Профил на купувачаПринтирай

Писмени разяснения за общестена поръчка с предмет: Информация и публичност по проект:„Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня

Разясненията на Възложителя са достъпни в прикачените файлове.

 

 

Обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за Дейности по информация  и публичност за проект с наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня , чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения по проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения", осъществяван с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд"