Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №44 от 27.04.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 44/ 27.04.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2  от Закона за енергията от възобновяеми източници;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 675

 

Общински съвет – Сапарева баня  приема:

 

 

1.Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Сапарева баня (2023 – 2026г.)

 

2.Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Сапарева баня(2022-2032).

 

 

Приложение:

1. Съгласно текста.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 44/ 27.04.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2  от ЗМСМА; чл. 26a, ал. 4 и ал. 5  от Закона за Народните читалища;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 676

 

 

ОбС гр. Сапарева баня приема докладите на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за осъществяване на читалищни дейности през  2022 г. и отчетите за изразходваните бюджетни средства за същата година, както следва:

 

1.       Доклад и отчет на НЧ “Просветен лъч-1905” – гр. Сапарева баня

2.       Доклад и отчет на НЧ "От Извора 2013" - гр. Сапарева баня

3.       Доклад и отчет на НЧ “Народни будители-1926” – с. Сапарево

4.       Доклад и отчет на НЧ “Пробуда-1923” – с. Овчарци

5.       Доклад и отчет на НЧ “Нов живот – 1928” – с. Ресилово

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 44/ 27.04.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС, във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 677

1.    Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. приета с Решение № 644 от Протокол № 42 / 23.02.2023 година, както следва:

В раздел Раздел I. Продажби се добавят от № 156 до №162, както следва:

-          № 156 - Поземлени имоти с идентификатор 65365.43.1207 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 762 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори 65365.43.208, 65365.24.624, 65365.24.206, 65365.24.70, 65365.43.1208 и 65365.43.201;

-          № 157 - Поземлени имоти с идентификатор 65365.43.1208 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 1042 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.43.107, 65365.24.206, 65365.24.70,65365.43.1209, 65365.43.203 и 65365.43.201;

-          № 158 - Поземлени имоти с идентификатор 65365.43.1209 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 252 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.43.1208, 65365.24.70, 65365.24.102, 65365.43.1210 и 65365.43.203;

-          № 159 - Поземлени имоти с идентификатор 65365.43.1210 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 607 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.43.1209, 65365.24.70, 65365.24.102, 65365.24.103, 65365.43.1211 и 65365.43.203;

-          № 160 - Поземлени имоти с идентификатор 65365.43.1211 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 1075 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.43.1210, 65365.24.102, 65365.24.103, 65365.24.104, 65365.43.1212 и 65365.43.203;

-          № 161 - Поземлени имоти с идентификатор 65365.43.1212 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 596 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.43.203, 65365.43.1211, 65365.24.103, 65365.24.104, 65365.24.105 и 65365.43.1213;

-          № 162 - Поземлени имоти с идентификатор 65365.43.1213 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 671 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.43.203, 65365.43.1212, 65365.24.104, 65365.24.105, 65365.24.132, 65365.24.1206 и 65365.43.107;

2.    Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

-          Поземлени имоти с идентификатор 65365.43.1207 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 762 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори 65365.43.208, 65365.24.624, 65365.24.206, 65365.24.70, 65365.43.1208 и 65365.43.201;

-          Поземлени имоти с идентификатор 65365.43.1208 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 1042 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.43.107, 65365.24.206, 65365.24.70,65365.43.1209, 65365.43.203 и 65365.43.201;

-          Поземлени имоти с идентификатор 65365.43.1209 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 252 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.43.1208, 65365.24.70, 65365.24.102, 65365.43.1210 и 65365.43.203;

-          Поземлени имоти с идентификатор 65365.43.1210 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 607 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.43.1209, 65365.24.70, 65365.24.102, 65365.24.103, 65365.43.1211 и 65365.43.203;

-          Поземлени имоти с идентификатор 65365.43.1211 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 1075 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.43.1210, 65365.24.102, 65365.24.103, 65365.24.104, 65365.43.1212 и 65365.43.203;

-          Поземлени имоти с идентификатор 65365.43.1212 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 596 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.43.203, 65365.43.1211, 65365.24.103, 65365.24.104, 65365.24.105 и 65365.43.1213;

-          Поземлени имоти с идентификатор 65365.43.1213 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 671 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.43.203, 65365.43.1212, 65365.24.104, 65365.24.105, 65365.24.132, 65365.24.1206 и 65365.43.107.

2. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарните  оценки на имотите,  изготвени от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описани в т.2 от настоящото решение, както следва:.

-    23 015 лв. като цяло за поземлен имот с идентификатор 65365.43.1207 по КК;

-    31 474 лв. като цяло за поземлен имот с идентификатор 65365.43.1208 по КК;

-    7 612 лв. като цяло за поземлен имот с идентификатор 65365.43.1209 по КК;

-    18 338 лв. като цяло за поземлен имот с идентификатор 65365.43.1210 по КК;

-    32 474 лв. като цяло за поземлен имот с идентификатор 65365.43.1211 по КК;

-    18 007 лв. като цяло за поземлен имот с идентификатор 65365.43.1212 по КК;

-    20 273 лв. като цяло за поземлен имот с идентификатор 65365.43.1213 по КК;

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена като цяло за поземлен имот с идентификатор:

-    65365.43.1207 по КК на гр.Сапарева баня  23 015 лв.

