Профил на купувачаПринтирай

ПРОТОКОЛ №1 /18.12.2014 г. от работата на комисията за обществена поръчка с предмет: "Информация и публичност по проект:Повишаване квалификацията на общ. служители"

Съдържанието на протокола е достъпно в прикачените файлове.

 

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за Дейности по информация  и публичност за проект с наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня , чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения по проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения", осъществяван с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд"