Профил на купувачаПринтирай

Протокол №2 от проведена обществена поръчка с идентификационен номер в АОП 00761-2014-0003

 

 П Р О Т О К О Л   № 2

съставен на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП

 

Днес, 15.08.2014 г., в 10:30 часа, в административната сграда на община Сапарева баня на адрес: гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, ул. „Германея" № 1, в изпълнение на Заповед № 404/22.07.2014 г. на кмета на община Сапарева баня се събра комисия в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Eвелина Нешева  - Директор Дирекция „АГ и КС" при Община  Сапарева баня;

               СЕКРЕТАР:  Костадин Николов - юрисконсулт;

               ЧЛЕНОВЕ:  1. Калинка Андреева - ДД «ФСДУС» при Община Сапарева баня ;

                                       2.Елена Джоргова - ст.  спец. «ТСУ» при Община Сапарева баня

                             3.Даниела Белчинска - Димитрова - старши специалист «ТСУ»;

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1.инж.Васил Маргин  - Зам. Кмет  «БИРР»;

                                         2. Жана Шукдарова  -  старши счетоводител при Община  Сапарева баня;

 

            със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците   в открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ Строително - монтажни работи  по проект №10/313/00272 „Изграждане  и обзавеждане на сграда за  експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - За училище, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня "  изпълняван по  Договор №10/313/00272 от 19.12.2013 година, мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г."

 

Комисията продължи своята работа след изтичането на срока за представяне на липсващите и/или нередовни документи описани в Протокол № 1  от  22.07.2014  г. на комисията.  Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи и преценка съответствието на офертите с  минималните изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и квалификация от участниците и с изискванията за подбор, поставени от Възложителя. Комисията няма да разглежда документите в плик № 2 на участник, които не отговарят на изискванията за подбор.   

От комисията беше установено следното:

Участник № 1 -  „Пи енд ди строй"  ООД, гр. София.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в Обявлението и Изискванията и указанията за подготовка на офертата в настоящата процедура минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и квалификация.

Участник № 2 -  ЕТ „Маргарита - П - Петрун Костадинов", гр. Благоевград.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в Обявлението и Изискванията и указанията за подготовка на офертата в настоящата процедура минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и квалификация.

Участник № 3 „Танел" ООД, гр.София

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в Обявлението и Изискванията и указанията за подготовка на офертата в настоящата процедура минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и квалификация.

 

Участник №4 -    „Стройкомерс"  ЕООД, гр. София

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в Обявлението и Изискванията и указанията за подготовка на офертата в настоящата процедура минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и квалификация.

 

С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне до етапа на разглеждане на техническите предложения и оценка по показателите от методиката за комплексна оценка на офертите следните участници:

Участник № 1 „Пи енд ди строй"  ООД, гр. София.

Участник № 2 -   ЕТ „Маргарита - П - Петрун Костадинов", гр. Благоевград

Участник № 3 „Танел" ООД, гр.София

Участник № 4 -   „Стройкомерс"  ЕООД, гр. София

 

На свои заседания комисията в непроменен състав пристъпи към разглеждане и оценяване на съдържанието на документите, съдържащи се в плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката" (Техническо предложение).

           В съответствие с разпоредбите на чл. 69а, ал. 2 от ЗОП, комисията, преди да отвори пликовете с предлаганата цена, извърши следните действия:

 - разгледа предложенията в Плик № 2 на участниците за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя ;

 - извърши проверка за наличието на основания по чл. 70, ал.1 за предложенията в плик № 2 и извърши оценяване по другите предвидени в методиката показатели, различни от цената.

 

Бяха направени следните констатации:

1. Съдържанието на Плик № 2 от офертата на участника „Пи енд ди строй"  ООД, гр. София е, както следва:

Техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет:  „ Строително - монтажни работи  по проект №10/313/00272 „Изграждане  и обзавеждане на сграда за  експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - За училища, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня "  изпълняван по  Договор №10/313/00272 от 19.12.2013 година, мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г."  представено от участника  е изготвено  съобразно образеца на възложителя.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката - 6 месеца.

Участникът е предложил гаранционен срок за отделните видове СМР, както следва:

 • За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, вкл.и за земната основа под тях - 15 години.
 • За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжение в неагресивна среда - 15 години.
 • За всички видове строително - монтажни и довършителни работи, както и за вътрешни инсталации на сгради - 15 години.

В своето предложение участникът е предложил Строителна програма и линеен план - график за изпълнение на поръчката.

