Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2618/16.06.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.602.1265 по КК на гр. Сапарева баня

На основание: Решение №326  от Протокол №22/24.06.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-373/21.07.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2162/04.09.2018г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ VIII-189, кв.41 по плана на с. Овчарци, общ. Сапарева баня

На основание: Решение №325  от Протокол №22/24.06.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-374/21.07.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

РАБОТНО ВРЕМЕ ''ГЕЙЗЕР''

РАБОТНО ВРЕМЕ

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез