Профил на купувачаПринтирай

Съобщение за отваряне на плик №3 «Предлагана цена» на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Упражняване на строителен надзор по проект №10/313/00272

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяваме Ви, че на 09.09.2014 година (вторник) от 16.00 часа в заседателната зала на етаж трети в Общинска Администрация - гр. Сапарева баня ще бъде отворен плик №3 «Предлагана цена» на  участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „ Упражняване на строителен надзор по проект №10/313/00272 „ Изграждане  и обзавеждане на сграда за  експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - За училища, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня "  изпълняван по  Договор №10/313/00272 от 19.12.2013 година, мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.".