 

 

2. Съдържанието на Плик № 2 от офертата на участника    „ЕТ „Маргарита - П - Петрун Костадинов", гр. Благоевград е, както следва:

Техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет:  „ Строително - монтажни работи  по проект №10/313/00272 „Изграждане  и обзавеждане на сграда за  експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - За училища, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня "  изпълняван по  Договор №10/313/00272 от 19.12.2013 година, мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г."  представено от участника  е изготвено  съобразно образеца на възложителя.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката - 6 месеца.

Участникът е предложил гаранционен срок за отделните видове СМР, както следва:

 • За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, вкл.и за земната основа под тях - 20 години.
 • За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжение в неагресивна среда - 10 години.
 • За всички видове строително - монтажни и довършителни работи, както и за вътрешни инсталации на сгради - 10 години.

 

         В своето предложение участникът е предложил Строителна програма и Линеен план - график за изпълнение на поръчката.

3. Съдържанието на Плик № 2 от офертата на участника    „Танел" ООД, гр.София, както следва:

Техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет:  „ Строително - монтажни работи  по проект №10/313/00272 „Изграждане  и обзавеждане на сграда за  експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - За училища, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня "  изпълняван по  Договор №10/313/00272 от 19.12.2013 година, мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г."  представено от участника  е изготвено  съобразно образеца на възложителя.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката - 6 месеца.

Участникът е предложил гаранционен срок за отделните видове СМР, както следва:

 • За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, вкл.и за земната основа под тях - 20 години.
 • За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжение в неагресивна среда - 20 години.
 • За всички видове строително - монтажни и довършителни работи, както и за вътрешни инсталации на сгради - 20 години.

 

         В своето предложение участникът е предложил Строителна програма и Линеен план - график за изпълнение на поръчката.

 

4. Съдържанието на Плик № 2 от офертата на участника -   „Стройкомерс"  ЕООД, гр. София е, както следва:

Техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет:  „ Строително - монтажни работи  по проект №10/313/00272 „Изграждане  и обзавеждане на сграда за  експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - За училища, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня "  изпълняван по  Договор №10/313/00272 от 19.12.2013 година, мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г."  представено от участника  е изготвено  съобразно образеца на възложителя.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката - 6 месеца.

Участникът е предложил гаранционен срок за отделните видове СМР, както следва:

 • За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, вкл.и за земната основа под тях - 20 години.
 • За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжение в неагресивна среда - 10 години.
 • За всички видове строително - монтажни и довършителни работи, както и за вътрешни инсталации на сгради - 10 години.

 

         В своето предложение участникът е предложил Строителна програма и Линеен план - график за изпълнение на поръчката.

            След обстойно разглеждане и обсъждане на документите представени от участниците в Плик №2 от комисията бе установено, че представената от „Танел" ООД, гр.София оферта в частта отнасяща се до гаранционен срок за предвидените за изпълнение СМР  съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

Във връзка с изложеното и на основание чл.70, ал.1 от ЗОП,  възложителя с писмо из.№ От-44-3 от 17.09.2014г. изиска от участника „Танел" ООД, гр.София  в срок пет работни дни, да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложения гаранционен срок. Писмото на възложителя е получено от участника на 18.09.2014г.

След изтичане на законовоустановения срок за представяне на изисканите документи комисията в непроменен състав  поднови своята работа.

Комисията установи, че с писмо вх.№От-44-4 от 24.09.2014г. от „Танел" ООД, гр.София  е представена писмена обосновка за начина на образуване на предложения гаранционен срок.

Комисията се запозна обстойно с представената от участника обосновка. Комисията приема писмената обосновка представена от участника, тъй като в същата са посочени обективни обстоятелства, свързани с предложеното техническо решение.

При евентуално изпълнение на обекта  „Танел" ООД, гр.София  декларира, че ще спазва Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа. Гаранционният срок предложен от участника е обоснован с опит в изпълнението на подобни обекти и влагане на качествени материали с експлоатационна сигурност.

 

         Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници: Пи енд ди строй"  ООД, гр. София,  „ЕТ „Маргарита - П - Петрун Костадинов", гр. Благоевград  „Танел" ООД, гр.София, и „Стройкомерс"  ЕООД, гр. София по показател  „Обща техническа оценка".

 

 

 МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ,   ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ

 

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта".

 

            Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически, финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на комплексна оценка за определяне на „икономически най-изгодната оферта".

 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка" (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка" се определя на база следните показатели:

 

            1. Цена - относителна тежест  50 %.

 

Оценката по Показателя „Цена" (Пц) се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската цена за изпълнение на поръчката, предложена от участник, и цената за изпълнение на поръчката, предложена от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

 

Цмин х 50

Пц = ----------------, където:

Цуч

 

Цмин е най-ниската цена за изпълнение на поръчката, предложена от участник;

Цуч е цената за изпълнение на поръчката, предложена от участника, чиято оферта се оценява;

50 е максималната стойност на относителната тежест на Показателя „Цена" (Пц) в точки.