-    65365.43.1208 по КК на гр.Сапарева баня  31 474 лв.

-    65365.43.1209 по КК на гр.Сапарева баня  7 612  лв.

-    65365.43.1210 по КК на гр.Сапарева баня  18 338 лв.

-    65365.43.1211 по КК на гр.Сапарева баня  32 474 лв.

-    65365.43.1212 по КК на гр.Сапарева баня  18 007 лв.

-    65365.43.1213 по КК на гр.Сапарева баня  20 273 лв.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 44/ 27.04.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  §133 ал.9, т.1 букви „б” и „в”  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 678

            Общински съвет гр.Сапарева баня дава предварително,  принципно  съгласие   за ползване на минерална вода, след провеждане на процедура  по предоставяне на ползването  от  СОНДАЖ 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня” - изключителна държавна собственост, №67 от Приложение №2 на Закона за водите фирма  „АКВА ТРИЙТМЪНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Средец, ул.”Патриарх Евтимий” №31, ет.1,  ЕИК  202381018 за захранване на  „ Център за рехабилитация „Преображение“”, включващ следните подобекти: „Хотел категория 4 звезди“, „Вили“, „Лечебно – диагностичен център“,  „Балнеологичен център“ , „Котелно и стопанска сграда“, находящ се в  поземлен имот с идентификатор  №65365.32.358  по  Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр. София, като бъде увеличено  количеството на водовземането от 0,500л/сек. /дадено с Решение на ОбС Сапарева баня № 667 от Протокол 43/30.03.2023г. / за  средногодишен дебит за период от 365 дни/годишно  с 1 л/сек, като след увеличението параметрите да бъдат до 1,500л/сек., общо. Окончателно съгласие следва да бъде дадено след въвеждане в експлоатация на обекта, предмет на водовземането и изрично писмено съгласие от Басейнова дирекция Западнобеломорски район гр. Благоевград.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 44/ 27.04.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  §133 ал.9, т.1 букви „б” и „в”  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 679

        1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня” съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

        2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „МОНИ ТЕКС 66” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул.“Плиска“№15  с  ЕИК  201420991  от  СОНДАЖ 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня” - изключителна държавна собственост, №67 от Приложение №2 на Закона  за срок от  12  /дванадесет/ години, като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Разрешителното за водовземане и  който срок не може да бъде по-дълъг от срока на действие на Решение №25/02.02.2011 година  на Министерство на околната среда и водите  за предоставяне на  Община Сапарева баня  за срок от 25 години  за управление и ползване находището на минерална вода, изключителна държавна собственост  - №67 от Приложение №2 на Закона за водите „Сапарева баня ” при следните експлоатационни параметри за спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика -  пълнене и подмяна на водата  при прилив  и опресняване на басейни    - термален воден комплекс, представляващ съчетания от зона за плуване, зона водни легла, детски басейн, воден бар и джакузи, зона за рекреация, спорт и отдих с обем   102 куб.м., представляващи част от обект: „Спа хотел с басейни “   находящ се в  поземлен имот с идентификатор  №65365.601.1131   по  Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София,  както следва:

·        Средногодишен дебит  за период от 365 дни / годишно  – до 0,123  л/сек. 

·        Средноденонощно водно количество  -              до 10,62   куб.м.

·        Годишно водно количество                   -              до 3 878,93    куб.м. / год.

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39 / 31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 44/ 27.04.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  §133 ал.9, т.1 букви „б” и „в”  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 680

 

1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня” съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „Ви Ви Ай Инвестмънт” АД със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, община Столична, район Средец, ул. ”Цар Иван Шищман“ №17, ет.1, ап.3  ЕИК  206374900 от  СОНДАЖ 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня” - изключителна държавна собственост, №67 от Приложение №2 на Закона за водите за срок от  12  /дванадесет/ години, като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Разрешителното за водовземане и  който срок не може да бъде по-дълъг от срока на действие на Решение №25/02.02.2011 година  на Министерство на околната среда и водите  за предоставяне на  Община Сапарева баня  за срок от 25 години  за управление и ползване находището на минерална вода, изключителна държавна собственост  - №67 от Приложение №2 на Закона за водите „Сапарева баня ” при следните експлоатационни параметри за спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика -  пълнене и подмяна на водата  при прилив  и опресняване  на   един брой  вътрешен основен басейн с кубатура 400 куб.м., външен основен басейн с  кубатура 500 куб.м., вътрешен  детски басейн с  кубатура 12 куб.м. и душове в  спа-зоната на хотела,   представляващи част от обект:   „ Петзвезден хотел със спа зона и външен басейн”,   находящ се в  поземлен имот с идентификатор  №65365.31.52, местност „Черемидарнико“  по  Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК  гр. София,  както следва:

·        Средногодишен дебит  за период от 365 дни / годишно  – до 0,60  л/сек. 

·        Средноденонощно водно количество  -              до 52,25   куб.м.

·        Годишно водно количество                   -              до 19 069,68    куб.м. / год.

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/ 31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/ 25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 44/ 27.04.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  §133 ал.9, т.1 букви „б” и „в”  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 681

 

1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня” съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „МАРКРИП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул.“Пчела“№10  ЕИК  206673692 от  СОНДАЖ 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня” -  изключителна държавна собственост, №67 от Приложение №2 на Закона за водите за срок от  12  /дванадесет/ години, като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Разрешителното за водовземане и  който срок не може да бъде по-дълъг от срока на действие на Решение №25/ 02.02.2011 година  на Министерство на околната среда и водите  за предоставяне на  Община Сапарева баня  за срок от 25 години  за управление и ползване находището на минерална вода, изключителна държавна собственост  - №67 от Приложение №2 на Закона за водите „Сапарева баня ”при следните експлоатационни параметри за спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика -  пълнене и подмяна на водата  при прилив  и опресняване  един брой    басейн с кубатура 100 куб.м., представляващи част от обект:„ Два броя еднофамилни жилищни сгради – къщи за гости, басейн до 100 куб.м. и обслужваща сграда към него”,   находящ се в  поземлен имот с идентификатор  №65365.601.341  по  Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/ 19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр. София,  както следва:

·  Средногодишен дебит  за период от 365 дни / годишно  – до 0,13  л/сек. 

·  Средноденонощно водно количество  -              до 11,29   куб.м.

·  Годишно водно количество                   -              до 4 122,28    куб.м. / год.

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39 / 31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/ 25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 44/ 27.04.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  §133 ал.9, т.1 букви „б” и „в”  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 682

1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня” съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „АВ ТИМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Яхиново, ул. “Васил Левски“№31,  ЕИК  206065269 от  СОНДАЖ 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня” - изключителна държавна собственост, №67 от Приложение №2 на Закона за водите за срок от  12  /дванадесет/ години, като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Разрешителното за водовземане и  който срок не може да бъде по-дълъг от срока на действие на Решение №25/ 02.02.2011 година  на Министерство на околната среда и водите  за предоставяне на  Община Сапарева баня  за срок от 25 години  за управление и ползване находището на минерална вода, изключителна държавна собственост  - №67 от Приложение №2 на Закона за водите „Сапарева баня ”,  при следните експлоатационни параметри  за спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика,    -  пълнене и подмяна на водата  при прилив  и опресняване   на един брой външен рекреационен басейн, представляващи част от обект: „Хотелски комплекс“ находящ се в  поземлен имот с идентификатор  №65365.601.112   по  Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/ 19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр. София,  както следва:

·  Средногодишен дебит  за период от 365 дни / годишно  – до 0,05  л/сек. 

·  Средноденонощно водно количество  -              до  4,5   куб.м.

·  Годишно водно количество                   -              до 1 644,51    куб.м. / год.

     3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39 / 31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/ 25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 44/ 27.04.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОбС и чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл. 124б, ал.1 и чл.125 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/,  чл.64, ал.1 от Закона за енергетиката и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 683

          1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава предварително съгласие за провеждане/определяне на трасе през общински имоти, описани по-долу, с цел да бъде учредено право на прокарване и сервитут за  изграждане  на   елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия, както  следва:

           - „Външно електрозахранване (въздушен елекропровод) на обект: „Цех за преработка на дървесина и водоплътна изгребна яма“, находящ се в поземлен  имот  с  идентификатор №62520.100.20, местност “Турските гробища” по  кадастралната  карта  на  с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  №РД-18-272/07.10.2020 г. на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,

през поземлени  имоти – общинска  собственост, с идентификатори №62520.9.59 вид територия – земеделска, начин на трайно ползване – „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и №62520.100.16 по кадастралната карта на с.Ресилово, вид територия – територия на транспорта, начин на трайно ползване – „За местен път“.

2. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП)  за  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия, за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура,, както  следва:

- „Външно електрозахранване (въздушен елекропровод) на обект: „Цех за преработка на дървесина и водоплътна изгребна яма“, находящ се в поземлен  имот  с  идентификатор №62520.100.20, местност “Турските гробища” по  кадастралната  карта  на  с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  №РД-18-272/07.10.2020 г. на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, 

 в обхват  на  поземлени  имоти с  идентификатори  №62520.100.4, №62520.9.59 и №62520.100.16 по кадастралната карта на с.Ресилово, община Сапарева баня, което  е  неразделна  част  от  настоящото  решение.

3. РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  със   следния  териториален   обхват - поземлени  имоти  с  идентификатори в обхват  на  поземлени  имоти с  идентификатори  №62520.100.4, №62520.9.59 и №62520.100.16 по кадастралната карта на с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  №РД-18-272/07.10.2020 г. на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК., третиращ  изграждане на  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура, както  следва:

             - „Външно електрозахранване (въздушен елекропровод) на обект: „Цех за преработка на дървесина и водоплътна изгребна яма“, находящ се в поземлен  имот  с  идентификатор №62520.100.20, местност “Турските гробища” по  кадастралната  карта  на  с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  №РД-18-272/07.10.2020 г. на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК.

           4. Проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

           5. Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  по  т.3  и  одобреното  задание  по  т.2.

            6. Възложителят да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            7. Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  места  в  сградата  на  общината, района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  места  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   публикува  на  интернет  страницата  на  общината.

            8. Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителката  след  заплащане  на  такса 70 лв., съгласно  чл.48 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            9.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            10.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ, т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

             11.Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 44/ 27.04.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3, предложение 1 и чл.8, ал.1   от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 684

 

1.      Общински съвет гр.Сапарева баня обявява за частна общинска собственост  поземлен имот с идентификатор 65365.601.1223 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 261 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина; Предишен идентификатор: 65365.601.118; Номер по предходен план: квартал 61, парцел XIV, при граници на имота: ПИ с идентификатор 65365.601.1222.

 

2.      Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 44/ 27.04.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите;

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 685

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 39/ 24.04.2020  година , издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното - „Омега Билд Корект“ ЕООД, с ЕИК 200090366, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Младост,  ж.к. «Младост 2», бл.262, вх.А, ет.1, ап.4 с 12  /дванадесет/ години,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг от срока на действие на Решение №25/ 02.02.2011 година  на Министерство на околната среда и водите  за предоставяне на  Община Сапарева баня  за срок от 25 години  за управление и ползване находището на минерална вода , изключителна държавна собственост  - №67 от Приложение №2 на Закона за водите „Сапарева баня ”.

            2.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№ 401 и 402 взети по Протокол №26/ 25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 44/ 27.04.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 686

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 65365.21.210 местност “Под селото”, по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.21.210 местност “Под селото”, по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, третиращ установяване на Жилищна устройствена зона с малка височина – Жм, с цел изграждане на обект за „жилищна сграда“ в ПИ  65365.21.210, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на община Сапарева баня., при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване за ПИ 65365.21.210:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60%

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8/ 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 44/ 27.04.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: На основание: чл.21, ал 1.т.23 и ал 2 от ЗМСМА;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 687

        

 

1.Общински съвет Сапарева баня приема Декларация, с изразено становище против предвижданията на проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията, съгласно Приложение 1, към настоящото  решение.

 

            2.Упълномощава Председателя на Общински съвет-Сапарева баня да изпрати Декларация,  с изразено становище против предвижданията в проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията до Министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройство; до Президента на Република България; до Председателя на Народното събрание; до Народно събрание; до Министъра на околната среда и водите; до Омбудсмана на Република България

 

3.Упълномощава Председателя на Общински съвет-Сапарева баня да подпише обща Декларация против проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията, с общините засегнати от проекто-закона.

 

            4. Упълномощава Председателя на Общински съвет-Сапарева баня да изпрати мотивирано писмено искане до всички, които съгласно чл.150 на Конституцията на Република България могат да сезират конституционния съд за противоконституционност на закона, ако предложенията в Декларацията за изменение и отмяна на текстовете от проекта за ЗВиК не бъдат отразени в закона;

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

Приложение 1, към Решение 687

от  Протокол № 44/ 27.04.2023г.

 На заседание на  ОбС

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

 

           

Долуподписаните:

 

Васил Георгиев Маргин

Силвия Светлозарова Гладникова

Йордан Георгиев Чучуганов

Иван Георгиев Куйов

Николай Йорданов Мертeкчийски

Любен Стоянов Кръстев

Любомир Иванов Георгиев

Никола Георгиев Фарфаров

Явор Илчов Дамянов

Иван Димитров Базиргянов

Ивайло Иванов Станикин

Орлин Василев Пехливански

Светослав Венциславов Андреев

 

в качеството ни на общински съветници в Общински съвет Сапарева баня,  представители на гражданите  живущи и ползватели на  услугите на „ВиК Паничище” ЕООД и във връзка с публикувания на сайта на Министерство на регионалното  развитие и благоустройството /МРРБ/ Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията /ЗВиК/, категорично изразяваме своето несъгласие с проекта за Закон за водоснабдяването и канализацията и заявяваме своето становище:

 

 

А. МОТИВИ И КОМЕНТАРИ ПО ПРОЕКТА НА ЗВиК

 

I.   С промените от 2009 г. въведени съгласно Закона за водите се създадоха обособени територии, съвпадащи с териториите, на които действат съществуващите ВиК оператори. Създадоха се ВиК Асоциации, в които участва представител на държавата и на съответните общини. Запазиха се общинските ВиК оператори, като беше вменено на общинските съвети да изпълняват ролята на Асоциация. Вместо това, в публикувания проект за ЗВиК  се предлагат промени в насока на въвеждане на нови понятия за обособена територия и закриване на общинските ВиК дружества.

 

II.  Категорично възразяваме по предложенията за задължително законово окрупняване на обособените територии и лишаване на Общинските съвети да имат правомощия на Асоциации по ВиК, поради следните съображения:

1.Принудителното окрупняване на общинските ВиК оператори накърнява правото на собственост на общините и лишава компетентния орган - общинския съвет, от възможността пряко да упражнява своите правомощия в тази толкова приоритетна за местните власти сфера, която засяга живота, здравето и социално–битовите нужди на цялото население. Окрупняването противоречи на конституционния принцип за неприкосновеност на собствеността, в т.ч. на общинската собственост - чл.17 от Конституцията на Р България (КРБ). Принудителното закриване на дадено общинско дружество без волята на собственика (общинските съвети) противоречи на принципа за свободната стопанска инициатива - чл. 19, ал. 2 от КРБ. Част от предложенията нарушават и други текстове от Конституцията, като чл. 136 за правото на самоуправление и чл. 137 за правото на свободно сдружаване. В обобщение може да се посочи, че при евентуално оспорване на закона пред Конституционния съд, има сериозни основания за обявяване на редица предлагани текстове за противоконституционни. Независимо от факта, че водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения остават общинска собственост, с новопредвидените текстове се ограничава правото на Общината да стопанисва и експлоатира същите. Тоест, за Общината остава така наречената гола собственост, върху която няма да могат да се осъществяват права по управление, като и местната администрация няма да може да влияе върху вземането на решения по тяхната експлоатация. Независимо от факта, че Общината е основна административно-териотриална единица, която осъществява общото ръководство и контрол върху местните дейности, на практика ще бъде лишена от контрола върху така чувствителният ВиК сектор. Съгласно чл.20 от ЗМСМА, Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл.17 от същият закон. Разписаното право и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, касаещи устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея,  благоустрояването и комуналните дейности,  опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, развитието на спорта, отдиха и туризма /който между впрочем е основна  и неотменима част от развитието на община Сапарева баня/, се дерогира от новопредвидените текстове на ЗВиК, като без да се отменят права по ЗМСМА, на практика същите не могат да бъдат осъществявани. Тоест, окрупняването лишава общинските органи от право да вземат адекватни решения в областите, посочени в чл.17 ЗМСМА, като им дава право на глас, което право обаче е ограничено, с оглед обема на правата на малка община, като Сапарева баня.

Извън горното, следва да  се отбележи, че предвидената възможност за европейско финансиране е нереална. Посочен мотив за приемане на проекта за ЗВиК е Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/,  раздел Г,  Реформа 2: Продължаване на реформата във водния сектор, като за тази реформа, предвидените средства са 0 лева!!!

 

Реално и на практика, приемането на нов ЗВиК противоречи на Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/, раздел Г, Реформа 1, която касае новият регионален подход с пряко въвличане на местните общности в управлението на средствата от европейските  фондове и инструменти. Търсените изменения обаче, освен че опосредстват ролята на местните общности, по никакъв начин не допринасят за по пряко участие на същите в развитието на сектора и управлението на средствата.

2. Промяната в управлението на ВиК сектора в институционално и териториално отношение би трябвало да се мотивира от няколко обстойни анализи, каквито за момента липсват. Без тези проучвания трудно ще се изясни, какво налага държавата да предприеме подобно окрупняване, без да е направено следното:

- оценка на предимствата и недостатъците в осъществената през 2009 г. реформата във ВиК сектора, чрез Закона за водите;

- оценка на реалното състояние на ВиК операторите и ВиК системите във връзка с планираните промени за подобряване на качеството на предлаганите услуги;

- анализ на международното законодателство и оценка на данните свързани с прилагането на различни подходи при управлението на ВиК сектора в други страни. По наша информация преобладават услугите, които се предоставят от общински компании и липсва европейски нормативен документ предвиждащ задължителна консолидация.     

