Профил на купувачаПринтирай

Заповед №РД-08-36/28.01.2015г. на кмета на община Сапарева баня за освобождаване на гаранциите за участие на "Петрол"АД

Процедура: 00761-2014-0009

 

ЗАПОВЕД

РД-08-36/28.01.2015г.

гр. Сапарева баня

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.62, ал.1,т.2 и ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.59,ал.1 за представяне на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на oбществена поръчка с предмет: „Покупка на горива за служебните автомобили на община Сапарева баня"

 

 

НАРЕЖДАМ:

1.Да се освободят гаранциите за участие  за съответните обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: Покупка на безоловен бензин А-95, Обособена позиция №2: Покупка на дизелово гориво и Обособена позиция №3: Покупка на газ пропан-бутан  на класирания на първо място участник в открита процедура за възлагане на oбществена поръчка с предмет:   „Покупка на горива за служебните автомобили на община Сапарева баня"  - „Петрол"  АД, със седалище  адрес на управление: гр. Ловеч, хотел „Ловеч", ул."Търговска"   № 12  с ЕИК/БУЛСТАТ/: 831496285, представлявано от управителите  Георги Иванов Татарски и Милко Константинов Димитров

 

*      Гаранцията за участие за обособена позиция № 1 е парична  гаранция в размер на 559.00лв., внесена по сметката на община Сапарева баня с платежно нареждане №20141125029970023312 от 25.11.2014г. от Изпълнителя при банка ДСК, Централно управление, град София;

 

*      Гаранцията за участие за обособена позиция № 2 е парична  гаранция в размер на 938.00лв., внесена по сметката на община Сапарева баня с платежно нареждане №20141125029970023330 от 25.11.2014г. от Изпълнителя при банка ДСК, Централно управление, град София;

 

*      Гаранцията за участие за обособена позиция № 3 е парична  гаранция в размер на 330.00лв., внесена по сметката на община Сапарева баня с платежно нареждане №20141125029970023332 от 25.11.2014г. от Изпълнителя при банка ДСК, Централно управление, град София;

 

 2. Във връзка с т.1 от настоящата заповед, горецитираните суми  да бъдат  преведени по следната сметка на Изпълнителя, посочена в образец 1.1 от офертата му:

Обслужваща банка:  „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК „ АД;

IBAN: BG 59UNCR70001521779337;BIC: UNCRBGSF; титуляр на сметката: "Петрол" АД   

 

Настоящата ми Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение - ДД «ФСДУС», деловодство и на  участника  в процедурата.

 

 

ИНЖ. САШО ИВАНОВ                                                                          

Кмет на Община Сапарева баня

 

КН/СН