Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Решения и протокол №30/ 31.03.2022г

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ и чл.18 от Учредителния акт на „ВиК Паничище“ ЕООД, чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 461

 

1. Приема Доклад за дейността и Годишен финансов отчет на „ВиК Паничище“ЕООД, гр.Сапарева баня за 2021 г.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.24 във връзка с 27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, и чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.83, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 462

 

 

           1.Общински съвет гр.Сапарева баня приема изготвения Отчет за състоянието на общинската

собственост и резултатите от нейното управлението по видове и категории обекти за 2021 година.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и връзка с чл.8, ал. 1 от ЗОС и  чл.78а , ал.1 от ППЗСПЗЗ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 463

 1. Общински съвет  гр. Сапарева баня отменя Решение №451 от Протокол №29 от 24.02.2022 г., като възприема мотивите за това със Заповед № ОА-РД-33-1/08.03.2022 г. Областният управител на област Кюстендил.

 2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде променен начина на трайно ползване от „За селскостопански, горски, ведомствен път” в  „Друг вид земеделска земя” на имот общинска собственост,  представляващ: поземлен имот с  идентификатор 65365.43.1205 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня  с целия с площ 5 005  кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: „За селскостопански, горски, ведомствен път”, Предишен идентификатор: 65365.43.208; 65365.43.203; 65365.43.201; 65365.24.624; Номер по предходен план: 044205, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 65365.43.208, 65365.24.206, 65365.24.624, 65365.24.70, 65365.24.102, 65365.24.103, 65365.24.132, 65365.24.104, 65365.24.105; 65365.43.107; 65365.43.203; 65365.43.1206; 65365.43.201.

МОТИВИТЕ за това са следните:

 • Действителният начин на трайно ползване на ПИ с идентификатор 65365.43.1205 по КК на гр.Сапарева баня е „Друг вид земеделска земя“, а на място не съществува „селскостопански, горски и ведомствен път“.

 • Начин на трайно ползване на имота  трябва да отговаря на действителния начин на трайно ползване, като в случая това е „друг вид земеделска земя“.

 • Процесният имот не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежа „Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002129 „Рила буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229 / 11.03.2020 г. на Министъра на околната среда и водите /обн. ДВ бр.24/2020 г./.

 • Процесният имот не попада в границите на защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии и паради това може да бъде променен неговият статут от „селскостопански, горски, ведомствен път“ на „друг вид земеделска земя“.

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.2 от ЗОбС и чл.2, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.8

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 464

 

1.Отменя Решение №452 по отношение на т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6 от Протокол №29/24.02.2022 г. на Общински съвет Сапарева баня, върнато от Областния управител на област Кюстендил със Заповед № ОА-РД-33-2/09.03.2022 г. поради незаконосъобразност.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и връзка с чл.8, ал. 1 от ЗОС и  чл.78а , ал.1 от ППЗСПЗЗ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 465

 1. Общински съвет  гр. Сапарева баня отменя Решение №458 от Протокол №29 от 24.02.2022 г., като възприема мотивите за това със Заповед № ОА-РД-33-3/09.03.2022 г. Областният управител на област Кюстендил.

 2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде променен начина на трайно ползване от „Пасище” в  „Ливада” на имот общинска собственост,  представляващ: поземлен имот с идентификатор 65379.54.486 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на с.Сапарево, община Сапарева баня  с целия с площ 83 511 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 000486, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 65379.54.485, 65379.54.255, 65379.54.278.

МОТИВИТЕ за това са следните:

 • Действителният начин на трайно ползване на ПИ 65379.54.486 по КК на с.Сапарево е „Ливада“, а отразеният начин на трайно ползване съгласно КК е „пасище“. С оглед на това е необходимо да се отрази тази промяна и в кадастралната карта, която да се унифицира с действителния начин на трайно ползване на имота.

 • От извършена справка за наличие на легални дефиниции за „ливада“ и „пасище“ се установи, че няма такива. От извършена справка с Областна дирекция „Земеделие“ гр.Кюстендил се установи, че от техническа гледна точка съдържанието на двата термина „ливада“ и „пасище“ се припокриват.

