Профил на купувачаПринтирай

Открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи по проект № 10/313/00272 „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III – за училище, кв.125 по плана на гр. Сапарева баня”

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:  „Строително-монтажни работи по проект № 10/313/00272 „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - за училище, кв.125 по плана на гр. Сапарева баня", изпълнявани по Договор №10/313/00272 от 19.12.2013г.,  мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.".

Уникален номер в регистъра на АОП 00761-2014-0003


Решение

Обявление

Документацията  бе достъпна за изтегляне  до 16:30 часа на 14.07.2014г.

Инвестиционен проект част 1

Инвестиционен проект част 2

 

Разяснения с изх.№П-1538-1/14.07.2014г. на кмета на общ. Сапарева баня

 

Протокол №2 от проведена обществена поръчка с идентификационен номер в АОП 00761-2014-0003

 

Съобщение за отваряне на плика с цената


Протокол № 3 от работата на комисията за обществена поръчка с идентификационен номер 00761-2014-0003

 

 

Решение №565/10.10.2014г. за класирането на участниците, участника,определен за изпълнител и отстранените участници за обществена поръчка с идентификационен номер 00761-2014-0003

 

Заповед №  601/29.10.2014г. на кмета на Община Сапарева баня за освобождаване на гаранция за участие на „Стройкомерс" ООД


Заповед №602/29.10.2014г. на кмета на Община Сапарева баня за освобождаване на гаранция за участие на  "Танел" ООД за процедура 00761-2014-0003

 


Заповед №  614/04.11.2014г. на кмета на Община Сапарева баня за освобождаване на гаранция за участие на „Пи енд ди строй" ООД

 


Заповед №  615/04.11.2014г. на кмета на Община Сапарева баня за освобождаване на гаранция за участие на ЕТ " Маргарита -П - Петрун - Костадинов" за процедура 00761-2014-0003

 

Сключен договор №56/03.11.2014г. за обществена поръчка с уникален номер в АОП 00761-2014-0003