Профил на купувачаПринтирай

Отваряне на плика с предлагана цена на участниците в обществена поръчка с идент. номер 00761-2014-0003

С Ъ О Б Щ Е НИ Е

 

Уведомяваме Ви, че на 08.10.2014 година (сряда) от 14.00 часа в заседателната зала на етаж трети в Общинска Администрация - гр. Сапарева баня ще бъде отворен плик №3 «Предлагана цена» на  участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „ Строително - монтажни работи  по проект №10/313/00272 „Изграждане  и обзавеждане на сграда за  експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - За училища, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня "  изпълняван по  Договор №10/313/00272 от 19.12.2013 година, мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г."

Резултати от оценяването на офертите по другите показатели за оценка:

     Показател „Срок  за изпълнение /Пси/"   на участниците, както следва:

 

Участник № 1  - „Пи енд ди строй"  ООД, гр. София -    Пси  =  6 х 30 / 6 = 30 точки

Участник № 2 - „ЕТ „Маргарита - П - Петрун Костадинов", гр. Благоевград -     Пси  =  6 х 30 / 6 = 30 точки

Участник №3 - „Танел" ООД, гр.София -   Пси  =  6 х 30 / 6 = 30 точки

Участник №4 - „Стройкомерс"  ЕООД, гр. София -     Пси  =  6 х 30 / 6 = 30 точки

Показател „Гаранционен срок  /Пгс/"   на участниците, както следва:

Участник № 1  - „Пи енд ди строй"  ООД, гр. София -    Пгс  =  15 х 20 / 20 = 15 точки

 

Участник № 2 - „ЕТ „Маргарита - П - Петрун Костадинов", гр. Благоевград -     Пгс  =  13,33 х 20 / 20 = 13,33  точки

Участник №3 - „Танел" ООД, гр.София - Пгс  =  20 х 20 / 20 = 20 точки

Участник №4 - „Стройкомерс"  ЕООД, гр. София -     Пгс  =  13,33 х 20 / 20 = 13,33 точки

 

 Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.