридесет и два лева и петдесет и две стотинки/ .Размер на депозита за участие в търга -33.25лв./ тридесет и три лева и двадесет и пет  стотинки /. Стъпка за наддаване - 3,50 лв./ три лева и петдесет стотинки /.

             1.3. Поземлен имот с идентификатор  №65365.18.214    в местност    «Целините» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от  2 974 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №964/14.02.2014г.

     Начална годишна наемна цена 15лв. /декар /петнадесет лева/ за декар или общо в размер на   44,61лв./година  - /четиридесет и четири лева и шестдесет и една стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  133.83лв. / сто тридесет и три лева и осемдесет и три стотинки/ .Размер на депозита за участие в търга - 13.38 лв./тринадесет лева   тридесет и осем стотинки/. Стъпка за наддаване -  1,50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

           1.4. Поземлен имот с идентификатор  № 65365.18.175   в местност    «Целините» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от   588кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №965/14.02.2014г.

     Начална годишна наемна цена 15лв. /декар /петнадесет лева/ за декар или общо в размер на    8.82лв./година  - / осем лева и осемдесет и две стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  26.46лв. /  двадесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки/ .Размер на депозита за участие в търга -  2.65лв./ два лева и шестдесет и пет стотинки/. Стъпка за наддаване -  1,50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

           1.5. Поземлен имот с идентификатор  № 65365.18.159   в местност    «Целините» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от   2 153кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №966/14.02.2014г.

       Начална годишна наемна цена 15лв. /декар /петнадесет лева/ за декар или общо в размер на    32,30 лв./година  - / тридесет и два лева и тридесет стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  96.90лв. /   деветдесет  и шест лева  и деветдесет стотинки/ .Размер на депозита за участие в търга -   9.69лв./  девет лева и шестдесет и девет  стотинки/. Стъпка за наддаване -  1,50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

            1.6. Поземлен имот с идентификатор №  65365.18.151  в местност  «Целините» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 1275 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №967/14.02.2014г.

Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/ за декар или общо в размер на   19.13 лв./година  - /деветнадесет лева и тринадесет  стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  57.39лв. /   петдесет и седем лева и тридесет и девет стотинки/ .Размер на депозита за участие в търга - 5.74 лв./  пет лева и седемдесет и четири стотинки/. Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

            1.7. Поземлен имот с идентификатор №  65365.18.148  в местност  «Целините» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 2 129кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №968/14.02.2014г.

         Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/ за декар или общо в размер на   31.94 лв./година  - /тридесет и един лева и деветдесет и четири стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на   95.82лв. /   деветдесет и пет лева и осемдесет и две стотинки/ .Размер на депозита за участие в търга - 9.58лв./ девет лева и петдесет и осем стотинки/. Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

           1.8. Поземлен имот с идентификатор №  65365.18.95  в местност  «Целините» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 1710кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №956/14.02.2014г.

     Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/ за декар или общо в размер на   25.65лв./година  - / двадесет и пет лева и шестдесет и пет  стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на   76.95лв. /  седемдесет и шест лева и деветдесет и пет   стотинки/ .

Размер на депозита за участие в търга -  7.70 лв./ два лева и петдесет и седем стотинки/. Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

            1.9. Поземлен имот с идентификатор №  65365.18.24  в местност  «Целините» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 704 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №963/14.02.2014г.

                Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/ за декар или общо в размер на   10.56лв./година  - / десет лева и петдесет  и шест стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на    31.68лв. /тридесет и един лева и шестдесет и осем стотинки/.Размер на депозита за участие в търга - 3.17 лв./ три лева и седемнадесет  стотинки/. Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

            1.10. Поземлен имот с идентификатор №  65365.18.389  в местност  «Целините» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 7966 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №960/14.02.2014г.

                Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/ за декар или общо в размер на  119,49 лв./година  - /  сто и и деветнадесет лева и четиридесет и девет  стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на    358.47 лв. / триста петдесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки/.Размер на депозита за участие в търга - 35.85 лв./ тридесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки/. Стъпка за наддаване -  3.60 лв./ три  лева и шестдесет стотинки /.

              1.11. Поземлен имот с идентификатор №  65365.18.393  в местност  «Целините» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 1028 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №959/14.02.2014г.

                Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/ за декар или общо в размер на  15,42 лв./година  - / петнадесет лева и четиридесет и две стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на    46.26 лв. / четиридесет и шест лева и двадесет и шест стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 4.63 лв./ четири лева и шестдесет и три стотинки/. Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

              1.12.  Поземлен имот с идентификатор №  65365.18.448  в местност  «Целините» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 1019 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №958/14.02.2014г.

                Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/ за декар или общо в размер на  15.30лв./година  - / петнадесет лева и тридесет стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на     45.90лв./четиридесет и пет лева и деветдесет стотинки/.Размер на депозита за участие в търга - 4.59 лв./ четири лева и петдесет и девет стотинки/. Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

              1.13. Поземлен имот с идентификатор №  65365.18.584 в местност  «Целините» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 5597 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №957/14.02.2014г.

                Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/ за декар или общо в размер на   84лв./година  - / осемдесет и четири лева/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на     252лв./двеста петдесет и два лева /.Размер на депозита за участие в търга -  25.20лв./  двадесет и пет лева и двадесет  стотинки/. Стъпка за наддаване -  2.60 лв./ два лева и шестдесет стотинки /.

            1.14.  Поземлен имот с идентификатор №  65365.13.31 в местност  «Джубрена » по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 537кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №972/14.02.2014г.

                Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/ за декар или общо в размер на   8.05лв./година  - / осем лева и пет  стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на    24.15 лв./  двадесет и четири лева и  петнадесет стотинки/.Размер на депозита за участие в търга -  2.42лв./  два лева и четиридесет и две стотинки/. Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

               1.15.  Поземлен имот с идентификатор №  65365.13.98 в местност  «Джубрена » по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 639кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №971/14.02.2014г.

                Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/ за декар или общо в размер на   9.60лв./година  - / девет лева и шестдесет стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на    28.80 лв./  двадесет и осем лева и осемдесет стотинки/.

Размер на депозита за участие в търга -   2.88лв./ два лева и осемдесет и осем стотинки  /. Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

              1.16.Поземлен имот с идентификатор №  65365.13.99 в местност  «Джубрена » по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 639кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №970/14.02.2014г.

        Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/ за декар или общо в размер на   9.60лв./година  - / девет лева и шестдесет стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на    28.80 лв./  двадесет и осем лева и осемдесет стотинки/.

Размер на депозита за участие в търга -   2.88лв./ два лева и осемдесет и осем стотинки  /. Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

             1.17.Поземлен имот с идентификатор №  65365.13.105 в местност  «Джубрена » по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 1376кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №973/14.02.2014г.

                Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/ за декар или общо в размер на   20.64 лв./година  - / двадесет лева и шестдесет и четири стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на     61.92 лв./  шестдесет и един лев и деветдесет и две стотинки /.

Размер на депозита за участие в търга -    6.19лв./  шест лева и деветнадесет  стотинки  /. Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

              1.18.Поземлен имот с идентификатор №  65365.13.124  в местност  «Джубрена » по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 1296кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №974/14.02.2014г.

                Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/ за декар или общо в размер на   19.44 лв./година  - /  деветнадесет лева  и четиридесет и четири стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер   58.32лв./   петдесет и осем лева и тридесет и две стотинки /.Размер на депозита за участие в търга -     5.83лв./  пет лева и осемдесет и три стотинки   /. Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

              1.19.Поземлен имот с идентификатор №  65365.21.72  в местност  «Криводолски път » по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 2107кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №951/14.02.2014г.

                Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/ за декар или общо в размер на   31.60 лв./година  - /  тридесет и един лева и шестдесет  стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер    94.80лв./ деветдесет и четири лева и осемдесет стотинки /.Размер на депозита за участие в търга -      9.48лв./   девет лева четиридесет и осем стотинки     /. Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

              1.20.Поземлен имот с идентификатор №  65365.21.168  в местност  «Могилата » по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 1196кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №954/14.02.2014г.

                Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/ за декар или общо в размер на   17.94лв./година  - /    седемнадесет лева и деветдесет и четири стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер   53.82  лв./   петдесет и три лева и осемдесет и две стотинки/.Размер на депозита за участие в търга -   5.38    лв./ пет лева и тридесет и осем стотинки    /. Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

             1.21.Поземлен имот с идентификатор № 65365.21.169  в местност  «Самоковски път » по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от  1342кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №953/14.02.2014г.

        Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/ за декар или общо в размер на   20.13лв./година  - /     двадесет лева и тринадесет стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер  60.39   лв./  шестдесет лева и тридесет и девет стотинки /.Размер на депозита за участие в търга -   6.04    лв./       /. Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

              1.22. Поземлен имот с идентификатор №  65365.21.215  в местност  «Криводолски път» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от  1110кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №952/14.02.2014г.

            Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/   или общо в размер на    16.65лв./година  - / шестнадесет лева и шестдесет и пет стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  49.95 лв. / четиридесет и девет лева и деветдесет и пет стотинки / .Размер на депозита за участие в търга -  4.99лв./ четири лева и деветдесет и девет стотинки/. Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

          1.23. Поземлен имот с идентификатор  №  65365.12.2   в местност    «Блатото» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от  4438 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №975/14.02.2014г.

Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/   или общо в размер на   66.57 лв./година  - / шестдесет и шест лева и петдесет и седем стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  199.71 лв. /  сто деветдесет и девет лева и седемдесет и една стотинки / .Размер на депозита за участие в търга -  19.97 лв./  деветнадесет лева и деветдесет и седем стотинки/. Стъпка за наддаване - 2.00 лв./ два лева /.

               1.24. Поземлен имот с идентификатор  №65365.19.145  в местност    «Прогона » по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от    2382кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №955/14.02.2014г.

Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/   или общо в размер на    35.73 лв./година  - / тридесет и пет лева и седемдесет и три стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на    107.19лв. / сто и седем лева и деветнадесет стотинки / .

Размер на депозита за участие в търга -  10.72 лв./  десет лева и седемдесет и две стотинки/. Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

            1.25. Поземлен имот с идентификатор  № 65365. 10.38   в местност    «Блатото » по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от   2259кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №976/14.02.2014г.

Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/   или общо в размер на    33.88  лв./година  - /   тридесет и три лева и осемдесет и осем стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на   101.64  лв. /сто и един лева и шестдесет и четири стотинки / .Размер на депозита за участие в търга -   10.16лв./десет лева и шестнадесет стотинки/. Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

              1.26. Поземлен имот с идентификатор  № 65365. 16.71   в местност    «Под пистата» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от    2497кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС №969/14.02.2014г.

Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/   или общо в размер на     37.45  лв./година  - / тридесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки   /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на     112.35 лв. / сто и дванадесет лева и тридесет и пет стотинки/ .Размер на депозита за участие в търга -    11.23лв./ единадесет лева и двадесет и три стотинки/. Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

               2. Срок за отдаване под наем - 3 /три/   години, считано от датата на подписване на договора.

          3. Размер на депозита -10% от началната тръжна цена на имота. Краен срок за внасяне на депозита -   04.03.2015г. -  17:00 часа   по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF. Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг -11.03.2015г. - 17:00 часа.

         Забележка:  За всеки отделен имот за който участникът е заявил участие следва да бъде внесен съответния депозит,описан в т. I от  Заповед № РД-08-50/04.02.2015г.  на кмета на община Сапарева баня.                                                      

           4. Срок  за закупуване на тръжна документация -  04.03.2015г.,16:00 часа.

Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 150 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

          5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 04.03.2015г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

           6. Срок за извършване на оглед на имота - всеки работен ден от  13.02.2015г. - 04.03.2015г. от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа.

        7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния имот следва да внесе авансово цялата  дължима   сума за  периода на наем  от 1 /една/ година преди подписване на договора  с общината.

                В едномесечен срок, считано  от изтичане на  1 година от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за втората година от срока на договора.

                В едномесечен срок, считано  от изтичане на  2 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  третата  година от срока на договора.

       8. Място,ден и час на провеждане на търга:  05.03.2015г. /  четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на общината,етаж 3,зала на общински съвет град Сапарева баня.

              9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 12.03.2015г. /четвъртък / от 10:00 часа в сградата на общината,етаж 3,зала на общински съвет град Сапарева баня.

     10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 11.03.2015г.,16:00 часа                                

         11. Срок за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - всеки работен ден от 06.03.2015г.- 11.03.2015г. от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа.

           12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  11.03.2015г., 17:00 часа в деловодството на общината.

 

За контакт : Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1, Тел:0707/23378, факс: 0707/23480 лица  за контакт: инж. Радка Георгиева - зам. кмет „СДКЕИ" , вътр. 208 и Костадин Николов - юрисконсулт- вътр.228