  - Процесният имот попада в границите на защитена зона „Натура 2000” BG0000636 „Ниска Рила“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №177/03.04.2019г. на МС /обн. ДВ бр.29/2019г./. С оглед на това и двата статута – „пасище“ и „ливада“ са за постоянно затревени площи, т.е. промяната от „пасище“ на „ливада“ на статута на процесния имот отговаря на изискванията на защитена зона „Натура 2000“.

  - Процесният имот не попада в границите на защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии и паради това може да бъде променен неговият статут от „пасище“ на „ливада“.

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 466

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Иван Колев Камджилов следният поземлен  имот:  

 • поземлен имот с проектен идентификатор 53254.14.367 в местността „Прогоно” с площ 448 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-137859-10.02.2022 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 53254.14.322 в местността „Прогоно”  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 • поземлен имот с проектен идентификатор 53254.14.366 в местността „Прогоно” с площ 757 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-137814-10.02.2022 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 53254.14.322 в местността „Прогоно”  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 • поземлен имот с проектен идентификатор 53254.14.368 в местността „Бистрена”/“Прогоно“/ с площ 1023 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-137880-10.02.2022 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 53254.14.346 в местността „Прогоно”  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

  2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

   

   

   

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 467

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Генчо Стоилов Стоев следните поземлени  имоти:  

 • поземлен имот с проектен идентификатор 65379.602.693 в местността „Боневица” /“Солище“/ с площ 1 501 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-9982-07.01.2022 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65379.602.659 в местността „Боневица”  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 • поземлен имот с проектен идентификатор 65379.49.322 в местността „Над селото” /“Дъбов валог“/ с площ 2 322 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-10006-07.01.2022 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65379.49.55 в местността „Над селото”  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 • поземлен имот с проектен идентификатор 65379.40.240 в местността „Джуганица”/“Лозята“/ с площ 1 086 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-17263-10.01.2022 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65379.40.13 в местността „Джуганица”, образуван от поземлен имот 040009 - образуван от имот 040004  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 • поземлен имот с проектен идентификатор 65379.40.242 в местността „Джуганица”/“Граматарица“/ с площ 2 530 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-17248-10.01.2022 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65379.40.13 в местността „Джуганица”, образуван от поземлен имот 040009 - образуван от имот 040004  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 • поземлен имот с проектен идентификатор 65379.32.58 в местността „Банско ливаге”/“Над лозята“/ с площ  2 282 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-16589-10.01.2022 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65379.32.55 в местността „Банско ливаге”  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

  2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 468

 

           1. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение №429 от Протокол №28/27.01.2022 година, както следва:

            В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя № 160    

- № 160 -  поземлен имот № 53254.50.79, местност „Могилите“, землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, целия с площ  717 кв.м.

             2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2814 / 22.03.2022 г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.79 по плана на новообразуваните имоти на местност „Могилите”, землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил, с площ 717,00 кв.м, при съседи: ПИ №№ 53254.50.74, 53254.50.73, 53254.50.88 и 53254.50.120, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

3. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка 5 884 лв. за целия имот, изготвена от лицензиран оценител –  инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

                     4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от     5884 лв.  за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

5. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 469

 

           1. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение №429 от Протокол №28/27.01.2022 година, както следва:

            В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя № 159    

- № 159 -  поземлен имот № 53254.50.74, местност „Горен рид“, землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, целия с площ  354 кв.м.

             2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2813 / 22.03.2022 г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.74 по плана на новообразуваните имоти на местност „Горен рид”, землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил, с площ 354,00 кв.м, при съседи: ПИ №№ 53254.50.73, 53254.50.77, 53254.50.78, 53254.50.79, 53254.50.81 и 53254.50.88, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

3. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка 2 901 лв. за целия имот, изготвена от лицензиран оценител –  инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

                     4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от           2 901 лв. за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

5. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21,ал. 1,т. 8 и т. 11, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 134 ал. 2, т. 2 и т. 6 и чл.135, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/   

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 470

 

         1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде изменен действащият Подробен  устройствен  план – План  за  регулация в обхват  улица с осови  точки 180-175 и улица с осови точки 175-174-172 по плана на гр. Сапарева баня по искане на „РПК-ПАНИЧИЩЕ” представлявано от Иван Кирилов Тодоров – Председател, който желае изменение на ПУП-ПР на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-643, кв. 58 по плана на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ изменение на уличната регулационна линия на улица с о.т. 180-175 и улица с осови точки 175-174-172 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.205 по КК на гр. Сапарева баня, съгласно изготвено  предложение за изменение на ПУП – ПР.

