Общинска администрация > Планове и програми на общинатаПринтирай

Общински план за развитие на Община Сапарева баня 2007-2013

Общинският план за развитие на Община Сапарева баня е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, приет от Народното Събрание на Република България през м. февруари 2004 г., публикуван в ДВ, бр. 14 от 20.02.2004г.

Комуникационна стратегия за популяризиране на възможностите на общината за бизнес и инвестиции

Настоящата комуникационна стратегия е изготвена от експертен екип на фондация „АМСТЕЛС" в сътрудничество с местните партньори от общината. Стратегическият документ от една страна има за задача да даде публичност на изготвената Стратегия за местно икономическо развитие (СМИР), а от друга - да даде необходимата визия, цели и мерки за промотирането на местния потенциал на община Сапарева баня за успешен бизнес и печеливши инвестиции.

Стратегията за местно икономическо развитие на община (2007-2013 г.)

Стратегията за местно икономическо развитие на община Сапарева баня е разработена от експертен екип на Фондация АМСТЕЛС в сътрудничество с местните партньори от общината.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие през 2011 г.

На 17.02.2012г. Общински съвет гр.Сапарева баня прие Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие през 2011 година на Община Сапарева баня.

Общинска програма за закрила на детето

Общинска програма за закрила на детето на Община Сапарева баня за 2012 г.

Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2011-2021 г.

Реализирането на приоритетната национална цел за бърз и устойчив икономически растеж, свързан с наличието на енергиен сектор, отговарящ на ключови изисквания за:
■ висока конкурентоспособност;
■ сигурност на енергоснабдяването
■ спазване изискванията за опазване на околната среда
не може да бъде постигнато без мащабно внедряване на ВЕИ.

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Сапарева баня за периода 2011-2020 г.

Община Сапарева баня разглежда своите дългосрочни възможности за устойчиво енергийно развитие в посока намаляване на използването на изкопаеми горива (основно въглища и нефтопродукти) и намаляване на енергийната тежест в бюджета на общината и домакинствата чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност и използване на местните ресурси на възобновяеми енергийни източници. По този начин ще се постигне екологичен ефект и ще се създадат допълнителни работни места в общината за заети в изграждането и експлоатацията на местни енергийни обекти, мерки по саниране и инсталиране на нови технологии в сградите, отглеждане на енергийни култури и други.

План за енергийна ефективност

Разработването на планове за енергийна ефективност (ПЕЕ) е залегнало в Закона за енергийна ефективност, чл.11, ал.1, обнародван в ДВ бр.98/2008 г. Планът за енергийна ефективност и програмата за неговото изпълнение са разработени в съответствие с проекта за Енергийна стратегия на Република България и Първия национален план за действие по енергийна ефективност (2008-2010), като са отчетени специфичните особености посочени в Регионалния план за развитие на Югозападния регион за планиране

Актуализиран документ за изпълнение на общинския план за развитие на общината за периода 2007-2013г.

Oбщинският план за развитие на община Сапарева баня за периода 2007 - 2013 г. е приет от Общинския съвет с Решение №1 по Протокол №19 от 25.08.2005г., на основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.22, ал.1 от ЗМСМА. Той очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ (2013-2014 г.) В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ (2013-2020 г.)

Настоящият план за действие на община Сапарева баня за подкрепа на интеграционните политики за периода 2012-2020 година дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт и местната общност към разрешаване на съществуващите потребности на социално уязвимите групи в общината. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им и се основава на приоритетите и насоките в областта на политиката на държавата в тази област.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие с период на действие 2007 – 2013 година на Община Сапарева баня през 2012 година

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие с период на действие 2007 – 2013 година  на Община Сапарева баня през 2012 година

Общински план за развитие на община Сапарева баня за периода 2014-2020

Документът е достъпен в прикачения файл.

Програма за развитие на туризма в община Сапарева баня за периода 2014-2020

Програмата е достъпна в прикачения файл.

Разработени стратегически документи и механизми за контрол и мониторинг по Договор №13-13-53/31.10.2013г. по ОПАК

Разработени стратегически  документи  и механизми за контрол и мониторинг по договор №13-13-53/31.10.2013г. по ОПАК

 

 

 

Oбщински план за младежта 2016 г., приет с Решение №39 oт Протокол № 6/ 19.02.2016г. на ОбС Сапарева баня

Oбщински  план за младежта 2016 г., приет с Решение №39  oт Протокол № 6/ 19.02.2016г. на ОбС Сапарева баня

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017 г. на община Сапарева баня

Планът е достъпен в прикачените файлове.

Годишен доклад на община Сапарева баня за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Сапарева баня за 2017г.

Годишният  доклад на община Сапарева баня за 2017г. е достъпен в прикачените файлове.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Сапарева баня за 2017 година

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Сапарева баня за  2017  година е достъпнa в прикачения файл.

Oбщински план за младежта 2017г., приет с Решение №245 oт Протокол № 6/ 28.02.2017г. на ОбС Сапарева баня

Oбщински план за младежта 2017г., приет с Решение №245 oт Протокол № 6/ 28.02.2017г. на ОбС Сапарева баня.

Общинска програма за закрила на детето на община Сапарева баня за 2017 година

Общинската програма за закрила на детето на община Сапарева баня е достъпна в прикачения файл.

Докладна записка №Д-2/19.01.2018г. за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Сапарева баня за 2018 година

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Сапарева баня за 2018 година

 

 

Общ устройствен план на Община Сапарева баня-окончателен проект, влязъл в сила на 21.12.2017г. с Решение № 369/30.11.2017г. на ОбС Сапарева баня

 На  посочения линк http://sb.bulplan.eu  е достъпен ОУП на община  Сапарева баня , влязъл в сила на 21.12.2017г. с Решение  369/30.11.2017г. на ОбС Сапарева баня .

Общинска програма за закрила на детето на община Сапарева баня за 2018 година

Програмата е достъпна в прикачения файл.

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г. на община Сапарева баня

Годишният план е достъпен в прикачения файл.

Oбщински план за младежта 2018г., приет с Решение №445 oт Протокол № 37/ 30.05.2018г. на ОбС Сапарева баня

Oбщински план за младежта 2018г., приет с Решение №445 oт Протокол № 37/ 30.05.2018г. на ОбС Сапарева баня.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Сапарева баня за 2019 година

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Сапарева баня за  2019  година е достъпнa в прикачения файл.

Oбщински план за младежта 2019г., приет с Решение №557 oт Протокол № 46/ 28.02.2019г. на ОбС Сапарева баня

Oбщинският план за младежта 2019г., приет с Решение №557 oт Протокол №46/ 28.02.2019г. на ОбС Сапарева баня е достъпен в прикачения файл.