Профил на купувачаПринтирай

Публична покана за услуга с предмет:„Избор на изпълнител за Дейности по информация и публичност за проект с наименование:

      На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за услуга с предмет: „Избор на изпълнител за Дейности по информация  и публичност за проект с наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня , чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения по проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения", осъществяван с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд".

 

Публична покана в АОП

 

Писмени разяснения с изходящ номер П-2653-1/12.12.2014г. на Възложителя

 

Протокол 1 от работата на комисията

 

Договор 5/24.01.2015г. с "Я.Алексиев" ЕООД