 

          2.Общински съвет - гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите процедури по обявяването и одобряването на Проекта  за изменение на ПУП - ПР.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.193, ал.4, 5 и 8 от ЗУТ

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 471

 

 1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие за учредяване право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на „АС ДИ АЛ” ЕООД, ЕИК 206394454 със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, област Кюстендил, ул. Отец Паисий, бл. 13, вх. А, ет. 1, представлявано от Аксения Георгиева Кацова за захранване на имот: идентификатор ПИ 65365.601.69 по Кадастралната карта на гр. Сапарева маня, попадащ в /УПИ/ ХI – 2767, кв. 111 по регулационен план на гр. Сапарева баня, Община Сапарева баня, съгласно представения проект за присъединяване  през  поземлени имоти – общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор 65365.601.830, 65365.601.834, 65365.601.835, 65365.601.869, 65365.601.840, 65365.601.870 по КК на гр. Сапарева баня.

 2. Правото на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл. 210 от ЗУТ.

3. Учреденото на  „АС ДИ АЛ” ЕООД, право на   прокарване и/или преминаване е с краен срок, идентичен със срока на  Разрешително за водовземане № 45/31.08.2021 година издадено от Община Сапарева баня

4. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

                                                  Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 472

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори 65365.23.100 и 65365.23.101, местност Блатски път, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ппоземлени имоти с идентификатори 65365.23.100 и 65365.23.101, местност Блатски път, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на Смесена обществено-облужваща зона – Соо, с цел изграждане на обект за „обществено обслужване и търговия“ в ПИ  65365.23.100 и „Обществено обслужване - крайпътен обект“ в ПИ 65365.23.101, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на община Сапарева баня., при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване за ПИ 65365.23.100:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,8

            - Минимална  озеленена  площ – 20%

и пределно допустими стойности на показателите за застрояване за ПИ 65365.23.101:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 30%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

                     9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 473

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 65365.23.98, местност Блатски път, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.23.98, местност Блатски път, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на Смесена обществено-облужваща зона – Соо, с цел изграждане на обект за „обществено обслужване и търговия“ в ПИ  65365.23.98, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на община Сапарева баня., при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване за ПИ 65365.23.98:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,8

            - Минимална  озеленена  площ – 20%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 474

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65365.44.11, местност “Челяковото”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.44.11, местност “Челяковото”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ разделянето на четири самостоятелни имота и установяване на жилищна устройствена зона с малка височина – Жм, с цел изграждане на четири „жилищни сгради“, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

             9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 475

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65365.25.158, местност “Биджанията, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.25.158, местност “Биджанията, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина – Жм, с цел изграждане на „жилищни сгради“, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

 

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл.110, ал.1, т.3, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от Закона за устройство на територията и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 476

1. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - неурегулиран поземлен имот с идентификатор №53254.50.72, местност “Ридо” по плана на новообразуваните имоти на с.Овчарци, община Сапарева баня.

            2. РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №53254.50.72, местност “Ридо” по плана на новообразуваните имоти на с.Овчарци, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

            - Височина /Етажност/ - ≤ 10,00 м. / до 3 ет./

             - Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. – 1.2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

            С цел изграждане на една малкоетажна жилищна сграда.

            И да се определят ограничителните линии на застрояване в имота.

3. Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройственитепланове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4. Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5. Възложителят да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

6. Съгласно изискванията на чл.83 по реда на чл.84 от Закона за културното наследство, възложителят е длъжен да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ с Министерство на културата.

            7. Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината.

            8. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            9. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

   10. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1, от Закона за закрила на детето;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 477

 

1.Общински съвет – гр. Сапарева баня приема Общинска програма за закрила на детето на Община Сапарева баня за 2022 г.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 478

 

 1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС № 2815/22.03.2022 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ I, кв.13 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр.Сапарева баня с площ 2 283 кв.м, при съседи: улици с осови точки 211-232; 201-200-212 и УПИ /парцел/ I, кв.20, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка за целият имот от 191 247 лв. без ДДС, изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България.

