Профил на купувачаПринтирай

Протокол № 3 от работата на комисията за обществена поръчка с идентификационен номер 00761-2014-0003

ПРОТОКОЛ № 3

съставен на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП


На 08.10.2014 г., от 14:00 часа, в административната сграда на община Сапарева баня на адрес: гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, ул. „Германея" № 1, в изпълнение на заповед № № 404/22.07.2014 г. на кмета на община Сапарева баня се събра комисия в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Eвелина Нешева - Директор Дирекция „АГ и КС" при Община Сапарева баня;
СЕКРЕТАР: Костадин Николов - юрисконсулт;
ЧЛЕНОВЕ: 1. Калинка Андреева - ДД «ФСДУС» при Община Сапарева баня ;
               2.Елена Джоргова - ст. спец. «ТСУ» при Община Сапарева баня
               3.Даниела Белчинска - Димитрова - старши специалист «ТСУ»;

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1.инж.Васил Маргин - Зам. Кмет «БИРР»;
                              2. Жана Шукдарова - старши счетоводител при Община Сапарева баня;


със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ Строително - монтажни работи по проект №10/313/00272 „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - За училище, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня " изпълняван по Договор №10/313/00272 от 19.12.2013 година, мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г."

          На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците - Димитър василев Иванов - упълномощен представител на «Танел» ООД гр.София, Николай Костадинов Сираков - упълномощен представител на «Пи енд ди строй» ООД гр.София и Иван Петрунов Костадинов - упълномощен представител на ЕТ «Маргарита - П - Петрун Костадинов» гр.Благоевград.
            В съответствие с разпоредбата на чл. 69a, ал. 4 от ЗОП, преди да пристъпи към публичното отваряне на ценовите  оферти на участниците, Председателят на оценителната комисия запозна представителите на участниците със съдържанието на протокол № 2 на комисията и по-конкретно съобщи резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите до етапа на оценка на офертите по заложените в методиката показатели, без показателя предлагана цена.
              Председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете с подадените ценови оферти по реда на тяхното постъпване.
          Беше констатирано, че всички пликове са с ненарушена цялост и са подписани от трима членове на комисията.
               Комисията отвори плик № 3, съдържащ Ценовите предложения на допуснатите участници.
            Комисията разгледа документите в плик № 3 от офертата на „Пи енд ди строй" ООД, гр. София. Пликът съдържа Ценова оферта, изготвена по приложения към документацията образец № 19. Към Ценовата оферта е приложена попълнена на хартиен носител. Ценовото предложение на този участник за изпълнение на поръчката е на обща стойност 298 927,98 лв. без включен ДДС. Комисията провери Ценовото предложение с цел да установи дали е подготвено и представено в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата. Към „Ценовото предложение" са приложени КСС и анализи на единичните цени. Комисията предложи на представителите на фирмите, подали участие в откритата процедура да подпишат плик №3 на участник „Пи енд ди строй" ЕООД гр.София. Представител на фирма „Танел" ООД гр.София - Златко Минчев Ранчев подписа ценовото предложение на участник „Пи енд ди строй" ООД, гр. София.


            Комисията разгледа документите в плик № 3 от офертата на „ЕТ „Маргарита - П - Петрун Костадинов", гр. Благоевград. Пликът съдържа Ценова оферта, изготвена по приложения към документацията образец № 19. Към Ценовата оферта е приложена попълнена на хартиен носител. Ценовото предложение на този участник за изпълнение на поръчката е на обща стойност 323 989,12 лв. без включен ДДС. Комисията провери Ценовото предложение с цел да установи дали е подготвено и представено в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата. Към „Ценовото предложение" са приложени КСС и анализи на единичните цени. Комисията предложи на представителите на фирмите, подали участие в откритата процедура да подпишат плик №3 на участник ЕТ „Маргарита - П - Петрун Костадинов" гр.Благоевград . Представител на фирма „Пи енд ди строй"ООД гр.София - Николай Костадинов Сираков подписа ценовото предложение на участник ЕТ „Маргарита - П - Петрун Костадинов" гр.Благоевград.


           Комисията разгледа документите в плик № 3 от офертата на „Танел" ООД, гр.София. Пликът съдържа Ценова оферта, изготвена по приложения към документацията образец № 19. Към Ценовата оферта е приложена попълнена на хартиен носител. Ценовото предложение на този участник за изпълнение на поръчката е на обща стойност 359 505,47 лв. без включен ДДС. Комисията провери Ценовото предложение с цел да установи дали е подготвено и представено в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата. Към „Ценовото предложение" е приложена КСС, но липсват приложени анализи на единичните цени. Комисията предложи на представителите на фирмите, подали участие в откритата процедура да подпишат плик №3 на участник „Танел" ООД гр.София, но същите отказаха.


