Профил на купувачаПринтирай

Заповед № 615/04.11.2014г. на кмета на Община Сапарева баня за освобождаване на гаранция за участие на ЕТ ” Маргарита –П - Петрун – Костадинов” за процедура 00761-2014-0003

ЗАПОВЕД

615/04.11.2014г.   

гр. Сапарева баня

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.62, ал.1,т.2 и ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.59,ал.1 за представяне на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на oбществена поръчка с предмет: „ Строително - монтажни работи  по проект №10/313/00272 „Изграждане  и обзавеждане на сграда за  експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - За училище, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня "  изпълняван по  Договор №10/313/00272 от 19.12.2013 година, мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г."

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Да се освободи гаранцията за участие на класирания на  второ място  участник  в открита процедура за възлагане на oбществена поръчка с предмет: „ Строително - монтажни работи  по проект №10/313/00272 „Изграждане  и обзавеждане на сграда за  експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - За училище, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня "  изпълняван по  Договор №10/313/00272 от 19.12.2013 година, мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г."-    ЕТ  „Маргарита -  П - Петрун Костадинов" със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, област Благоевград, община Благоевград, , ул. „Сан Стефано" №9, вх.Б, ет.1, ап.2 с ЕИК/БУЛСТАТ/:  811061076 представлявано от физическото лице - Петрун Величков Костадинов.

 

*      Гаранцията за участие е парична  гаранция    в размер на 3500.00лв., внесена от участника по сметката на община Сапарева баня с платежно нареждане от 21.07.2014г.;

 

2. Във връзка с т.1 от настоящата заповед, горецитираната сума да бъде преведена по следната сметка на Изпълнителя,посочена в в Административни сведения-образец  №2 от офертата му:

 

Обслужваща банка:   „Уникредит булбанк" , клон  Благоевград;

IBAN: BG  94 UNCR 7527 1090 1958 10  ; BIC: UNCRBGSF ;

Tитуляр на сметката : ЕТ  „Маргарита -  П - Петрун Костадинов";

 

Настоящата ми Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение - ДД «ФСДУС», деловодство и на  участника  в процедурата.

 

 

Възложител:

ИНЖ. САШО ИВАНОВ                                                                           

Кмет на Община Сапарева баня

 

 СН/

 

Процедура: 00761-2014-0003