НовиниПринтирай

Наредба за пожарна безопасност


                                                                            Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

 

От инж.Сашо Кирилов Иванов-
Кмет на община Сапарева баня

Относно: Приемане на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Сапарева баня;
Основание: чл.21 ал.1 т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 127ж ал.1т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Министерство на вътрешните работи /ППЗМВР/, чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/.

Мотиви:
І. Причини, налагащи приемането на наредбата:
Издаването от Министерски съвет на редица нови подзаконови нормативни актове, като Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № I-1053 от 19.04.2011 г. на МВР и МЗХ за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи сред населението регламентиращи пожарната безопасност и защитата на населението, Наредба за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, при извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж, води до належаща нужда от приемане на общински подзаконов нормативен акт чиито разпоредби са в съответствие с нормативните актове издадени от съответните държавни органи.
ІІ. Цели, които се поставят:
Уреждане на специфични правила с цел осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Сапарева баня.
ІІІ. Очаквани резултати:
Регламентиране на дейностите свързани с осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Сапарева баня.
ІV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:
Прилагането на новата наредба не свързано с финансови разходи за общината.
V.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предложения проект на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Сапарева баня е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за Министерство на вътрешните работи и ППЗМВР поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните закон и правилник с правото на Европейския съюз.


На база изложеното предлагам ОбС -гр. Сапарева баня да вземе следното

 

                                                                                         РЕШЕНИЕ

Общински съвет - гр.Сапарева баня приема Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Сапарева баня.

инж.Сашо Иванов:
/Кмет на Община Сапарева баня/

Съгласувал:
/мл.юрисконсулт К.Николов/

 

* Проект на наредбата е достъпен в прикачения файл

Прикачени файлове

Наредба (78.50 KB)