НовиниПринтирай

Решение № ПЕ-48-ПР/2012 г.

На основание чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. ДВ, бр. 3/11.01.2011г.), Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.10.2012 г. Решение № ПЕ-48-ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ - Перник за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на център за отдих и спорт" в поземлен имот с идентификатор № 65365.602.271 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, област Кюстендил, с възложител: „Спорт за цялото семейство" представлявано от председател Кирчо Анчев - да не се извършва ОВОС.


Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня на 25.10.2012 г. за период от 14 дни.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Прикачени файлове

Решение № ПЕ-48-ПР (3.43 MB)