Профил на купувачаПринтирай

Заповед № 561/08.10.2014г. на кмета на Община Сапарева баня за освобождаване на гаранция за участие на "Т7 консулт" ЕООД за процедура 00761-2014-0006

 


 

ЗАПОВЕД

№561/08.10.2014г.  

гр. Сапарева баня

 

На основание  чл.44,ал.1,т.1 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА;чл.62, ал.1,т.2 и ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.59,ал.1 за представяне на гаранция за участие в открита процедура за възлагане на oбществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект № 10/321/01442 от 12.12.2013 г., „Път IV-62084 Сапарева баня - Паничище в участъка от км. 3+569,38 до км. 9+147,20", изпълнявани по Договор № 10/321/01442 от 12.12.2013 г., мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."    

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Да се освободи гаранцията за участие на класирания на първо място участник в открита процедура за възлагане  на oбществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор по проект № 10/321/01442 от 12.12.2013 г., „Път IV-62084 Сапарева баня - Паничище в участъка от км. 3+569,38 до км. 9+147,20", изпълнявани по Договор № 10/321/01442 от 12.12.2013 г., мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."   -  „Т7 Консулт" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Фредерик Жулио Кюри № 18, ет. 5 ЕИК/БУЛСТАТ/: 200007801, представлявано от Управителя - Живко Николов Тенев. 

 

*      Гаранцията за участие  е  парична гаранция в размер на 700.00лв., внесена с платежно нареждане  на 23.07.2014г.   при  банка Unikredit Bulbank  - филиал Пловдив;

 

2. Във връзка с т.1 от настоящата заповед, горецитираната сума да бъде преведена по следната сметка на Изпълнителя:

 

Обслужваща банка:  Уникредит Булбанк, град Пловдив, ул."Иван Вазов" №2;

IBAN: BG50 UNCR70001501729308  ; BIC: UNCRBGSF ;

Tитуляр на сметката  „Т7 Консулт" ЕООД  с управител Живко Николов Тенев ;

 

Настоящата ми Заповед да се сведе до знанието на заинтересованoто лицe за сведение и изпълнение - ДД «ФСДУС», деловодство и на  участника  в процедурата.

 

 

ИНЖ. САШО ИВАНОВ                                                                           

Кмет на Община Сапарева баня

 

 СН/

 

Процедура: 00761-2014-0006