                     3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена за целия имот от 191 247  лв. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл.67, ал.2 от ЗЕ

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 479

 

1.Общински съвет гр. Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на нова кабелна линия ниско напрежение НН и средство за търговски измерване в ново ел. табло, наричани за краткост „съоръжения за присъединяване“, съгласно Становище № 1204036812/19.03.2021 г.  на  обект: Едноетажна жилищна сграда“, находящ се ПИ с идентификатор 65365.30.147 по КК на гр. Сапарева баня, местност „Под селото“, землището на гр. Сапарева баня на “ЧЕЗ РАЗПРЕДЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цариградско шосе“ №159, ЕИК 130277958, съгласно представеният трасировъчен план за присъединяване  през  поземлени имоти –  публична общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатор 65365.602.1004, 65365.602.1006  и 65365.30.131 представляващи улица и полски път собственост на  Община Сапарева баня.

2. Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно, съгласно чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката.

   При наличие на пресичане с друга подземна инфраструктура Възложителя се задължава да представи проектно решение за пресичането съгласно действащите норми.

3.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и             фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.11 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1 от ЗУТ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 480

 

1. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елемент  на техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия , довеждащ колектор с дължина 484 м. сервитутна площ  2 911 кв.м. до съществуващ външен колектор с.Сапарево за отвеждане на отпадните води на улична канализация на гр.Сапарева баня,  в обхват  на  поземлени  имоти  с  идентификатори  №65365.24.624; №65365.43.208; №65365.43.201; №65365.43.203 и №65365.43.1205 по кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК и дава  съгласие за провеждане/определяне на трасето през горните общински имоти;

2. РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  със следния териториален обхват - поземлени имоти с  идентификатори №65365.24.624; №65365.43.208; №65365.43.201; №65365.43.203 и №65365.43.1205 по кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, третиращ  изграждане на  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната  територия за учредяваване на сервитут на довеждащ колектор с дължина 484 м. до съществуващ външен колектор с.Сапарево за отвеждане на отпадните води на улична канализация на гр.Сапарева баня с площ на засегнатите от сервитута имоти, както следва:

- дължина на трасето  през поземлен  имот  с  идентификатор №65365.24.624 – 246.46 м. и площ на ограничения в ползването 1473.00 кв.м.;

  - дължина на трасето  през поземлен  имот  с  идентификатор №65365.43.208 – 63.73 м. и площ на ограничения в ползването 383.00 кв.м.;

  - дължина на трасето  през поземлен  имот  с  идентификатор №65365.43.201 – 47.11 м. и площ на ограничения в ползването 292.00 кв.м.;

 - дължина на трасето  през поземлен  имот  с  идентификатор №65365.43.203 – 120.45 м. и площ на ограничения в ползването 703.00 кв.м.;

 - дължина на трасето  през поземлен  имот  с  идентификатор №65365.43.1205 – 6.30 м. и площ на ограничения в ползването 60.00 кв.м.;

  3. Проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4. Разрешава  заявителят - Община Сапарева баня, представлявана от кмета на Общината Калин Гелев, да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  по  т.3  и  одобреното  задание  по  т.2.

5. Възложителят да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6. Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината, района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   публикува  на  интернет  страницата  на  общината.

            7. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

         8. На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ, т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 30/31.03.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т. 8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2 и т.6 и чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 481

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде изменен  проект за  Подробен  устройствен  план – План  за  регулация в обхват  в обхват улица с осови точки 116-114 по плана на с.Сапарево, /ул.”Павел Бобеков/, улица с осови точки 114-113 по плана на с.Сапарево, /ул.”Христо Ботев“/ и поземлен имот „За озеленяване“ до кв.21 по плана на с.Сапарево, третиращ промяна ширината на улица с осови точки 116-114 по плана на с.Сапарево, /ул.”Павел Бобеков/  от 12.63 м. и 14.30 м. съответно на 12.63 м. и на 16.50 м., промяна ширината на улица с осови точки 113-114 по плана на с.Сапарево, /ул.”Христо Ботев/  предвидена с ширина 11.60 м. и 11.00 м. съответно на 11.60 м.  и 10.90 м., като се образува нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIIІ, кв.21 по плана на с.Сапарево с площ  508 кв.м. и  отреждането му „За обществено обслужване“ с възложител Община Сапарева баня, съгласно изготвено  предложение за промяна  на проект за изменение на ПУП – ПР.

   2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите процедури по обявяването и одобряването на  проекта  за изменение на ПУП - ПР.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

Прикачени файлове

Протокол 30 (1.05 MB)