Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Обява на Заповед №РД-01-10-150/08.04.2024г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня,

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 93, ал.2, т.2, чл.96, ал.2 и ал.3,  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и като взех предвид Решение №67 от Протокол №6/29.02.2024г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-01-10-150/08.04.2024г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Обява на Заповед №РД-01-10-134/28.03.2024г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапар

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 93, ал.2, т.2, чл.96, ал.2 и ал.3,  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и като взех предвид Решение №20  от Протокол №2/30.11.2023г.  и №66 от Протокол №6/29.02.2024г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-01-10-134/28.03.2024г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Съобщение до заинтересованите лица и общественост от ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД, че има инвестиционно предложение за “Ремонт на горен дневен изравнител на ВЕЦ „Самораново““

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г., дружество ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД обявява:

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез