Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №48 от 31.08.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.  140, ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси чл.9 ал.1, от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните  дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сапарева баня;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 728

 

1. Приема отчета и доклада за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за 2022 год. както следва:

          1.1. По прихода                                        12 254 060 лв. съгласно приложение  №1-1

          1.2. По разхода                                        12 254 060 лв. съгласно приложение № 1-1

          1.3. Преходен остатък в размер на             932 583 лв.

2. Приема отчета за капиталовите разходи, съгласно приложение № 2

3. Приема отчета за средствата от ЕС, в т.ч.

          3.1. Отчет за средствата от ЕС, предоставени по ОП - код 98 /KSF/ - Приложение № 3

          3.2.  Отчет за средствата от РА, фонд "Земеделие"- код 42 /RA/- Приложение  № 4

          3.3. Отчет за средствата от ЕС - ДЕС код 96 СЕС-ДЕС Приложение №  5

 4. Приема отчета за чуждите средства код 33 - Приложение №   6

 5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно  Приложение № 1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1 т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3  от ЗМСМА, чл. 53 и чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование Приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г.;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 729

 

 

1. ОбС - Сапарева баня дава своето съгласие за формиране на паралелки с брой на учениците под минималния в VIII клас по специалност "Организация на туризма и свободното време", професия "Организатор на туристическа агентска дейност" в СУ "Христо Ботев" - гр. Сапарева баня за учебната 2023/2024 година.

 

2. Дава съгласие при необходимост да се осигурят допълнителни средства извън определените по стандарти за съответната дейност на СУ "Христо Ботев", гр. Сапарева баня за обезпечаване на учебния предмет.        

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 730

 

1. Дава съгласие на община Сапарева баня да кандидатства с проектно предложение по отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ на програмата Интеррег България – Северна Македония 2021- 2027

           

2. Упълномощава кмета на община Сапарева баня да подготви и да подаде необходимата документация за кандидатстване по отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ на програмата Интеррег България – Северна Македония 2021- 2027, както и да извърши всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 731

 

                 1. ОбС-гр.Сапарева баня да приеме Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2024 г.

                

 2. Упълномощава Кмета на община Сапарева баня да утвърди Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2024 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 


 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.7 и чл. 49, ал.6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 732

 

           Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си физическите лица с постоянен адрес в   Община Сапарева баня, които не са търговци  за лична употреба, без право на продажба да закупуват остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване от Общинска горска територия по утвърден ценоразпис за физически лица по Решение № 75 от Протокол №9/28.04.2016 г. на Общинския съвет Сапарева баня, със следните количества по подотдели, както следва:

            

Отдел 166 „г“ с лежаща маса: едра строителна дървесина: бял бор – 3 куб.м, смърч-36 куб.м, ела – 8 куб.м, средна строителна дървесина: бял бор –1 куб.м, смърч – 22 куб.м, ела- 9 куб.м, дребна строителна дървесина: смърч – 2 куб.м, ела – 1 куб.м, дърва: бял бор – 16 куб.м, смърч – 36 куб.м, ела- 8 куб.м;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.7 и чл. 49, ал.6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 733

 

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си юридическите лица, едноличните търговци, както и на физическите лица, които не са търговци –за лична употреба, без право на продажба да закупуват дървесина от склад от общинска горска територия по утвърдени ценоразписи с Решения на Общински съвет гр. Сапарева баня, съответно Решение №430 от Протокол№28/27.01.2022 г и Решение №75 от Протокол №9/28.04.2016 г. със следните количества в подотдел 163 „д“, както следва:

 

             Отдел 163 „д“ с лежаща маса: едра строителна дървесина: бял бор – 489.75 куб.м,  средна строителна дървесина: бял бор –18.25 куб.м, дърва: бял бор – 68,60 куб.м;

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 734

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Велин Темелакиев Камджилов следният поземлен  имот:  

·  поземлен имот с проектен идентификатор 53254.10.187 в местността „Света Троица” с площ 985 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-506134-12.05.2023 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 53254.10.56 в местността „Света Троица”  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

·  поземлен имот с проектен идентификатор 53254.10.188 в местността „Света Троица” с площ 985 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-506138-12.05.2023 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 53254.10.56 в местността „Света Троица”  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

2.На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 от ЗОбС и чл.14, ал.1 ал.2 и ал.8 от ЗОбС, чл.41, ал.1 и ал.2 и чл.43, ал.1 и ал.5 от ЗГ, чл.14, ал.1 и ал. 2, чл.27, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 735

 І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. приета с Решение №644 от Протокол №42/23.02.2023 година, както следва:

   В раздел Раздел V. Отдаване под наем се добавя №914 

   - № 914 -  поземлен  имот с идентификатор 65365.23.412, местност „Вадите“ по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня /АЧОС № 746/30.10.2012 г./ с площ  12 712 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 023412;

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  недвижим имот – частна общинска собственост - поземлен  имот с идентификатор 65365.23.412, местност „Вадите“ по КК на гр.Сапарева баня, общ. Сапарева баня /АЧОС № 746/30.10.2012 г./ с площ 12 712 кв.м. кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 023412, съседи: 65365.23.175, 65365.23.529, 65365.23.470, 65365.23.416, 65365.23.509, 65365.23.581, 65365.23.415, 65365.23.508, 65365.23.181, 65365.23.178, 65365.23.179, 65365.23.180 и 65365.23.177;

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на            27,00 лв. / дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 736

 

1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 17 / 30.01.2019  година , издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното – „КИКО СПОРТ“ ЕООД, с ЕИК 203129529 , със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул. «Иглика» №1  с 11  /единадесет  години/,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година.

    2.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 737

 

        1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 22 / 25.03.2019  година , издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното - „КЕДЪР -7“ ООД, с ЕИК 201809291 , със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул. «Крайречна» №37 с 11  /единадесет  години/,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година.

           2.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 738

 

   1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 44 / 13.07.2021  година , издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното - „Валявица - ВВМ“ ЕООД, с ЕИК 201468527 , със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул. «Отец Паисий» №36 с 11  /единадесет  години/,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година.

     2.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 739

 

   1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 16 / 30.01.2019  година , издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното – „ЕТ „ДИАНА МАРГИНА- ДАРИБЕЛ“, с ЕИК 202309780 , със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул. «Иглика» №1 с 6  / шест  години/,  считано от изтичане на срока на действие на цитиранато по-горе  Разрешително, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година. 

            2.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 740

 

1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 21 / 05.03.2019  година , издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното - „Свети Стефан“ ЕООД, с ЕИК 109583644, със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул. «Черна скала» №6 с 6  / шест  години/,  считано от изтичане на срока на действие на цитиранато по-горе  Разрешително, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година. 

2.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 741

 

1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 35 / 15.10.2019  година ,издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното – „КА ПАРК“ ООД, с ЕИК 201503362 , със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. «Орлинска » №10  с 11  /единадесет  години/,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година.

            2.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.79, ал.1, т.1, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква «а» от Закона за водите,  § 133, ал.9, т.1, букви «б» и «в»  от ПЗР на ЗИД на  Закона за водите и чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 742

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде прекратено действието на  Разрешително за водовземане от минерална вода № 2 / 03.07.2013 г.  с титуляр   "Видински -79" ООД,  ЕИК 108580877  издадено от Кмета на Община Сапарева баня,  изменено със Заповед № РД-08-67 / 16.02.2021  година на Кмета на Община Сапарева баня .  

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет Сапарева баня допуска предварително изпълнение на настоящото решение. Допускането на предварителното изпълнение се налага за защита на особено важни обществени интереси по водоползване от минерална вода и  може да бъде сериозно затруднено изпълнението на акта, съответно от закъснението на изпълнението може да последва значителна вреда, с оглед продължаване на ползването на минерална вода без издадено разрешително на титуляра.

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на решението може да се обжалва на основание чл.60, ал.5 от АПК пред Административен съд – гр. Кюстендил, чрез Общински съвет Сапарева баня, в тридневен срок от съобщаването му, отделно от обжалването на същото.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 от ЗЕ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 743

1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява сервитутно право на прокарване на нова въздушна мрежа НН на обект: „Бензиностанция и газостанция“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65365.24.216, местност „Сиракова круша“, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 1088 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За бензиностанция, газостанция, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 024216, на „Кливе” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Говедарци, п.к. 2020 ул.“ Искър“ № 95, съгласно представеният проект за присъединяване през поземлени имоти – публична общинска собственост.

2. Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно, по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3. При наличие на пресичане с друга подземна инфраструктура Възложителя се задължава да представи проектно решение за пресичането съгласно действащите норми.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС, и чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 и чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/;

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 744

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие да бъде изготвен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват урегулиран поземлен имот парцел V-1602, кв. 43 по плана на с.Сапарево, с идентификатор №65379.502.371 по кадастралната карта на с.Сапарево, урегулиран поземлен имот IV-1604, кв. 43 по плана на с.Сапарево, с идентификатор №65379.502.370 по кадастралната карта на с.Сапарево, урегулиран поземлен имот VI-1601, кв. 43 по плана на с.Сапарево, с идентификатор №65379.502.392 по кадастралната карта на с.Сапарево и улица с осови точки 210-211 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня с идентификатор №65379.502.522 по кадастралната карта на с.Сапарево, одобрена със Заповед № РД-18-247/22.12.2022 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

            - Изменение на уличната регулационна линия на новообразувания урегулиран поземлен имот V-1602, кв. 43 по плана на с.Сапарево, с идентификатор №65379.502.371 по кадастралната карта на с.Сапарево към улица с осови точки 210-211 по плана на с.Сапарево, като се образува нов урегулиран поземлен имот V-1602, кв. 43 по плана на с.Сапарево с площ 542 кв.м, което изменение засяга общински имот, публична собственост, с НТП за второстепенна улица.

            - ПУП-ИПР, описано по-горе, ще третира и поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот V-1602, кв. 43 по плана на с.Сапарево, с идентификатор №65379.502.371 по кадастралната карта на с.Сапарево, урегулиран поземлен имот IV-1604, кв. 43 по плана на с.Сапарево, с идентификатор №65379.502.370 по кадастралната карта на с.Сапарево, урегулиран поземлен имот VI-1601, кв. 43 по плана на с.Сапарево, с идентификатор №65379.502.392 по кадастралната карта на с.Сапарево по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65379.502.371 по кадастралната карта на с.Сапарево, което изменение не засяга общински имоти, по реда на чл.134, ал.2, т.2  от ЗУТ;

           2. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение по реда на чл.124а, ал.2 във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21,  ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Решение № I – 2, взето по Протокол № 4 от 25.07.2023 година на  Общински  експертен  съвет  по  устройство  на  територията при  Община Сапарева баня;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 745

              ОДОБРЯВА Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – „Довеждащ водопровод, с обща дължина на трасето 3548 м“ от разпределителна шахта находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.228, местност „Рила“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София и „Захранващ водопровод с обща дължина на трасето 541 м“, от бъдещ резервоар 1000 м3, предвиден на изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.994, местност „Рила“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с трасе, както следва:

          „Довеждащ водопровод“ – през поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.210.228; 65365.210.227; 65365.210.1009; 65365.210.1013; 65365.210.1011; 65365.210.1010 одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, попадащи в част от отдел и подотдел 136 „З“, 137 „м“, 137 „н“, 137 „3“, 137 „о“, 137 „2“, 136 „б“, 139 „б“, 140 „а“, 141 „1“, 141 „б“, 141 „в“, по Горско стопански план на ТП „ДГС Дупница, утвърден със Заповед № РД 05 - 89 от 02.03.2018 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил и поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.45.25; 65365.45.40; 65365.45.423, 65365.35.95, 65365.35.212; 65365.32.321; 65365.32.255; 65365.32.255; 65365.32.57; 65365.32.328; 65365.32.254; 65365.32.342; 65365.32.327; 65365.32.72 и 65365.36.273; по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София;

          „Захранващ водопровод“ - през поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.36.273; 65365.36.274 и 65365.32.215 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с Възложители Община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4, чл.14, ал.1 във връзка чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 746

    І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2023 г. следният недвижим имот – частна общинска собственост:

- поземлен  имот с идентификатор № 65365.11.48, местност „Блатото” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС № 913 / 28.10.2013 г./, с площ от 13445 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 011048, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на       27,00лв. /дка. годишно.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3, предложение 1 и чл.8, ал.1   от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 747

1.Общински съвет гр.Сапарева баня обявява за частна общинска собственост  следните поземлени имоти:

- Поземлен имот с идентификатор 59358.1.213 по Кадастралната карта на с.Паничище, общ.Сапарева баня с площ 411 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: „За друг обществен обект, комплекс“; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: улица с о.т. 205-204-271,  при граници на имота: ПИ с идентификатори 59358.1.217, 59358.1.120, 59358.1.214, 59358.1.116, 59358.1.212, 59358.1.215, 59358.1.216.

- Поземлен имот с идентификатор 59358.1.218 по Кадастралната карта на с.Паничище, общ.Сапарева баня с площ 544 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: „За друг обществен обект, комплекс“; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: паркинг и улица с о.т. 270-271,  при граници на имота: ПИ с идентификатори 59358.1.219, 59358.1.217, 59358.1.216, 59358.1.212, 59358.1.220.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1 т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3  от ЗМСМА, чл. 53 и чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование Приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г.;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 748

 

1. ОбС - Сапарева баня дава своето съгласие за формиране на паралелка с брой на учениците под минималния в VII „б“ клас, в СУ "Христо Ботев" - гр. Сапарева баня за учебната 2023/2024 година.

2. Дава съгласие при необходимост да се осигурят допълнителни средства извън определените по стандарти за съответната дейност на СУ "Христо Ботев", гр. Сапарева баня за обезпечаване на учебния предмет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите;

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 749

 

1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 24 / 25.03.2019  година, издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното – „ТОМО СТРОЙ“ ЕООД, с ЕИК 203598124 , със седалище и адрес на управление: гр.  Сапарева баня, ул. «Лоза» №34  с 11  /единадесет  години/,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година.

            2.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21,  ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Решение № I – 2, взето по Протокол № 5 от 29.08.2023 година на  Общински  експертен  съвет  по  устройство  на  територията при  Община Сапарева баня;

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 750

              ОДОБРЯВА Подробен устройствен план /ПУП/ - Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – „Довеждащ водопровод, с обща дължина на трасето 3896 м“ от водохващане на река „Горица“ до резервоар находящ се в поземлен имот с идентификатор № 62520.20.134, местност „Маноилица“ и 62520.26.195, местност „Над селото“ по Кадастралната карта на с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с обхвата на поземлен имот с идентификатор № 53254.19.61 по кадастралната карта на с.Овчарци, одобрена със Заповед №РД – 18 – 382 от 05.06.2019 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София; 62520.27.343; 62520.26.230; 62520.26.201; 62520.26.202; 62520.26.203; 62520.26.205; 62520.26.206; 62520.26.207; 62520.26.194; 62520.26.195; 62520.41.43; 62520.41.18; 62520.41.36; 62520.20.135 и 62520.20.134 по кадастралната карта на с.Ресилово, , одобрена със Заповед № РД – 18 – 282 от 07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София; поземлен имот с идентификатор 53254.52.156 по кадастралната карта на с.Овчарци, одобрена със Заповед №РД – 18 – 382 от 05.06.2019 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, изменена със Заповед № КД – 14 – 28 от 10.08.2022 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София  - попадащ в част от отдел и подотдел 152 „б“; 152 „2“ и 152 „3“ и поземлен имот с идентификатор № 62520.101.136, по кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София -  попадащ в част от отдел и подотдел 170 „1“ по Горско стопански план на ТП „ДГС Дупница, утвърден със Заповед № РД 05 - 89 от 02.03.2018 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил и провеждане на процедура по учредяване на сервитутно право върху поземлените имоти, с Възложители Община Сапарева баня

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ;

