НовиниПринтирай

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 031, състоящ се от отдели 25-б, 25-в, 25-г, 25-в за 2016 г. на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

 

О Б Я В А

 

      На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 20 от Протокол №3/15.12.2016 г.; Решение №21 от Протокол №3/15.12.2015 г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-46/12.02.2016 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 031 състоящ се ототдели  25-б, 25-в, 25-г, 25-в за 2016 г. на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

1.      ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА – ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ гр. Сапарева баня

2.      ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА И НАЧАЛНА ЦЕНА

      Продажба на стояща дървесина на корен в обект №031, отдели 25-б, 25-в, 25-г, 25-д, собственост на Община Сапарева баня. Обща стояща маса по сортиментен лист 150 куб.м. /лежаща маса 112 куб.м./, начална цена за обекта -;

3.      ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ

3.1.Гаранция за участие за обект 031 отдели 25-б, 25-в, 25-г, 25-в - 5% от началната цена 5938.00 без ДДС или  296.90 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася  по  набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615  до 16.00 ч. на 25/02/2016 г.

  3.2. Стъпка за наддаване –  296.90 лв.  – 5% от началната цена 5938.00 без ДДС.

  3.3. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок до 16.00 часа на 07.03.2016 год.

4.      ОГЛЕД НА OБEKTA

Всеки работен ден дo 25/02/2016 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 07/03/2016 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.

 Тел за връзка: 0887 199 599

5.      ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

 Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 120,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG55UNCR 96608497667812 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 25/02/2016 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня до 16.00 часа на 07/03/2015 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.

6.      КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ - 16.00 часа на 25/02/2016 г. Офертите за повторния търг се депозират до 16.00 часа на 07.03.2016 г.

7.      ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 10.00 часа на 26/02/2016 год. в заседателната зала /етаж №3/ на  Община Сапарева баня.

8.      ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 10.00 часа на 08.03.2016 год.   в заседателната зала /етаж №3/ на Община Сапарева баня.

 

 

Общинска администрация  - Сапарева баня

 

Важно: Качената документация на сайта е  с  цел да запознае желаещите да участват в търга с условията и вида на тръжната документация, желаещите да участват   трябва да я закупят от деловодството на общината!