Профил на купувачаПринтирай

Решение №565/10.10.2014г. за класирането на участниците, участника,определен за изпълнител и отстранените участници за обществена поръчка с идентификационен номер 00761-2014-0003

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 № 565/ 10.10.2014 година, гр. Сапарева баня

 

       На основание чл.73 ал.1  от  ЗОП и Протокол № 1/22.07.2014 г., Протокол № 2/15.08.2014 г. и Протокол № 3/08.10.2014 г. на комисия, назначена със Заповед № 404/22.07.2014 г., на кмета на община Сапарева баня за разглеждане, оценка и класиране на оферти в откритa процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Строително - монтажни работи  по проект №10/313/00272 „Изграждане  и обзавеждане на сграда за  експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - За училище, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня "  изпълняван по  Договор №10/313/00272 от 19.12.2013 година, мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г."

 

  О Б Я В Я В А М  :


         Класирането на участниците, участника определен за  изпълнител и отстранените участници и оферти при избора на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „ Строително - монтажни работи  по проект №10/313/00272 „Изграждане  и обзавеждане на сграда за  експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - За училище, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня "  изпълняван по  Договор №10/313/00272 от 19.12.2013 година, мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г."

 

      І.Отстранени участници и оферти при избора на изпълнител:

 1.„Танел" ООД, гр.София със седалище и адрес на управление: гр. София, община Красна поляна, ул."Суходолска"№195,  с ЕИК/БУЛСТАТ/: 130115397, представлявано от  управителя му Димитър Василев Иванов.

Мотиви за отстраняването: Към „Ценовото предложение" на участника „Танел" ООД, гр.София не са приложени анализи на единичните цени, във връзка с което ценовото предложение не отговаря на условията на възложителя, посочени в т.III.2.1. „Съдържание на плик №3 „Предлагана цена"" от обявлението за обществената поръчка и указанията на възложителя.

На основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП комисията предлага участник „Танел" ООД гр.София е отстранен от процедурата , тъй като същият е  представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

   ІІ. Класиране на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за обществена поръчка с предмет: „ Строително - монтажни работи  по проект №10/313/00272 „Изграждане  и обзавеждане на сграда за  експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - За училище, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня "  изпълняван по  Договор №10/313/00272 от 19.12.2013 година, мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.", съгласно обявените условия както следва:

1.На първо място - „Пи енд ди строй"  ООД, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ.Столична, р-н Овча купел, ул. Горица № 6, с ЕИК/БУЛСТАТ/: 131552873, представлявано от управители Ангел Димитров Павлов и  Христо Евгениев Тодоров с 95 точки, определени по методиката за оценка на офертите, съгласно документацията за участие.

2.На второ място  - ЕТ  „Маргарита -  П - Петрун Костадинов", гр. Благоевград, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, област Благоевград, община Благоевград, , ул. „Сан Стефано" №9, вх.Б, ет.1, ап.2 с ЕИК/БУЛСТАТ/:  811061076 представлявано от физическото лице - Петрун Величков Костадиновс 89,46 точки, определени по методиката за оценка на офертите, съгласно документацията за участие.

3. На трето място - „Стройкомерс"  ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Гербер" № 5, с ЕИК/БУЛСТАТ/: 109514464, представлявано от управител  Даниел Бердж Аттарян  с   86,25 точки, определени по методиката за оценка на офертите, съгласно документацията за участие.

 

   III. Определям участника класиран на първо място  - „Пи енд ди строй" ООД  гр.София, за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ Строително - монтажни работи  по проект №10/313/00272 „Изграждане  и обзавеждане на сграда за  експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - За училище, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня "  изпълняван по  Договор №10/313/00272 от 19.12.2013 година, мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.", тъй като предлага „Икономически най-изгодна оферта", определена  по методиката за оценка на офертите, съгласно документацията за участие.

   IV.Във връзка с подписване на договор за обществена поръчка, избраният за изпълнител - „Пи енд ди строй" ООД  гр.София да представи  необходимите документи, съгласно чл.42,ал.1 от ЗОП :

  • Удостоверения от компетентния орган /Съд/, че представляващият Изпълнителя и всички членове на управителния му орган не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, както и за  престъпление против собствеността или против стопанството.
  • Удостоверение от компетентния орган, че Изпълнителят не е обявен в несъстоятелност;
  • Удостоверение от компетентния орган, че Изпълнителят не се намира в производство по ликвидация;
  • Удостоверение от компетентния орган, че Изпълнителят не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
  • Удостоверение от компетентния орган/ Съд/, че Изпълнителят не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност;
  • Удостоверения от компетентните органи /НАП/ и Община Сапарева баня, че Изпълнителят няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.87 от Данъчния осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
  • Гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора;
  • Удостоверения за данъчна регистрация и регистрация БУЛСТАТ на новосъздаденото юридическо лице, когато за изпълнител е било избрано обединение по смисъла на ЗЗД;

 

       Решението подлежи на обжалване в 10 / десет/ дневен срок от получаването му пред  Комисия за защита на конкуренцията.

       На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в 3 (три) дневен срок на всички участници в процедурата и деловодство.

 

 

......................................                                                

инж. Сашо Иванов                                                   

Кмет на община Сапарева баня                            

 

 

кн/