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 751

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, за разширение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ одобрен със заповед № РД – 01-10-162/28.02.2023 г., върху допълнителна площ включваща ПИ 62520.26.155 и ПИ 62520.26.157  по КККР на с. Ресилово, общ. Сапарева баня с цел осигуряване на по-голяма площ за реализиране на инвестиционните намерения за свободно застрояване и озеленяване в ПИ 62520.26.275 по КККР на гр. Сапарева баня,  в обхвата неурегулирани ПИ № 62520.26.155 и ПИ 62520.26.157  по КККР на с. Ресилово, общ. Сапарева баня и ПИ 62520.26.275 по КККР на с. Ресилово, община Сапарева баня с променено предназначение съгласно Решение №7 от 14.08.2023 г. на Областна дирекция Земеделие Кюстендил.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) за разширение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ одобрен със заповед № РД – 01-10-162/28.02.2023 г., върху допълнителна площ включваща ПИ 62520.26.155 и ПИ 62520.26.157  по КККР на с. Ресилово, общ. Сапарева баня с цел осигуряване на по голяма площ за реализиране на инвестиционните намерения за свободно застрояване и озеленяване в ПИ 62520.26.275 по КККР на гр. Сапарева баня,  в обхвата неурегулирани ПИ № 62520.26.155 и ПИ 62520.26.157  по КККР на с. Ресилово, общ. Сапарева баня и ПИ 62520.26.275 по КККР на с. Ресилово, община Сапарева баня с променено предназначение съгласно Решение №7 от 14.08.2023 г. на Областна дирекция Земеделие Кюстендил. третиращ установяване на Жилищна устройствена зона с малка височина – Жм, с цел изграждане на обект за „жилищно строителство и конюшна “ съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на община Сапарева баня., при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване за ПИ 62520.26.155 и ПИ 62520.26.157:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8/ 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 48/ 31.08.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ;

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 752

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди,  за разширение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 65365.34.176 одобрен със заповед № 360 от 23.10.2008 г., върху допълнителна площ включваща земеделска територия - ПИ 65365.34.172, ПИ 65365.34.178 и ПИ 65365.34.180 по КККР на гр. Сапарева баня и урбанизирана територия  - ПИ 65365.34.66, ПИ 65365.34.67, ПИ 65365.34.68, ПИ 65365.34.69 и ПИ 65365.34.70 по КККР на гр. Сапарева баня, по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата ПИ 65365.34.172, ПИ 65365.34.178 и ПИ 65365.34.180, земеделска територия  по КККР на гр. Сапарева баня , ПИ 65365.34.176 по КККР на гр. Сапарева баня с променено предназначение съгласно Решение №1 от 15.01.2009 г. на Областна дирекция Земеделие Кюстендил и ПИ 65365.34.66, ПИ 65365.34.67, ПИ 65365.34.68, ПИ 65365.34.69 и ПИ 65365.34.70, урбанизирана територия по КККР на гр. Сапарева баня

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за регулация и застрояване (ПРЗ) за разширение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 65365.34.176 одобрен със заповед № 360 от 23.10.2008 г., върху допълнителна площ включваща земеделска територия - ПИ 65365.34.172, ПИ 65365.34.178 и ПИ 65365.34.180 по КККР на гр. Сапарева баня и урбанизирана територия  - ПИ 65365.34.66, ПИ 65365.34.67, ПИ 65365.34.68, ПИ 65365.34.69 и ПИ 65365.34.70 по КККР на гр. Сапарева баня, по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата ПИ 65365.34.172, ПИ 65365.34.178 и ПИ 65365.34.180, земеделска територия  по КККР на гр. Сапарева баня , ПИ 65365.34.176 по КККР на гр. Сапарева баня с променено предназначение съгласно Решение №1 от 15.01.2009 г. на Областна дирекция Земеделие Кюстендил и ПИ 65365.34.66, ПИ 65365.34.67, ПИ 65365.34.68, ПИ 65365.34.69 и ПИ 65365.34.70, урбанизирана територия по КККР на гр. Сапарева баня, третиращ:

2.1. Обединяване на  всички горепосочени поземлени имоти в един поземлен имот с проектен идентификатор ПИ 65365.34.182 по КККР на гр. Сапарева баня;

2.2. Отреждане на ПИ с проектен идентификатор 65365.34.182 по КККР на гр. Сапарева баня за „обществено обслужване и стопански дейности“;

2.3. Установяване за ПИ с проектен идентификатор 65365.34.182 по КККР на гр. Сапарева баня на Предимно производствена устройствена зона – Пп, с цел изграждане на „винарска изба с хотел, търговски обекти и ФЕЦ“ съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на община Сапарева баня., при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 80 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –2,4

            - Минимална  озеленена  площ – 20%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8/ 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация и застрояване /ПРЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

Протоколът е достъпен в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

протокол №48 от 31.08.2023г. (8.46 MB)