Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Решения и протокол №23/ 29.07.2021г

                                  

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 334

 

 

                 1. ОбС-гр.Сапарева баня да приеме Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2022 г.

 

                  2. Упълномощава Кмета на община Сапарева баня да утвърди Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл. 113, чл.114, ал.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 335

 

 

            Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2021 г. от Общинска горска територия, предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдел 142 „б”, 142 „г“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

1. Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2021 г. 

 

2.Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас на сортимент -ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

7

8

9

16

17

 

 

 

 

 

Обект №093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І а

Бял бор

_

86,00

здл ела

_

85,00

вейм.  бор

_

85,00

бреза

_

_

_

І

Бял бор

5

78,00

здл ела

1

58,00

вейм.  бор

_

58,00

бреза

_

56,00

448,00

ІІ

Бял бор

61

64,00

здл ела

22

48,00

вейм.  бор

_

48,00

бреза

_

46,00

5 008,00

ІІІ

Бял бор

28

35,00

здл ела

6

34,00

вейм.  бор

_

34,00

бреза

_

_

1 218,00

ІV и V

Бял бор

32

30,00

здл ела

8

28,00

вейм.  бор

_

28,00

бреза

_

_

1 240,00

Дребна дървесина - игл. ритлов.

Бял бор

1

25,00

здл ела

1

25,00

вейм.  бор

_

25,00

бреза

_

_

50,00

ОЗМ под 25 см

Бял бор

_

30,00

здл ела

_

30,00

вейм.  бор

_

30,00

бреза

_

_

_

ОЗМ над 25 см

Бял бор

_

45,00

здл ела

_

45,00

вейм.  бор

_

45,00

бреза

_

_

_

Дърва

Бял бор

29

16,00

здл ела

4

16,00

вейм.  бор

9

16,00

бреза

1

20,00

580,00

Техн. дървесина иглолистна средна

Бял бор

_

26,00

здл ела

_

26,00

вейм.  бор

_

26,00

бреза

_

_

_

Техн. дървесина иглолистна дребна

Бял бор

_

19,00

здл ела

_

19,00

вейм.  бор

_

19,00

бреза

_

_

_

вършина

Бял бор

_

1,00

здл ела

_

1,00

вейм.  бор

_

1,00

бреза

_

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност без ДДС:

8544,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС 20%

1708,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойност  с

ДДС:

10252,80

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Инж. Васил М

                                  

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

                                          Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 336

 

           Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2021 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдели 73 „а“, 72 „б“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 73 „а” със стояща маса бял бор 180 куб.м;

подотдел 72 „б” със стояща маса бял бор 140 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2021 г. 

 

2.Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас на сортиментност

Дървесен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Общо цена без ДДС

 

1

2

3

4

 

Обект №092

 

 

 

 

І а

Бял бор

_

86,00

_

І

Бял бор

9

78,000

546,00

ІІ

Бял бор

100

64,00

4 864,00

ІІІ

Бял бор

29

35,00

1 575,00

ІV и V

Бял бор

23

30,00

1 470,00

Дребна дървесина - игл. ритлов.

Бял бор

_

25,00

25,00

ОЗМ под 25 см

Бял бор

_

30,00

_

ОЗМ над 25 см

Бял бор

_

45,00

_

Дърва

Бял бор

28

16,00

1424,00

Техн. дървесина иглолистна средна

Бял бор

_

26,00

_

Техн. дървесина иглолистна дребна

Бял бор

_

19,00

_

вършина

Бял бор

_

1,00

_

 

 

Стойност без ДДС:

9 904,00

 

 

 

ДДС 20%

1980,80

 

 

Общо с ДДС:

11884,80

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

 

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 337

 

 

 

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2021 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдели 70 „к“, 70 „л“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

 

 

подотдел 70 „л” със стояща маса бял бор 50 куб.м, черен бор 10 куб.м;

 

подотдел 70 „к” със стояща маса бял бор 180 куб.м, черен бор 270 куб.м;

 

 

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2021 г. 

 

 

 

2.Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас на сортимент -ност

Дървесен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дървесен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Общо цена без ДДС

1

2

3

4

7

8

9

 

Обект №091

 

 

 

 

 

 

 

І а

Бял бор

_

86,00

черен бор

_

80,00

_

І

Бял бор

9

78,000

черен бор

14

70,00

1682,00

ІІ

Бял бор

100

64,00

черен бор

101

45,00

10 945,00

ІІІ

Бял бор

29

35,00

черен бор

38

30,00

2 155,00

ІV и V

Бял бор

23

30,00

черен бор

47

25,00

1 865,00

Дребна дървесина - игл. ритлов.

Бял бор

_

25,00

черен бор

1

25,00

25,00

ОЗМ под 25 см

Бял бор

_

30,00

черен бор

_

30,00

_

ОЗМ над 25 см

Бял бор

_

45,00

черен бор

_

45,00

_

Дърва

Бял бор

28

16,00

черен бор

22

16,00

800,00

Техн. дървесина иглолистна средна

Бял бор

_

26,00

черен бор

_

26,00

_

Техн. дървесина иглолистна дребна

Бял бор

_

19,00

черен бор

_

19,00

_

вършина

Бял бор

_

1,00

черен бор

_

1,00

_

 

 

 

 

 

Стойност без ДДС:

17472,00

 

 

 

 

 

 

 

3494,40

 

 

 

 

Обща стойност с ДДС

20966,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

 

 

                                

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 338

           Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. приета с Решение № 238 от Протокол № 17 / 28.01.2021 година, както следва:

                     В раздел Раздел V. Отдаване под наем се добавя № 891 

         - № 891 -  поземлен имот с идентификатор 62520.16.208 в местността „Зад ридо” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2629 / 22.06.2021 г./ с площ от 14 937 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 016208;

  ІI. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2021 г., следният недвижим имот – частна общинска собственост:

поземлен имот с идентификатор 62520.16.208 в местността „Зад ридо” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2629 / 22.06.2021 г./ с площ от 14 937 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 016208, съседи: ПИ с идентификатори 62520.16.38; 62520.16.39; 62520.16.46; 62520.16.45; 62520.16.44; 62520.16.161; 62520.16.126; 62520.16.141; 62520.16.48; 62520.16.49; 62520.16.95;       62520.16.207; 62520.7.148, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

IIІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  22,00лв/ дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

 

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

 

РЕШЕНИЕ 339

 

 

 

           I. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2021 г., следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

- поземлен имот с идентификатор 65365.43.118 в местността „Краище“ /“Криви дол“/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сапарева баня /АЧОС № 911 / 28.10.2013 г./ с площ от 19 392 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 6, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 043118, съседи: ПИ с идентификатори 65365.43.161; 65365.28.130; 65365.28.141; 65365.28.127; 65365.43.119; 65365.28.126, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

IІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  22,00 лв. / дка. годишно.

 

IIІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

                                

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

 

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

 

РЕШЕНИЕ 340

 

  І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2021 г., следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

 • поземлен имот с идентификатор 62520.7.324 в местността „Стубело” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2655 / 12.07.2021 г./ с площ от 24 952 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 007324, съседи:ПИ с идентификатори 62520.7.320; 62520.7.305; 62520.7.367; 62520.7.366; 62520.7.308; 62520.7.310; 62520.7.351; 62520.7.372; 62520.7.359; 62520.7.312; 62520.7.388; 62520.7.380; 62520.7.140; 62520.7.139, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на 22,00 лв./ дка. годишно.

  ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

   

   

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 341

І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2021 г., следният недвижим имот – частна общинска собственост:

поземлен имот с идентификатор 62520.7.388 в местността „Стубело” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2628 / 22.06.2021 г./ с площ от 120 315 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 007388, съседи:ПИ с идентификатори 62520.7.371; 62520.7.319; 62520.7.370; 62520.7.107; 62520.7.116; 62520.7.115; 62520.7.113; 62520.7.114; 62520.7.109; 62520.7.357; 62520.7.112; 62520.7.118; 62520.7.110; 62520.7.108; 62520.7.117; 62520.7.119; 62520.7.111; 62520.7.120; 62520.7.122; 62520.7.140; 62520.7.380; 62520.7.324; 62520.7.365; 62520.7.148; 62520.7.364; 62520.7.359; 62520.7.145; 62520.7.310; 62520.7.366; 62520.7.372; 62520.7.385; 62520.7.360; 62520.7.307; 62520.7.311; 62520.7.358; 62520.7.374; 62520.7.384; 62520.7.387; 62520.7.376; 62520.7.375; 62520.7.378; 62520.7.336; 62520.7.379; 62520.7.323; 62520.7.377;  62520.7.82;   62520.7.382, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  22,00лв./ дка. годишно.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

 

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

 

РЕШЕНИЕ 342

 

           I. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години, за следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

- поземлен имот с идентификатор 53254.25.36 в местността „Бистрена“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Овчарци, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2664 / 20.07.2021 г./ с площ от 4 153 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 6, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 025036, съседи: ПИ с идентификатори 53254.25.35; 53254.14.353; 53254.25.34; 53254.13.310; 53254.25.28, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

 

IІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  22,00лв./ дка. годишно.

 

 

 

              IIІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

                                

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 343

I. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2021 г., следният недвижим имот – частна общинска собственост:

- поземлен имот с идентификатор 65379.41.79 в местността „Св. Илия“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2653 / 12.07.2021 г./ с площ от 123 116 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 9, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 041079, съседи: ПИ с идентификатори 65379.41.81; 65379.41.55; 65379.41.82; 65379.41.212; 65379.41.3; 65379.41.314; 65379.41.48; 65379.41.49; 65379.41.50; 65379.41.51; 65379.41.45; 65379.41.22; 65379.41.1; 65379.41.78; 6537.41.59; 65379.41.56; 65379.41.76; 65379.41.77; 65379.41.75; 65379.41.58; 65379.41.43, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

IІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  22,00лв./ дка. годишно.

 

IIІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 344

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2661 / 16.07.2021 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ V, кв.11 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр.Сапарева баня, изменен със Заповед № ДР-08-297/11.06.2021 г. на кмета на община Сапарева баня с площ 2000 кв.м, при съседи: улица с осови точки 206-207-208; УПИ /парцел/ IV-за общ.обслужване, кв.11; улица с осови точки 189-190-191 и УПИ /парцел/ VI-за общ.обслужване, кв.11, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка за целият имот от 145 360,00 лв. без ДДС, изготвена от лицензиран оценител – инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България.

                     3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена за целия имот от 145 360,00 лв. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

 

 

 

 

                                

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 345

 1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2660 / 16.07.2021 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ IV, кв.11 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр.Сапарева баня, изменен със Заповед № ДР-08-297/11.06.2021 г. на кмета на община Сапарева баня, с площ 2000 кв.м, при съседи: улица с осови точки 206-207; УПИ /парцел/ III, кв.11; улица с осови точки 188-189-190 и УПИ /парцел/ V-за обществено обслужване, кв.11, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

  2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка за целият имот от 145 360,00 лв. без ДДС, изготвена от лицензиран оценител – инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България.

  3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена за целия имот от 145 360,00 лв. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

              4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

   

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

   

  Инж.

                                  

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

  НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

   

  На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  §133 ал.9, т.1 букви „б” и „в”  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите 

   

  Общински съвет Сапарева баня взе

   

  РЕШЕНИЕ 346

                1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня” съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

              2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „АС ДИ АЛ” ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул.”Отец Паисий” бл.13, вх.А, ет.1, ап.2, ЕИК  206394454  от  Сондаж 1ХГ  на находище на минерална вода „Сапарева баня”  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за   спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика  за един брой  басейн   с обем около 108 куб.м., представляващ част от обект:   „Басейн  към къща за гости Кубрат”,  находящ се в  поземлен имот с идентификатор  №65365.601.69  по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня  , както следва:

   

  • Средногодишен дебит  за период от 365 дни / годишно  – до 0,05 л/сек. 

  • Средноденонощно водно количество  -              до 4,27   л/сек.

  • Годишно водно количество                   -   до 1 555,63    куб.м. / год.

   3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39 / 31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

    

    

    

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

   Инж. Васил Маргин

   

 

                                

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.193, ал.4, 5 и 8 от ЗУТ

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 347

1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение  за минерална вода на  фирма   „ВАЛЯВИЦА - ВВМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня  2650, ул. „Отец Паисий“ №36, ЕИК 201468527, представлявано от Валентин Василев Мандев, съгласно представения схема за присъединяване  през  поземлени имоти – общинска собственост, както следва:   поземлен имот с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня /парк „Никола Хайтов”/, поземлен имот с идентификатор 65365.601.1030  по КК на гр.Сапарева баня /паркинг на улица „Гюрица”/, поземлен имот с идентификатор 65365.601.822  по КК на гр.Сапарева баня /улица „Гюрица”/, поземлен имот с  идентификатор 65365.601.870 по КК на Сапарева баня /тротоар на ул.”Германея”/, поземлен имот с идентификатор 65365.601.869 по КК на гр.Сапарева баня  /тротоар на ул.”Германея”/, поземлен имот с идентификатор 65365.601.830 по КК на гр.Сапарева баня /ул.”Йордан Попмихайлов”/, поземлен имот с идентификатор 65365.601.825 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор  65365.601.826 по КК на гр.Сапарева баня,  поземлен имот с идентификатор 65365.601.816,  поземлен имот с идентификатор 65365.601.846 по КК на гр.Сапарева баня /ул.”Златния век”/, поземлен имот с идентификатор 65365.24.624 по КК на гр.Сапарева баня

            2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „Валявица - ВВМ” ЕООД, гр. Сапарева баня, право на прокарване и/или преминаване е със срок 5 години от датата на влизане в сила на разрешителното, съгласно Разрешително за водовземане от минерална вода  №44/13.07.2021 г. издадено от  Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл.67, ал.2 от ЗЕ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 348

1.            Общински съвет гр.Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на нова кабелна линия  НН за външно електрозахранване на  обект: „Хотел, медицински център и ресторант“ находящ се в УПИ VII, кв. 126 по регулационния план на гр. Сапарева баня, нов ПИ 65365.601.978 по КК на гр. Сапарева баня, ПИ 65365.601.869, о.т. 226-о.т. 502- о.т. 227, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня на “ЧЕЗ РАЗПРЕДЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цариградско шосе“ №159, ЕИК 130277958, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти –  публична общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатор 65365.601.869 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, представляващ улица с осови точки 226 - о.т. 502- о.т. 227 по регулационния план на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня.

2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно, съгласно чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката.

При наличие на пресичане с друга подземна инфраструктура Възложителя се задължава да представи проектно решение за пресичането съгласно действащите норми.

         3.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и             фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и  чл.124б от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 ат ЗОЗЗ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 349

1. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен  имот с идентификатор №65365.22.165, местност “Прогона” по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

            2. РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.22.165, местност “Прогона” по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

            - Височина /Етажност/ - ≤ 10,00 м. / до 3 ет./

             - Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. – 1.2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

И да се определят ограничителните линии на застрояване в имота.

3. Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройственитепланове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4. Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5. Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6. Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Мар

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.  140, ал.1 от Закона за публичните финанси чл.9 ал.1, ал.2 и 3 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните  дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сапарева баня;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 350

 

    1. Приема отчета    и доклада за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за 2020 год. както следва:

          1.1. По прихода  7 545 097 лв. съгласно приложение  №1

          1.2. По разхода  7 545 097 лв. съгласно приложение № 1

          1.3. Преходен остатък в размер на 732 414 лв.

 

     2. Приема отчета за капиталовите разходи, съгласно приложение № 2

 

     3. Приема отчета за средствата от ЕС, в т.ч.

          3.1. Отчет за средствата от ЕС, предоставени по ОП - код 98 /KSF/ - Приложение № 3

         3.2.  Отчет за средствата от РА, фонд "Земеделие"- код 42 /RA/- Приложение № 4

         3.3. Отчет за средствата от ЕС - ДЕС код 96 СЕС-ДЕС Приложение №  5

 

     4. Приема отчета за чуждите средства код 33 - Приложение №   6

 

     5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно  Приложение № 15.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                                

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 14, ал.3 от  Правилника за организация и дейността на Общински съвет и отношенията му с общинска администрация и във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 351

 

        Общински съвет – Сапарева баня  приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сапарева баня и неговите комисии за периода от м.януари 2021г. до м.юни 2021 г. вкл.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 352

           1. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. приета с Решение №238 от Протокол №17/28.01.2021 година, както следва:

            В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя № 165    

- № 165 -  УПИ /парцел/ ХI-343, кв.9 с площ 488 кв.м по регулационният план на с.Ресилово, одобрен със Заповед № 213/12.09.1989, изменен със Заповед №РД-08-298/14.06.2021 г. на кмета на общ. Сапарева баня.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2659 / 15.07.2021 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ХI-343, кв.9 с площ 488 кв.м по регулационният план на с.Ресилово, одобрен със Заповед № 213/12.09.1989, изменен със Заповед №РД-08-298/14.06.2021 г. на кмета на общ. Сапарева баня, при съседи: УПИ /парцел/ Х-343 „За трафопост“ кв.9,  УПИ /парцел/ IV-344 и IX-345, кв.9,  УПИ /парцел/ II-342, кв.9, улица с осови точки 31-33-34, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка за целият имот от 15 635,00 лв. без ДДС, изготвена от лицензиран оценител – инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България.

                     4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена за целия имот от 15 635,00 лв. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

            5.Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 23/29.07.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.66, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 353

І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. приета с Решение № 238 от Протокол № 17 / 28.01.2021 година, както следва:

В раздел Раздел II. Право на строеж се добавя № 4

 • № 4 - Право на пристрояване с макс. ЗП – 25 кв.м., с макс. разгъната застроена площ 50 кв.м. и височина до 2 етажа към съществуваща сграда с идентификатор 65365.601.872.3 със застроена площ 77 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: сграда за търговия, построена върху общински имот – частна общинска собственост /АЧОС №198/31.01.2007 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел VІ – 36 „За обществено обслужване“, кв.92 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.872 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, общ..Сапарева баня.

   

  . Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде учредено право на пристрояване с макс. ЗП – 25 кв.м., с макс. разгъната застроена площ 50 кв.м. и височина до 2 етажа на Кирил Василев Маргин с постоянен адрес гр.Сапарева баня, ул. „Гюрица” № 6, съгласно Виза за проучване и проектиране по чл.140, ал.2 от ЗУТ с изх.№ ОАГ – 35 от 23.07.2021 г. издадена от Главния архитект на Община Сапарева баня, към съществуваща сграда с идентификатор 65365.601.872.3 със застроена площ 77 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: сграда за търговия, собственост на Кирил Василев Маргин, съгласно Договор от 27.01.2003 г. за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на глава IV от ЗОС и §1 от ПДР на ПМС №235/1996 г., Договор № 8 / 14.02.2007 за прехвърляне на пристрояване и надстрояване, вписан в Службата по вписванията при ДРС № 86, т.I, вх.рег.№688/21.02.2007 г. и Договор за съгласие №1 / 12.05.2008 г., построена върху общински имот – частна общинска собственост /АЧОС № 198 / 31.01.2007  г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел VІ – 36 „За обществено обслужване“, кв.92 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.872 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня без провеждане на търг или конкурс, по пазарна цена определена от лицензиран оценител по реда на чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОбС.

  IІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня  приема пазарна оценка от 5 300 лв. с ДДС за имота като цяло, изготвена от лицензиран оценител – инж. Eлена Лозанова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100100918 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, по реда на чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОбС.

  ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 5 300,00 лв. с ДДС за имота като цяло за право на пристрояване с макс. ЗП – 25 кв.м., с макс. разгъната застроена площ 50 кв.м. и височина до 2 етажа на Кирил Василев Маргин с постоянен адрес гр.Сапарева баня, ул. „Гюрица” №6, към съществуваща сграда с идентификатор 65365.601.872.3 със застроени площ 77 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: сграда за търговия, собственост на Кирил Василев Маргин съгласно Договор от 27.01.2003 г. за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на глава IV от ЗОС и §1 от ПДР на ПМС №235/1996 г., Договор № 8 / 14.02.2007 за прехвърляне на пристрояване и надстрояване, вписан в Службата по вписванията при ДРС № 86, т.I, вх.рег.№688/21.02.2007 г. и Договор за съгласие №1 / 12.05.2008 г., построена върху общински имот – частна общинска собственост /АЧОС №198/31.01.2007 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел VІ – 36 „За обществено обслужване“, кв.92 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.872 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

  V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури и сключи договор за право на пристрояване на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

   

   

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове

протокол №23 (1.49 MB)