Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №2 от 30.11.2023г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1,   във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА / и чл.16, ал.1 от Правилника за дейността на Общински съвет и отношенията му с Общинска администрация Сапарева баня

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 4

 

 І.Общински съвет – гр.Сапарева баня създава седем Постоянни комисии и определя следния брой членове към всяка Комисия, както следва:

1.ТСУ (Териториално селищно устройство) – 5 броя членове както следва;

г-н Николай Мертакчийски за Председател на Комисията.

г-н Васил Маргин

г-н Явор Дамянов

г-н Йордан Камджилов

г-н Светослав Андреев 

2.Образование, здравеопазване, култура и вероизповедание. – 3 броя членове;

г-н Никола Фарфаров - Председател;

г-н  Иван Базиргянов

г-н  Станислав Попов.  

3.Бюджет, финанси, евроинтеграция – 5 броя членове;

г-н Любомир Георгиев - Председател  .

г-н Никола Фарфаров

инж. Васил Маргин

г-н Иван Куйов

 г-н Светослав Андреев

4.Транспорт, безопасност на движението и обществен ред – 3 броя членове;

г-н Иван Куйов за Председател  .

г-н Йордан Камджилов

 г-н Александър Мутавчийски,

5.Туризъм и спорт, курортно дело, балнеология и здравеопазване – 3 броя членове;

г-н Славчо Павлов – Председател;

г-н Станислав Попов

г-н Явор Дамянов

6.Селско, горско стопанство и околна среда – 3 броя членове;

г-н Светослав Андреев - Председател; 

г-н Любомир Георгиев; 

г-н Явор Дамянов

7. Комисия за противодействие на корупцията /КПК / – 3 броя членове.

г-н Иван Куйов - Председател;

г-н Никола Фарфаров; 

г-н Йордан Камджилов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ,

Общински  съвет Сапарева баня взе

 

                                                                            РЕШЕНИЕ 5

 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет

Костадин  Иванов Николов-  Председател на Общински съвет

 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от

Любомир Иванов Георгиев - Общински съветник на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ  чл.26,ал.1 и ал.3, т.2 от ЗМСМА  

Общински съвет Сапарева баня,   взе

РЕШЕНИЕ 6

1.        Председателят на Общински съвет Сапарева баня работи при непълно    работно   време /четири часа/.

2.         Председателят на Общински съвет Сапарева баня получава основно месечно трудово възнаграждение, в размер на 90% от  основното месечно трудово възнаграждение на Кмета на Община Сапарева баня, пропорционално на работното време, считано от 14.11.2023г. 

3.       Определя платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет Сапарева баня в размер на 20 работни дни.

4.       Председателят на Общински съвет Сапарева баня получава допълнително възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1% от основната месечна работна заплата.

5.       При промяна на  основното месечно трудово възнаграждение на Кмета на Общината в съответствие на действащите нормативни актове  на Министерски съвет, се извършва промяна на основното месечно трудово възнаграждение на Председателят на Общински съвет Сапарева баня

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

На основание:  чл. 21, ал. 2, чл. 20 и чл. 17, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). и във връзка  с чл. 196, ал. 1 и  ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)  

 

Общински съвет– гр. Сапарева баня   взе

 

РЕШЕНИЕ 7

 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня.

 

2. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

  На основание: чл.26а, ал.2 от Закона за Народните читалища, чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.12 и  ал.2, чл.44, ал.1, т.1 и т.8 от ЗМСМА.

 

Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 8

            ОбС гр. Сапарева баня приема предложенията за дейността на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня през 2024 г., както следва:

1.      Предложения за дейността на НЧ „Просветен лъч-1905“ – гр. Сапарева баня

2.      Предложения за дейността на НЧ „От Извора 2013“ - гр. Сапарева баня

3.      Предложения за дейността на НЧ „Народни будители-1926“ – с. Сапарево

4.      Предложения за дейността на НЧ „Пробуда-1923“ – с. Овчарци

5.      Предложения за дейността на НЧ „Нов живот – 1928“ – с. Ресилово

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

                                             

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21,  ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка  чл. 45, ал. 2, т. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предлагам на Общински съвет гр.Сапарева баня да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е 9

1. Общински съвет Сапарева баня дава съгласие да бъдат бракувани по реда на Закона за счетоводството, като негодни за употреба и да бъдат отписани от активите на община Сапарева баня следните движими вещи:

   - ЗИЛ 130, с рег. № КН 5321 АН

-  ВАЗ 21214,  с рег. № КН 2563 АС

-  Шевролет 2123, с рег. № КН 7887 АМ

-  УАЗ 452 - 2 бр., с рег. № КН 0508 АХ и КН 8172 АС

-  ГАЗ 66, с рег. № КН 5208 ВР

-  ЗИЛ 131, с рег. № КН 4807 АН

          2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

           ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 във връзка с чл.27, ал.3  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.103, ал.1 и ал.4, чл.134, ал.1, т.1 и ал.3, чл.124, чл.124б, чл.125 и чл.136  от  ЗУТ

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

Р Е Ш Е Н И Е 10

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня;

В следния териториален обхват, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІХ – 1273, 1239, «За обществено обслужване», кв.31 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със Заповед № РД – 08 – 460 от 11.07.2019 година и Заповед № РД – 08 – 73 от 19.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня, с иденификатор № 65365.602.1273 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

2.РАЗРЕШАВА изработването на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, в следния териториален обхват, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІХ – 1273, 1239, «За обществено обслужване», кв.31 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със Заповед № РД – 08 – 460 от 11.07.2019 година и Заповед № РД – 08 – 73 от 19.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня, с иденификатор № 65365.602.1273 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

      Третиращ промяна на установената  жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, със пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

В нова жилищна устройствена зона със средна височина и плътнос – Жс, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                               - Височина /Етажност/ - 3.0 м – 15.00 м /1-5/

                               - Плътност на застрояване – Пл – 70 %

                               - Интензивност на застрояване – 2.0

                               - Минимална озеленена площ – 30%

     3. Проекта  за  за частично изменение ОУП на Община Сапарева баня  следва да се изработи съгласно одобреното задание и да отговаря на изискванията  на  Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените  планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да извърши необходимите действия по реда на ЗУТ за изпълнение на настоящето решение.

5. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие заявителя - «ФРЕШ МАРКЕТ 2015» ООД, с ЕИК 204176407 да възложи от свое име и за своя сметка по съответния законов ред проучването и проектирането на частично изменение на  Общия устройствен план на Община Сапарева баня в горният обхват.

6. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие заявителя - «ФРЕШ МАРКЕТ 2015» ООД, с ЕИК 204176407 да съгласува проекта  за  частично изменение на  Общия устройствен план на Община Сапарева баня със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

        ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21.ал.1 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

Р Е Ш Е Н И Е  11

О Д О Б Р Я В А:

 

              ОДОБРЯВА Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – „Подземен електропровод средно напрежение 20 кV, за захранване на нов трафопост предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.32.358, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня“, с дължина на трасето 1010 м., с трасе през поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.27.111; 65365.60.1; 65365.31.82; 65365.32.311; 65365.32.314; 65365.32.215 и 65365.32.211 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 15 – 18 от 19.02.2008 година Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София и учредяване право на сервитут върху поземлените имоти, с Възложител „АКВА ТРИЙТМЪНТ” АД

.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти.

ОбС гр.Сапарева взе

РЕШЕНИЕ 12

                               

           Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2023 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 70 „у”, 70 „т“, 71 „т“, 71 „с“, 71 „п“  с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 70 „у” със стояща маса – черен бор 110 куб.м, , бял бор 150 куб.м;

подотдел 70 „т” със стояща маса – бял бор 80 куб.м, черен бор 520 куб.м, липа 10 куб.м, бреза 10 куб.м;

подотдел 71 „т” със стояща маса – бял бор 100 куб.м, черен бор10 куб.м;

подотдел 71 „с” със стояща маса – бял бор 60 куб.м, черен бор 10 куб.м;

подотдел 71 „п” със стояща маса – бял бор 10 куб.м, черен бор 130 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2023   г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

ОбС гр. Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 13

     Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2023 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 73 „б”,“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 73 „б” със стояща маса - бял бор 800 куб.м, , черен бор 10 куб.м, бреза 10 куб.м,  бук 10 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2023   г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

НА ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти.

ОбС гр. Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 14

                 Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2023 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 125 „б”,“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 125 „б” със стояща маса - ела 260 куб.м, , бял бор 260 куб.м, черен бор 10 куб.м, трепетлика 20 куб.м, смърч 130 куб.м, липа 90 куб.м, ива 20 куб.м, габър 10 куб.м, бреза 60 куб.м,  бук 10 куб.м;

   1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2023   г. 

   2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

На ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти.

ОбС гр. Сапарева баня взе следното

РЕШЕНИЕ 15

 Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2023 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопанскиплан 2017 г  в подотдел 165 „б”, 166 „а“, 167 „и“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 165 „б” със стояща маса - ела 10 куб.м, , бял бор 620 куб.м, смърч 10 куб.м;

подотдел 166 „а” със стояща маса – бял бор 130 куб.м, ела 20 куб.м, смърч 110 куб.м;

подотдел 167 „и” със стояща маса – бял бор 60 куб.м, смърч 30 куб.м, ела 30 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2023   г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе следното

                                                                                           РЕШЕНИЕ 16

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Иван Костадинов Бояджийски следният поземлен  имот:  

·        поземлен имот с проектен идентификатор 65365.24.659 в местността „До банята“ с площ 409 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-1001640-19.09.2023 г., който е идентичен с поземлен имот с идентификатор 65365.24.197 в местността „Кован таш“/  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

1.      На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

         ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 във връзка с чл.27, ал.3  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.103, чл.103а,  чл.134, ал.1, т.1, т.5, ал.2, т.6 и ал.3, чл.124, чл.124а, чл.124б, чл.125 и чл.136  от  ЗУТ

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 17

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект за:

1.1 Частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня;

В следния териториален обхват, поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.31.92 и 65365.31.58, местност «Черемидарнико», по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, за които са проведени процедури по промяна предназначение на земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране с Решение № 4, точка І.1, взето по Протокол № 4 от 16.05.2014 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ и Решение № 6, точка ІІ.5, взето по Протокол № 6 от 17.07.2023 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, имат действащи Подробни устройствени планове /ПУП/ -  План за регулация и застрояване /ПРЗ/, одобрени със Заповед № 107 от 11.03.2014 година, Заповед  №476 от 26.08.2014 година и Заповед № РД – 01 – 10 – 318 от 09.05.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня.

1.2. Проект за  изменение на ПУП-ПРЗ, одобрени със Заповед № 107 от 11.03.2014 година, Заповед  №476 от 26.08.2014 година и Заповед № РД – 01 – 10 – 318 от 09.05.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня,  в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.31.92 и 65365.31.58, местност «Черемидарнико», по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, за които са проведени процедури по промяна предназначение на земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране с Решение № 4, точка І.1, взето по Протокол № 4 от 16.05.2014 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ и Решение № 6, точка ІІ.5, взето по Протокол № 6 от 17.07.2023 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, имат действащи Подробни устройствени планове /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, одобрени със Заповед № 107 от 11.03.2014 година, Заповед  №476 от 26.08.2014 година и Заповед № РД – 01 – 10 – 318 от 09.05.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средно застрояване (Жс), отреждане на имота за „обществено обслужване“ и определяне на застрояването в ПИ с проектен идентификатор 65365.31.98 (представляващи обединени ПИ 65365.31.58 и ПИ 65365.31.92) по КККР на гр. Сапарева баня, със следните устройствени показатели:

                                               - Височина /Етажност/ - 3.0 м – 15.00 м /1-5/

                                               - Плътност на застрояване – Пл – 70 %

                                               - Интензивност на застрояване – 2.0

                                                - Минимална озеленена площ – 30%

2.РАЗРЕШАВА изработването на проект за:

2.1. Частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, в следния териториален обхват, поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.31.92 и 65365.31.58, местност «Черемидарнико», по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, за които са проведени процедури по промяна предназначение на земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране с Решение № 4, точка І.1, взето по Протокол № 4 от 16.05.2014 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ и Решение № 6, точка ІІ.5, взето по Протокол № 6 от 17.07.2023 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, имат действащи Подробни устройствени планове /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, одобрени със Заповед № 107 от 11.03.2014 година и Заповед № РД – 01 – 10 – 318 от 09.05.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня.

     Третиращ отстраняване на явна фактическа грешка при спазване изискванията на чл.103а от ЗУТ, за промяна на установената  жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                                    - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

                                    - Плътност  на  застрояване – Пл – 60 %

                                    - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

                                    - Минимална  озеленена  площ – 40%

В жилищна устройствена зона със средна височина и плътност – Жс, съгласно ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № 107 от 11.03.2014 година на кмета на община Сапарева баня и разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                                    - Височина /Етажност/ - 3.0 м – 15.00 м /1-5/

                                    - Плътност на застрояване – Пл – 70 %

                                    - Интензивност на застрояване – 2.0

                                               - Минимална озеленена площ – 30%

 

2.2. Проект за  изменение на ПУП-ПРЗ, одобрени със Заповед № 107 от 11.03.2014 година, Заповед  №476 от 26.08.2014 година и Заповед № РД – 01 – 10 – 318 от 09.05.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня,  в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.31.92 и 65365.31.58, местност «Черемидарнико», по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, за които са проведени процедури по промяна предназначение на земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране с Решение № 4, точка І.1, взето по Протокол № 4 от 16.05.2014 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ и Решение № 6, точка ІІ.5, взето по Протокол № 6 от 17.07.2023 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, имат действащи Подробни устройствени планове /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, одобрени със Заповед № 107 от 11.03.2014 година, Заповед  №476 от 26.08.2014 година и Заповед № РД – 01 – 10 – 318 от 09.05.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средно застрояване (Жс), отреждане на имота за „обществено обслужване“ и определяне на застрояването в ПИ с проектен идентификатор 65365.31.98 (представляващи обединени ПИ 65365.31.58 и ПИ 65365.31.92) по КККР на гр. Сапарева баня, със следните устройствени показатели:

                                               - Височина /Етажност/ - 3.0 м – 15.00 м /1-5/

                                               - Плътност на застрояване – Пл – 70 %

                                               - Интензивност на застрояване – 2.0

                                                - Минимална озеленена площ – 30%

 

            3. Проектите за частично изменение ОУП на Община Сапарева баня и ПУП-ИПРЗ следва да се изработят съгласно одобреното задание и да отговарят на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, като при изготвянето им да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да извърши необходимите действия по реда на ЗУТ за изпълнение на настоящето решение.

5. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие заявителя да възложи от свое име и за своя сметка по съответния законов ред проучването и проектирането на частично изменение на  Общия устройствен план на Община Сапарева баня и ПУП-ИПРЗ в горният обхват.

6. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие заявителя да съгласува проекта  за  частично изменение на Общия устройствен план на Община Сапарева баня и ПУП-ИПРЗ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ:  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

Р Е Ш Е Н И Е 18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 62520.26.129, местност “Над селото”, по Кадастралната карта на с. Ресилово, одобрена със Заповед  № РД-18-272/07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 62520.26.129, местност “Над селото”, по Кадастралната карта на с. Ресилово, одобрена със Заповед  № РД-18-272/07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, третиращ установяване на Жилищна устройствена зона с малка височина – Жм, с цел изграждане на обект за „Еднофамилна жилищна сграда “ в ПИ  62520.26.129, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на община Сапарева баня, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване за ПИ 62520.26.129:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

 

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с  чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 19

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 г. приета с Решение № 644 от Протокол № 42 / 23.02.2023 година, както следва:  

В раздел І ПРОДАЖБИ  се добавят  № 169

№ 169поземлен имот с идентификатор 62520.500.130 по КК на с.Ресилово, общ.Сапарева баня с площ 736 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 130, квартал: 30, парцел: I

-                           II. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за продажба чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 62520.500.130 по КК на с.Ресилово, общ.Сапарева баня с площ 736 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 130, квартал: 30, парцел: I, при съседи: ПИ с идентификатори 62520.500.906, 62520.500.908, 62520.500.131, 62520.500.132, 62520.500.914.

 

III. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 26030,00 лв., изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.2 от настоящото решение.

                     IV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 26030,00 лв. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.II.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 от ЗОбС и чл.14, ал.1 ал.2 и ал.8 от ЗОбС, чл.41, ал.1 и ал.2 и чл.43, ал.1 и ал.5 от ЗГ, чл.14, ал.1 и ал. 2, чл.27, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 20

 

           І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. приета с Решение №644 от Протокол №42/23.02.2023 година, както следва:

                     В раздел Раздел V. Отдаване под наем се добавят от №915 до №918 

                   № 915 -  поземлен  имот с идентификатор 65365.1.5, местност „Крайще“/„Криви дол“/ по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня /АЧОС № 921/28.10.2013 г./ с площ  23 082 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница), Категория на земята: 6, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 001005;

№ 916 -  поземлен  имот с идентификатор 65365.40.3 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня /АЧОС №2883/16.11.2023г../ с площ  20 762 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 9, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма;

№ 917 -  поземлен  имот с идентификатор 65365.42.3, местност „Крайще“/„Криви дол“/ по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня /АЧОС № 1781/07.03.2017 г./ с площ  35 121 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница), Категория на земята: 8, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма;

№ 918 -  поземлен  имот с идентификатор 65365.57.3, местност „Пистата“ по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня /АЧОС № 742/25.10.2012 г./ с площ  20 207 кв.м., Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница), Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000129, парцел Заповед №РД-05-115/28.05.2018 г. на ОДЗ – Кюстендил.

    ІI. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок от 5 години следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

- поземлен  имот с идентификатор 65365.1.5, местност „Крайще“/„Криви дол“/ по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня /АЧОС № 921/28.10.2013 г./ с площ  23 082 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница), Категория на земята: 6, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 001005;

-  поземлен  имот с идентификатор 65365.40.3 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня /АЧОС №2883/16.11.2023г../ с площ  20 762 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 9, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма;

-  поземлен  имот с идентификатор 65365.42.3, местност „Крайще“/„Криви дол“/ по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня /АЧОС № 1781/07.03.2017 г./ с площ  35 121 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница), Категория на земята: 8, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма;

-  поземлен  имот с идентификатор 65365.57.3, местност „Пистата“ по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня /АЧОС № 742/25.10.2012 г./ с площ  20 207 кв.м., Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница), Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000129, парцел Заповед №РД-05-115/28.05.2018 г. на ОДЗ – Кюстендил,

чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имотите по отделно, както следва:

-      65365.1.5   по КК на гр.Сапарева баня  30.00 лв./декар годишно

-      65365.40.3 по КК на гр.Сапарева баня  30,00 лв./декар годишно

-      65365.42.3 по КК на гр.Сапарева баня  30,00 лв./декар годишно

-      65365.57.3 по КК на гр.Сапарева баня  30,00 лв./декар годишно

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договорите за наем на имотите подробно описани по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

Р Е Ш Е Н И Е 21

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 65379.44.16 местност “Крами дол”, по Кадастралната карта на с. Сапарево, одобрена със Заповед  № РД-18-383/05.06.2019 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65379.44.16 местност “Крами дол”, по Кадастралната карта на с. Сапарево, одобрена със Заповед  № РД-18-383/05.06.2019 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, третиращ установяване на Жилищна устройствена зона с малка височина – Жм, с цел изграждане на обект за „Еднофамилна жилищна сграда “ в ПИ  65379.44.16, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на община Сапарева баня, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване за ПИ 65379.44.16:

 

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ:   чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 22

            1.Общински съвет гр. Сапарева баня изменя т. 1 от Решение № 617 от Протокол №40/22.12.2022 г. на ОбС Сапарева баня като вместо учреденото право на прокарване и/или преминаване „на кабелна линия НН с дължина 150,10 м., изпълнена с кабел тип САВТ 3х185+95 мм2 от същ. ТЕПО – 2ПВ пред ПИ с идентификатор 65365.601.755, ел. захранено от РТНН на ТП „Релакс“ KN_7080, положен в изкоп по подходящо трасе до нова РК-6 пред имота на „ЕРМ Запад” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №159, ЕИК 130277958, представлявано от Орлин Симеонов Аврамов в качеството му на пълномощник, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлен имот – общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатори 65365.601.869, 65365.601.830 и 65365.601.831 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, представляващи съответно улици с о.т. 459-458-232-509 /ул. „Германея“/; о.т.458-435 /ул. „Йордан Попмихайлов“/ и о.т.509-508-507 по регулационния план.“  учредява право на прокарване и/или преминаване на кабелна линия НН с дължина 158,20 м.,изпълнена с кабел тип САВТ 3х185+95 мм2 от същ. ТЕПО – 2ПВ пред ПИ с идентификатор 65365.601.755, ел. захранено от РТНН на ТП „Релакс“ KN_7080, положен в изкоп по подходящо трасе до нова РК-6 пред имота на „ЕРМ Запад” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №159, ЕИК 130277958, представлявано от Орлин Симеонов Аврамов в качеството му на пълномощник, съгласно представеният проект за присъединяване с цел външно електрозахранване на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“, находяща се в УПИ VIII-2726, кв.127 по регулационния план на с. Сапарева баня, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.601.87 по КККР  през  поземлен имот – общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатори 65365.601.869, 65365.601.830 и 65365.601.831 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, представляващи съответно улици с о.т. 459-458-232-509 /ул. „Германея“/; о.т.458-435 /ул. „Йордан Попмихайлов“/ и о.т.509-508-507 по регулационния план.

       2.Общински съвет Сапарева баня упълномощава и възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички правни и фактически действия, произтичащи от настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

                         Общински съвет гр.Сапарева баня взе

                 РЕШЕНИЕ 23

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Крум Лазаров Кметски следните поземлени  имоти:  

  • поземлен имот с проектен идентификатор 65365.1.231 в местността „Бразянски егрек“/“Крайще“/“Криви дол“/ с площ 5050 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-1006800-20.09.2023 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65365.1.20 в местността „Крайще”/“Криви дол“/  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.
  • поземлен имот с проектен идентификатор 65365.1.230 в местността „Бразянски егрек“/“Крайще“/“Криви дол“/ с площ 1101 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-890025-17.08.2023 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65365.1.20 в местността „Крайще”/“Криви дол“/  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ
  • поземлен имот с проектен идентификатор 65365.1.229 в местността „Нишлимски дол”/“Крайще“/“Криви дол“/  с площ 1025 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-907967-22.08.2023 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65365.1.19 в местността „Крайще“/ „Криви дол“   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.
  • поземлен имот с проектен идентификатор 65365.1.228 в местността „Нишлимски дол”/“Крайще“/“Криви дол“/  с площ 4022 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-907964-22.08.2023 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65365.1.19 в местността „Крайще“/ „Криви дол“   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

 На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

  

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 24

 

1. Общински съвет Сапарева баня определя в Областния съвет за развитие на област Кюстендил за представител на общинския съвет

 

Костадин Иванов Николов – Председател на ОбС Сапарева баня

 2. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител в заседание на Областния съвет за развитие, той ще бъде заместван от

Любомир Иванов Георгиев – Общински съветник на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 49, ал. 3 във вр. С ал.2 от Закона за противодействие на корупцията

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 25

 

1. Общински съвет Сапарева баня утвърждава образци на декларациите по чл.49, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията, както и утвърждава формат за тяхното съхранение на хартиен носител и в електронен вид на pdf формат записан и представен на електронен носител.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС, и чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 и чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 26

        

    1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие да бъде изготвен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват урегулирани поземлени имоти: УПИ L-1349, кв. 12 и УПИ LI-1349, кв. 12 по плана на гр. Сапарева баня и поземлени имоти с идентификатори: №65365.601.770 и №65365.35.202 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

           - Обединение на урегулирани поземлени имоти УПИ L-1349, кв. 12 и УПИ LI-1349, кв. 12 по плана на гр. Сапарева баня в един общ УПИ L-1349, кв. 12 по план на гр. Сапарева баня с площ 848 кв. м, доколкото цитираните два УПИ попадат в един поземлен имот с идентификатор №65365.601.739 и поставяне на регулационната граница на новото УПИ L-1349, кв. 12 на регулационната граница по границата на поземлен имот с идентификатор №65365.601.739 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня.

           2. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага и упълномощава Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение по реда на чл.124а, ал.2 във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ.

С това решение изчерпахме дневния ред и закривам днешното заседание.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 


 

 

 

Прикачени файлове

Протокол №2 от 30.11.2023г. (3.47 MB)