           3.Предложението за редуциране броя на „обособените територии” и механичното формиране на обособени територии, които съвпадат с административните области, съобразно административно-териториалното устройство на страната не отчита реалностите в България. В страната съществуват общински ВиК дружества, които независимо от трудностите съумяват да осигурят условия за устойчиво развитие на сектора, включващ опазване на населението, съхраняване на водата, като природен ресурс и опазване на околната среда. Това са дружества, които са доказали с годините своята ефективност и предлагат на потребители качествени услуги на социално приемлива цена. Анализите показват, че разликата в цената на операторите (цените на малките оператори са средно 40 % по-ниски от тези на областните). Неслучайно едни от големите оператори, стопанисващи скъпи и енергоемки съоръжения и преносна мрежа върху големи територии постоянно са в тежко финансово състояние през последните години.

4. До сега няма доказателства за връзката между големината на ВиК оператора и неговата финансова ефективност. В същото време в страната са налице около 20 ВиК оператора (държавните и държавно-общинските ВиК оператора), които изцяло функционират на областен принцип. Към момента не е отчетена по – добра ефективност и по - добра оптимизация в работата на тези областни дружества.

5. Не на последно място с промените се очертава заплащане на нереална цена  на услугата за потребителите в обслужваната територия след извършване на окрупняването. За населените места, където има изградени ПСПВ и питейната вода се пречиства преди постъпване в мрежата, няма отделна компонента за услугата пречистване и разходите се поемат и от тези потребители където няма изградена ПСПВ. Това може да породи допълнителни вътрешно-териториални конфликти и демотивация за коректно доплащане на услугата. В заключение предлагаме в закона да се регламентират стандарти за качество на услугата, предоставяна от ВиК операторите, независимо от това каква е тяхната собственост и териториален обхват. Това ще позволи ефективните общински търговски дружества да продължат да функционират.

 

Настояваме да се запази съдържанието на съществуващите членове от Закона за водите, като чл. 198а, чл. 198б, чл. 198г и др.

 

III.Мотиви по отношение  §11,ал. 1 и 3 от проекта за ЗВиК

 

Считаме, че законопроекта незаконосъобразно и неправомерно дели общините на територията в  Република България на Столична община и на останалите общини. Нарушен е основния принцип за равнопоставеност.

Сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори за възлагане на дейности по управление, поддържане и експлоатация на ВиК системи и предоставяне на ВиК услуги следва да продължат действието си до прекратяването им, без да е необходимо да бъде изпълнено условието на чл.5, ал.2 от проекта за ЗВиК.

Вик Паничище ЕООД“ е  ВиК оператор за територията на община Сапарева баня на базата на концесионен договор. Такива взаимоотношения между община и ВиК оператор в страната са малко на брой.  В първоначалния проект на законопроекта през 2020г. - §10 от ПЗР, сключените концесионни договори запазваха действието си до изтичане на съответния срок. По отношение на концесионният договор на Столична община в първоначалния проект на закона през 2020г. не се споменаваше нищо. В последния вариант публикуван за обсъждане в §11,ал.2  функциите на асоциация по ВиК за управлението на ВиК системите и съоръженията, предназначени за водоснабдяването на Столичната община, независимо от собствеността и териториите, в които са разположени или през които преминават, се осъществяват от общинския съвет на Столичната община. Там ВиК мрежите и съоръженията са предадени на концесионера. Така стоят нещата и при нас. Подобен статут обаче  не се дава на Общинския съвет в община Сапарева баня и  други общини, ако има такива. Възможността да се направи изключение за Столична община, респективно за „Софийска вода“ АД от общите цели на законопроекта е загадка за нас. Столична община ли е привилегирована като концедент, или концесионера „Софийска вода“ АД? Разбираме, че  единственото публично-частно партньорство във ВиК сектора реализирано с концесионния договор на Столична община е с участието и на чуждестранни  партньори, и точно затова се правят изключения, потъпквайки и принципа за самоуправление на местните общности, и децентрализацията. При такава ситуация, ние като община, като общински съвет и граждани се чувстваме неравнопоставени със Столична община и „чужденците“.  Нещо повече, подозираме, че моделът на Столична община в бъдеще може да бъде приложен в цялата страна, по начина по който и сега се предлага законопроекта за ВиК.

 

            IV. В чл. 4 от проекта на ЗВиК се предвижда в границата на една обособена територия /територията на страната за целите на управлението, планирането, изграждането и експлоатацията на ВиК системите и за предоставянето на ВиК услугите се разделя на  обособени територии, които съвпадат с административните области, съобразно административно-териториалното устройство на страната/, само един ВиК оператор да може да осъществява дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите, публична общинска и/или публична държавна собственост, и предоставяне  на  ВиК услуги с ВиК инфраструктура, публична общинска и/или публична държавна собственост.