 

2. Срок за изпълнение на поръчката - относителна тежест 30 %.

 

Оценката по Показателя „Срок за изпълнение" (Пси) се определя, като се изчисли съотношението между най-краткия срок за изпълнение на поръчката, предложен от участник, и срока за изпълнение на поръчката, предложен от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

СИмин х 30

Пси = ----------------, където:

СИуч

СИмин е най-краткият срок за изпълнение на поръчката, предложен от участник;

СИуч е срокът за изпълнение на поръчката, предложен от участника, чиято оферта се оценява;

30 е максималната стойност на относителната тежест на Показателя „Срок за изпълнение" (Пси) в точки.

 

Предложеният от участниците срок за изпълнение на поръчката не може да бъде по-кратък от 6 месеца.

 

 

3. Гаранционен срок - относителна тежест 20 %.

 

Оценката по Показателя „Гаранционен срок" (Пгс) се определя, като се изчисли съотношението между най-продължителния гаранционен срок, предложен от участник, и гаранционния срок, предложен от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

 

ГСуч х 20

Пгс = ----------------, където:

ГСмакс

 

ГСмакс е най-продължителният гаранционен срок, предложен от участник;

ГСуч е гаранционният срок, предложен от участника, чиято оферта се оценява;

20 е максималната стойност на относителната тежест на Показателя „Гаранционен срок" (Пгс) в точки.

На оценка подлежи предложения от участниците гаранционен срок по чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предложеният от участниците гаранционен срок по показателя не може да надвишава двукратния размер на минималния такъв, предвиден в чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

 

 

На основание чл. 71, ал. 4 от ЗОП, в случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител

 

Комисията единодушно определи  оценките по показател „Срок  за изпълнение /Пси/"   на участниците, както следва:

 

Участник № 1  - „Пи енд ди строй"  ООД, гр. София -    Пси  =  6 х 30 / 6 = 30 точки

 

Участник № 2 - „ЕТ „Маргарита - П - Петрун Костадинов", гр. Благоевград -     Пси  =  6 х 30 / 6 = 30 точки

Участник №3 - „Танел" ООД, гр.София -   Пси  =  6 х 30 / 6 = 30 точки

Участник №4 - „Стройкомерс"  ЕООД, гр. София -     Пси  =  6 х 30 / 6 = 30 точки

 

Комисията единодушно определи  оценките по показател „Гаранционен срок  /Пгс/"   на участниците, както следва:

 

Участник № 1  - „Пи енд ди строй"  ООД, гр. София -    Пгс  =  15 х 20 / 20 = 15 точки

 

Участник № 2 - „ЕТ „Маргарита - П - Петрун Костадинов", гр. Благоевград -     Пгс  =  13,33 х 20 / 20 = 13,33  точки

Участник №3 - „Танел" ООД, гр.София - Пгс  =  20 х 20 / 20 = 20 точки

Участник №4 - „Стройкомерс"  ЕООД, гр. София -     Пгс  =  13,33 х 20 / 20 = 13,33 точки

 

Въз основа на подадените оферти, извършените анализи, изчисления и констатации, комисията единодушно и без изразено особено мнение на членове от състава й

 

Р Е Ш И :

І. Допуска до отваряне на плика с предлагана цена следните участници в процедурата:

1. Участник № 1  - „Пи енд ди строй"  ООД, гр. София

2. Участник № 2 -  „ЕТ „Маргарита - П - Петрун Костадинов", гр. Благоевград

3. Участник №3 -   „Танел" ООД, гр.София

4. Участник №4 -   „Стройкомерс"  ЕООД, гр. София

 

         II. След като определи единодушно посочените по-горе оценки на техническите оферти на участниците, комисията определя място, дата и час за ново публично заседание, на което да бъдат отворени пликовете с ценовите предложения на участниците, а именно - 08.10.2014 г. от 14:00 часа, в административната сграда на община Сапарева баня на адрес: гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, ул. „Германея" № 1.

          ІІІ. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти да бъдат обявени най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Съобщението да съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка.

Комисията приключи работа на 01.10.2014 година.

 

КОМИСИЯ:     

 

 

Председател: инж.      Евелина Нешева                         /.................../

Секретар:     К. Николов      -                                      /.................../    

 

Членове:

1.      Калинка Андреева  -                                         /.................../

 

2.      Елена Джоргова-                                                /.................../

 

3.      Даниела Белчинска - Димитрова    -                   /.................../