Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет: Изграждане на противопожарни съоръжения за превенция - 4 броя наблюдателни кули и 3 броя изкуствени водоизточници

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изграждане на противопожарни съоръжения за превенция - 4 броя наблюдателни кули и 3 броя изкуствени водоизточници по проект „Превенция на горските територии в община Сапарева баня от пожари", финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" на Програма за развитие на селските райони по договор 10/226/00312 от 11.04.2013 г."

Покана

*Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове

Важно!
Във връзка с изискванията на Възложителя, всеки един участник да представи офертата си и на електронен вариант(pdf или еквивалентен), Ви уведомяваме, ще само документите,които са част от Плик №1 трябва да бъдат сканирани и качени на диск, който е неразделна част от Плик №1.

Отговор във връзка с постъпило питане:

ДО
Г-Н АНТОН МУРТОВ
УПРАВИТЕЛ НА „РАСТЕР - ЮГ" ООД
ГР. БЛАГОЕВГРАД 2700
УЛ."ТРАЙЧО КИТАНЧЕВ" № 1

ОТНОСНО: Запитване с вх.№ П - 1514 / 30.07.2013 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МУРТОВ,

Във връзка с постъпило от вас питане по обявена публична покана "Изграждане на съоръжения за превенция - 4 броя наблюдателни кули и 3 броя изкуствени водоизточници по проект "Превенция на горските територии в община Сапарева баня от пожари", по реф договор 10/226/00312 от 11.04.2013 г. ви изпращаме следните отговори:

По постъпили от вас запитвания по въпрос 1, въпрос 2 и въпрос и 3, а именно: Монтиране на стоманени халки за фундиране; изработка и монтаж на място на метални предпазни обезопасителни пояси за дървена стълба; Монтиране на стоманени халки за укрепване

ОТГОВОР:

Отговорите се съдържат в обяснителната записка и чертежите към техническия проект за наблюдателни кули - част „конструктивна".

Копие от техническия проект и обяснителната записка можете да намерите на страницата на община Сапарева баня - профил на купувача.

По постъпило от вас запитване по въпрос 4: Ползване на автокран за вдигане на конструкция


ОТГОВОР:

Под мярка „дневна норма" да се приема за еквивалентна „машиносмяна".


С УВАЖЕНИЕ:

ИНЖ.САШО ИВАНОВ
Кмет на Община Сапарева баня

ЗА КМЕТ:
ИНЖ.ВАСИЛ МАРГИН -
съгл. Заповед № 299 / 14.06.2013 г.
на Кмета на Община Сапарева баня
Дата: 31.07.2013 г.
гр. Сапарева баня