 

С предложената разпоредба обаче фокусът на посочената по-горе цел се измества и изцяло се променя действащата нормативни уредба, като се предлага консолидиране на ВиК операторите, чрез задължително окрупняване на обособените територии. Считаме, че с тази разпоредба се нарушават действащото европейско и национално законодателство, както и основни демократични принципи. Съгласно Европейската харта за местно самоуправление от 15.10.1985г. органите на местното самоуправление са една от главните основи на всяко демократично устройство и правото на гражданите да участват в управлението на обществените дела е един от демократичните принципи, възприети от всички държави - членки на Съвета на Европа. С предложения текст се нарушават освен цитираните по-горе текстове и чл. 3 от ЕХМС, който определя местното самоуправление като право и реалната възможност за местните общности да регулират и да управляват в рамките на закона, на тяхна отговорност и в интерес на тяхното население, съществена част от обществените дела. Разпоредбата на чл. 4 от проекта на ЗВиК противоречи и на чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация - „Чл. 17. (1) Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

1. Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация.

 

Предложената разпоредба не предполага получаване на съгласие от съответната община, а директно поставя същата, както и нейните жители, в ситуация, в която нямат право на избор кой ВиК оператор да осъществява дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите, публична общинска собственост, и предоставяне на ВиК услуги с ВиК инфраструктура, публична общинска собственост на територията на дадена община. Община Сапарева баня и нейните жители многократно в годините са изразявали своето несъгласие за присъединяване към Асоциацията по ВиК на обособената територия.: обслужвана от „Кюстендилска вода ЕООД, гр. Кюстендил.

 

Не на последно място, няма мотиви, нито правно основание какво налага това задължително окрупняване на обособените територии. Не е налице нормативен текст, нито в българското, нито в европейското право, който да задължава общините да се присъединяват към една Асоциация по ВиК на територията на една област, както и липсва нормативен текст, съгласно който ВиК операторите следва да се консолидират.

 

В подкрепа на тези твърдения прилагаме линкове към Окончателен доклад от проучване нa ВиК услугите в избрани страни-членки от края на 2015 г., предназначен за Европейската комисия /FINAL REPORT STUDY ON WATER SERVICES IN SELECTED MEMBER STATES: http://publications.europa.eu/resource/cellar/a9bdad4a-97f5-11e5-983e-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1 и Доклад за управлението на ВиК услугите в Европа на Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги от 2018 г. /EurEau - The governance of water services in Europe - https://www.eureau.org/resources/publications/150-report-on-the-governance-of-water-services-in-europe/file/. Цитираните доклади показват данни за управлението на ВиК услугите в различни държави- членки за периода 2010 - 2018 г. Видно от изложеното в тези документи е, че всяка държава-членка по различен начин е уредила предоставянето на ВиК услуги на своето население, като в нито една от страните не се наблюдава нито окрупняване на обособени територии, нито консолидиране на местните ВиК оператори. Всяка държава-членка е избрала свой подход в управлението на ВиК сектора, като преобладават услугите, които на местно ниво се предоставят от общински и/или частни компании. Не са малко случаите и на държавно възлагане на ВиК услугите, но видно от данните в докладите е, че тези въпроси са решени приоритетно на местно ниво.

 

Считаме за неоснователни твърденията в публичното пространство за загуба на големи финансови инвестиции в обособените територии на неконсолидираните Асоциации по ВиК, поради неприсъединяване на общини, като нашата, към големите Асоциации по ВиК. Възможно е настоящата Оперативна програма „Околна среда и води“ за програмния период 2020-2024 г. и Националния план за възстановяване и  устойчивост (НПВУ) да е договорена при условие за финансиране изграждането и подмяната на ВиК инфраструктура на обособени територии само с една Асоциация по ВиК, съответно един действащ на територията ВиК оператор, но този факт не води автоматично до отхвърляне финансирането на останалите оператори чрез други финансови механизми. В тази връзка следва да упоменем, че Община Сапарева баня е подменила над 90% от вътрешната водопроводна мрежа на град Сапарева баня, и голяма част от селата на територията на общината са с подменен водопровод. Тези ремонти са извършени със средства по Европейски програми, ПУДООС, ПМС и със собствени средства на Община Сапарева баня и др.

С приемането на разпоредбата на чл. 4 от проекта на ЗВиК за общината, общинското ВиК дружество и местното населението ще настъпят необратими негативни последици - значително поскъпване на ВиК услугите предоставяни в Общината, неминуемо съкращаване на персонал или ликвидиране на местното ВиК дружество, както и съществени финансови загуби за Община Сапарева баня.

С приемането на разпоредбата на чл.4 от проекта на ЗВиК се създават монополи действащи на териториален принцип, което е протиконституционно, тъй като монополи могат да се създават само с конституцията /чл.18, ал.4/.

 

V. Считаме, че преди да бъде приет новия Закон, съдържащ съществени изменения в подхода на управление, както и предлаганото поредно централизиране в сектора е необходимо той да бъде обсъден на широк обществен форум с участието на държавните органи, отговорни за управлението на водния сектор в страната, на местните власти и на ВиК операторите.