             Към „Ценовото предложение" на участника „Танел" ООД, гр.София не са приложени анализи на единичните цени, във връзка с което ценовото предложение не отговаря на условията на възложителя, посочени в т.III.2.1. „Съдържание на плик №3 „Предлагана цена"" от обявлението за обществената поръчка и указанията на възложителя.
На основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП комисията предлага участник „Танел" ООД гр.София да бъде отстранен от процедурата , тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.


          Комисията разгледа плик № 3 от офертата на „Стройкомерс" ЕООД, гр. София . Пликът съдържа Ценова оферта, изготвена по приложения към документацията образец № 19. Към Ценовата оферта е приложена попълнена на хартиен носител. Ценовото предложение на този участник за изпълнение на поръчката е на обща стойност 348 231,42 лв. без включен ДДС. Комисията провери Ценовото предложение с цел да установи дали е подготвено и представено в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата. Комисията предложи на представителите на фирмите, подали участие в откритата процедура да подпишат плик №3 на участник „Стройкомерс" ЕООД гр.София, но същите отказаха.


Във връзка с горното комисията допуска до оценка по показателя „Цена" - Пц следните участници:
„Пи енд ди строй" ООД, гр. София
ЕТ „Маргарита - П - Петрун Костадинов" гр.Благоевград
„Стройкомерс" ЕООД гр.София


Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите участници по показател „Цена" - Пц.

Цена - относителна тежест 50 %.

Оценката по Показателя „Цена" (Пц) се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската цена за изпълнение на поръчката, предложена от участник, и цената за изпълнение на поръчката, предложена от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

Цмин х 50
Пц = ----------------, където:
Цуч

Цмин е най-ниската цена за изпълнение на поръчката, предложена от участник;
Цуч е цената за изпълнение на поръчката, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
50 е максималната стойност на относителната тежест на Показателя „Цена" (Пц) в точки.


       Ценовите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници бяха оценени от комисията, както следва:

Участник Показател Предложена цена Оценка
„Пи енд ди строй" ООД гр.София Пц 298 927,98 лв.без ДДС 50 т.
ЕТ „Маргарита - П - Петрун Костадинов" гр.Благоевград Пц 323 989,12 лв. без ДДС 46,13 т.
„Стройкомерс" ЕООД гр. София Пц 348 231,42 лв.без ДДС 42,92 т.

          Комисията пристъпи към определяне на общата оценка на участниците:

Комплексната оценка - Ко- максимален брой - 100 точки
Комплексната оценка на всеки от кандидатите е сбор на стойностите на показателние от техническата оценка и стойностите от финансовата оценка, определение в точки:

Ко= Пси + Пгс +Пц

Участник Показател Сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка
Обща оценка
„Пи енд ди строй" ООД гр.София Ко 30 +15+50 95 т.
ЕТ „Маргарита - П - Петрун Костадинов" гр.Благоевград Ко 30 +13,33+46,13 89,46 т.
„Стройкомерс" ЕООД гр. София Ко 30+13,33+42,92 86,25 т.

Крайно класиране на Участниците

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

!!! В случай определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най - изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най - ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител.


Класирането на участниците, е както следва:


Участник Обща оценка Класиране
„Пи енд ди строй" ООД гр.София 95 т. І-во място
ЕТ „Маргарита - П - Петрун Костадинов" гр.Благоевград 89,46 т. ІІ-ро място
„Стройкомерс" ЕООД гр. София 86,25 т. III - то място

Настоящият протокол е съставен на 08.10.2014 г. в два екземпляра, които са неразделна част от цялата документация. Екземпляри от настоящия протокол и от протоколи № 1/ 22.07.2014 г. и № 2/15.08.2014 г. ще бъдат връчени на възложителя.

 

КОМИСИЯ:


Председател: инж. Евелина Нешева /.................../

 

Секретар: К. Николов - /.................../


Членове:
1. Калинка Андреева - /.................../


2. Елена Джоргова- /.................../

 

3. Даниела Белчинска - Димитрова - /.................../

 

Приех протокола и протоколи № 1/ 22.07.2014 г. и № 2/15.08.2014 г. на 09.10.2014 година.

 


Кмет:...........................
инж. Сашо Иванов