Профил на купувачаПринтирай

Заповед № 661/19.11.2014г. на кмета на Община Сапарева баня за освобождаване на гаранция за добро изпълнение за процедура 00761-2014-0004

 

ЗАПОВЕД

№661/19.11.2014г.  

гр. Сапарева баня

 

На основание  чл.44,ал.1,т.1 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 63. ал.(1) от ЗОП; във връзка с чл.59,ал.1 от ЗОП за представяне на гаранция за изпълнение в открита процедура и съгласно изискванията на раздел IIІ. „Права и задължения на изпълнителя"/чл.7,ал.10/ от сключен договор №42/14.08.2014г. за възлагане на oбществена поръчка с предмет:  "Рехабилитация на външен  топлопровод от геотермален сондаж „Гейзера" за захранване на термално отопление на основно училище "Христо Ботев", сградата на Общинска администрация, читалище „Просветен лъч" и ЦДГ „Св. Анна" в гр. Сапарева баня"  

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Да се освободи гаранцията за изпълнение   на „Санта Марина" АД със седалище и адрес на управление: гр. София, обл.София, общ.Столична, р-н Изгрев, ул. „Атанас Далчев" № 6, с ЕИК:131366349, представлявано от Деница Великова Николова, Нели Неделчева Динкова и Георги Милчев Главев - изпълнител  на  открита процедура за възлагане  на oбществена поръчка с предмет: «Рехабилитация на външен  топлопровод от геотермален сондаж „Гейзера" за захранване на термално отопление на основно училище "Христо Ботев", сградата на Общинска администрация, читалище „Просветен лъч" и ЦДГ „Св. Анна" в гр. Сапарева баня" .

 

*      Гаранцията за изпълнение  е  банкова гаранция    с изходящ  №0911-58-077984/11.08.2014г.  , издадена от банка Unikredit Bulbank  - град София ;

 

      2. Във връзка с т.1 от настоящата заповед, участникът да получи срещу подпис   оригинала на представената банкова гаранция на място в Общинска администрация Сапарева баня - отдел „АПИО"  или по куриер с обратна разписка.

 

 

Настоящата ми Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение - ДД «ФСДУС», деловодство и на  участника  в процедурата.

 

 

 

ИНЖ. САШО ИВАНОВ                                                                          

Кмет на Община Сапарева баня

 

 

 

РГ/СН

 

Процедура 00761-2014-0004