 

Б. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДЛАГАНИ ТЕКСТОВЕ В ПРОЕКТО-ЗАКОНА ЗА ВИК

 

I. Имайки предвид нашите мотиви подробно описани в т. I, т.II, т.III, т.IV и т.V  на глава А. Мотиви и коментари по проекта на ЗВиК”, настояваме всички текстове на проектозакона за ВиК да бъдат съобразени с нашето искане, касаещо възможност за функциониране на самостоятелен ВиК оператор на територията на Общината, като самостоятелна обособена територия, съответно изрично да бъде предвидено обособените територии да не съвпадат с административните области.

 

II. Считаме, че с предложените от нас по-горе промени ще се избегне нарушаването на чл.18, ал.4 от Конституцията, ще се премахне неравнопоставеността между Столична община и останалите общини и ще се даде възможност концесионните договори за водоползване сключени от Столична община, община Сапарева баня и др. да запазят своето действие до тяхното изтичане. Ще се даде възможност на Общинските съвети и на Общинските администрации да осъществяват контрол на водоползването на обособената територия за която те отговарят, т.е. ще се запази принципа на самоуправление относно водоползването на съответните обособени територии. Общинските им съвети ще изпълняват функцията на ВиК асоциация.

III. Макар и малко дружество, „ВиК Паничище” ЕООД изпълнява същите задачи и отговаря на нормативните изисквания за бранша като всички останали.

Близкият контакт с потребителите, повечето от които познаваме лично, както и непрекъснатият близък контрол от страна на общинското ръководство спомагат за бърза реакция и отработване на проблемите.

Дружеството отговаря на всички изисквания за оператор по сега действащия закон - регистрирано е като дружество, предоставящо ВиК услуга, има учредена Обособена територия, има изготвен самостоятелен регионален генерален план, има одобрен бизнес план за последния регулаторен период, има сключен Концесионен договор за ВиК оператор с община Сапарева баня.

IV. Учредяването на Асоциация по ВиК възникна като изискване на Световната банка, във връзка с отпускане на средства за развитие на водния сектор. Практиката показва, че обикновено средствата отиват за областните центрове, а малките общини не получават почти нищо, откъдето произтича и тяхното недоволство. А цената е единна за цялата Асоциация по ВиК. От отчетите на ВиК „Кюстендилска вода” ЕООД ясно се вижда, че до момента дружеството е с няколко милиона загуба. И на практика, малките и бедни общини съфинансират чрез високите цени проектите на областните центрове.

V. С оглед значимостта на поставения проблем и огромното му значение за жителите на общината, Ви информираме, че населението на община Сапарева баня на 10.11.2020г. е учредил инициативен комитет по реда на чл.45 от ЗПУГДВМС с цел  запазване на общинското „ВиК - Паничище“ ЕООД, като ВиК оператор на територията на Община Сапарева баня. В тази връзка Общински съвет – Сапарева баня ще подкрепи всяка инициатива, която се отнася до неприсъединяване на местното ВиК дружество към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил. Целта на Община Сапарева баня е да се борим за съхраняване на самостоятелна обособена територия на община Сапарева баня и дружеството - оператор на ВиК системите в нея, за доброто на цялата община, за опазването на нашето местно богатство - чистата планинска вода.

VI. Вече има сигнали от общини, които са присъединени към Асоциациите по ВиК и искат да излязат от там, като недоволни. Има и решения на Общинските им съвети за излизане. Налице са много лоши практики в управлението на цели консулидирани области и един областен ВиК оператор. За малък период от съществуването им оставиха цели областни центрове без питейна вода за месеци напред.

 

VII. Готови сме да организираме масови протестни действия за блокиране на важни пътни артерии, докато исканията ни за продължаване на самостоятелното съществуване на местните ВиК дружества, като ВиК оператори не бъдат взети под внимание и законопроектът не претърпи нужните корекции преди внасянето му за гласуване в Народното събрание на Република България.

 

 

Подписи:

 

1.      Васил Георгиев Маргин…………………………………………………

 

2.     Силвия Светлозарова Гладникова………………………………………

 

3.     Йордан Георгиев Чучуганов…………………………………………….

 

4.     Иван Георгиев Куйов…………………………………………………….

 

5.     Николай Йорданов Мертeкчийски……………………………………...

 

6.     Любен Стоянов Кръстев…………………………………………………

 

7.     Любомир Иванов Георгиев……………………………………………...

 

8.     Никола Георгиев Фарфаров……………………………………………..

 

9.     Явор Илчов Дамянов…………………………………………………….

 

10. Иван Димитров Базиргянов……………………………………………..

 

11. Ивайло Иванов Станикин……………………………………………….

 

12. Орлин Василев Пехливански……………………………………………

 

13. Светослав Венциславов Андреев……………………………………….

 

 

 

 

Прикачени файлове

Протокол №44 от 27.04.2023г. (7.30 MB)