Профил на купувачаПринтирай

Открита процедура с предмет:Упражняване на строителен надзор, по проект № 10/313/00272 „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III – за училище, кв.125 по плана на гр. Сапарева баня”

 

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор, по проект № 10/313/00272 „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - за училище, кв.125 по плана на гр. Сапарева баня" мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.".

 

Уникален номер в регистъра на АОП  00761-2014-0007


Решение

Обявление

 

*Указания за ОП

 

* Техническо задание

 

Важно:Документацията бе достъпна за изтегляне до 17:00 часа на 21.07.2014г.

 

Съобщение за отваряне на  плик №3 «Предлагана цена» на  участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „ Упражняване на строителен надзор по проект №10/313/00272  


Сключен договор №53А/16.10.2014г. за обществена поръчка с уникален номер в АОП 00761-2014-0007