Профил на купувачаПринтирай

Открита процедура с предмет:„Избор на изпълнител за услуга с предмет: Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на обучения

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:   „Избор на изпълнител за услуга с предмет: Повишаване на  квалификацията на служителите  в общинската администрация чрез  организиране и провеждане на обучения по проект с наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения"


 Уникален номер в регистъра на АОП    00761-2015-0002Решение

Обявление

 

Съобщение до средствата за масово осведомяване

 

Разяснения с Изх. № П-399-1/20.02.2015г. на кмета на община Сапарева баня за общ. поръчка с предмет:" „Избор на изпълнител за услуга с предмет: Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация"

 

Разяснения с изх. № П- Ф-3-1/04.03.2015г. на кмета на община Сапарева баня за оп с предмет:"Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на обучения "

 

Документацията бе достъпна за изтегляне до 02.03.2015г. 17:00 часа.

 

Протокол 1/10.03.2015г. от работата на комисията ,назначена със Заповед №  РД-08-122/10.03.2015г. на кмета на община Сапарева баня

 

Протокол 2/19.03.2015г. от работата на комисията ,назначена със Заповед №  РД-08-122/10.03.2015г. на кмета на община Сапарева баня

 

Протокол 3/23.03.2015г. от работата на комисията ,назначена със Заповед №  РД-08-122/10.03.2015г. на кмета на община Сапарева баня


Съобщение за отваряне на плик 3 с предлага цена