Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет: Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на служителите на общината за пo-ефективно изпълнение на преките им задължения и функции и предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № А12-22-39 / 27.06.2013г. „Повишаване на квалификацията на служителите на общината за пo- ефективно изпълнение на преките им задължения и функции и предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса", Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация".

Покана

*Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове

Важно! Във връзка с изискванията на Възложителя, всеки един участник да представи офертата си и на електронен вариант(pdf или еквивалентен), Ви уведомяваме, ще само документите,които са част от Плик №1 трябва да бъдат сканирани и качени на диск, който е неразделна част от Плик №1.