Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Решения и Протокол №20 от 29.04.2021г.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/29.04.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 296

 

 

1. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня за 2021 година.

           

2. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/29.04.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2  от ЗМСМА; чл. 26a, ал. 4 и ал. 5  от Закона за Народните читалища.

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 297

 

 

             ОбС гр. Сапарева баня приема докладите на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за осъществяване на читалищни дейности през  2020 г. и отчетите за изразходваните бюджетни средства за същата година, както следва:

 

 1. Доклад и отчет на НЧ “Просветен лъч-1905” – гр. Сапарева баня

 2. Доклад и отчет на НЧ "От Извора 2013" - гр. Сапарева баня

 3. Доклад и отчет на НЧ “Народни будители-1926” – с. Сапарево

 4. Доклад и отчет на НЧ “Пробуда-1923” – с. Овчарци

 5. Доклад и отчет на НЧ “Нов живот – 1928” – с. Ресилово

   

   

   

   

   

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

   

   

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  От ПРОТОКОЛ № 20/29.04.2021г.

  НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

   

   

  На основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

   

   

                                            Общински съвет Сапарева баня взе

   

   

  РЕШЕНИЕ 298

   

             І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. приета с Решение № 238 от Протокол № 17 / 28.01.2021 година, както следва:

                       В раздел Раздел V. Отдаване под наем се добавя № 888 

              - № 888 -  поземлен имот с идентификатор 65379.601.403 в местността „Семчин дере” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2467 / 29.05.2020 г./ с площ от 26,778 дка, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 000403, съседи: 65379.601.568; 65379.601.567; 65379.601.566; 65379.601.565; 65379.601.569; 65379.601.564; 65379.601.570; 65379.601.571; 65379.601.572; 65379.601.85; 65379.601.603; 65379.601.436; 65379.601.713;

   

                       ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години, считано от 01.10.2021 г., следният недвижим имот – частна общинска собственост:

  • поземлен имот с идентификатор 65379.601.403 в местността „Семчин дере” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2467 / 29.05.2020 г./ с площ от 26,778 дка, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 000403, съседи: 65379.601.568; 65379.601.567; 65379.601.566; 65379.601.565; 65379.601.569; 65379.601.564; 65379.601.570; 65379.601.571; 65379.601.572; 65379.601.85; 65379.601.603; 65379.601.436; 65379.601.713, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

    

   ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  22.00 лв. / дка. годишно.

    

   ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

   Инж. Васил Маргин

    

    

    

   ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

   От ПРОТОКОЛ № 20/29.04.2021г.

   НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

    

    

   На основание:  чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

    

   Общински съвет Сапарева баня взе

    

   РЕШЕНИЕ 299

    

              І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. приета с Решение № 238 от Протокол № 17 / 28.01.2021 година, както следва:

                        В раздел Раздел V. Отдаване под наем се добавя № 887 

            - № 887 -  поземлен имот с идентификатор 65379.4.356 в местността „Кудевските егреци” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2584 / 16.04.2021 г./ с площ от 40,909 дка, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 000356, съседи:65379.6.117;65379.4.355;65379.4.354;65379.601.85;

    

     ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години, считано от 01.10.2021 г., следният недвижим имот – частна общинска собственост:

   • поземлен имот с идентификатор 65379.4.356 в местността „Кудевските егреци” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2584 / 16.04.2021 г./ с площ от 40,909 дка, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 000356, съседи: 65379.6.117; 65379.4.355; 65379.4.354; 65379.601.85, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

    ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на   22.00лв. / дка. годишно.

     

    ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

    Инж. Васил Маргин

     

    

   

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/29.04.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и ал. 8, във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.56, ал.1 и ал.8 от Закона за устройство на територията и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 300

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2021 г. приета с Решение № 238 от Протокол № 17 / 28.01.2021 година, както следва:  

В раздел V  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ в колона „№ по ред” се  добавят №886, както следва:

№ 886 - част от поземлен имот - публична общинска собственост /АПОС №422/16.04.2021 г./, с идентификатор 65365.25.385 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, целия с площ 22 854 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Гробищен парк, която част представлява съгласно Схема за поставяне на преместваем обект /хладилна камера за покойници/, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня обект № 1 – с площ 50,00 кв.м., за поставяне на преместваем обект – Хладилна камера за покойници, като ОбС одобрява  и приложената план-схема.

 

           ІІ. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, следният недвижим имот общинска собственост, по одобрена, съгласно т.I от настоящото решение план-схема:

 • част от поземлен имот - публична общинска собственост /АПОС №422/16.04.2021 г./, с идентификатор 65365.25.385 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, целия с площ 22 854 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Гробищен парк, която част представлява съгласно Схема за поставяне на преместваем обект /хладилна камера за покойници/, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня обект № 1 – с площ 50,00 кв.м., за поставяне на преместваем обект – Хладилна камера за покойници за срок от 5 години.

   

  III. Общински съвет Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаване под наем за обект №1 в размер на 150,00лв. без ДДС месечно за целия обект.

   

  IV. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичния търг и да сключи договора за наем на имота, подробно описан по-горе, при условията на настоящото решение.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

   

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  От ПРОТОКОЛ № 20/29.04.2021г.

  НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

   

   

              На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

   

  Общински съвет Сапарева баня взе

   

  РЕШЕНИЕ 301

   

  1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2583 / 16.04.2021 г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.84 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО”, землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил с площ 520,00 кв.м, при съседи: ПИ №№ 53254.50.126, 53254.50.130 и 53254.50.128, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

  2. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка от 2570,00 лв. за целия имот, изготвена от лицензиран оценител –  инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

                       3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 4160.00лв. за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

  4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

   

   

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  От ПРОТОКОЛ № 20/29.04.2021г.

  НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

   

   

  На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

   

  Общински съвет Сапарева баня взе

   

  РЕШЕНИЕ 302

   

  1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 138 / 22.11.2006 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ I, кв.14 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр.Сапарева баня, с площ 847,00 кв.м, при съседи: УПИ /парцел/ ІІ, кв.14 и улици с осови точки 199-198-197-187; 187-205 и 205-204-203, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

  2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка за целият имот от 59950,00 без ДДС, изготвена от лицензиран оценител – инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България.

  3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена за целия имот от 59 950.00 лв. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

  4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

   

   

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

   

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  От ПРОТОКОЛ № 20/29.04.2021г.

  НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

   

   

  На основание: чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.20, ал.1 и 3, чл.21 от Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и  чл.7, ал.1 и чл.11, ал.2 от Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

   

   

  Общински съвет Сапарева баня взе

   

   

  РЕШЕНИЕ 303

   

             1.Общински съвет гр.Сапарева баня  изменя т.1 от Решение № 555 от Протокол №45/31.01.2019 г.  на ОбС Сапарева баня, като вместо „учредява сервитутно право и  право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода на  „О.П.ЕЛОС ТРАНСПОРТ“ ООД“, дава съгласие да бъде „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на  „О.П.ЕЛОС ТРАНСПОРТ“ ООД“.

   

              2.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури по изменение на учреденото право, съобразно настоящото решение.

   

   

   

   

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

   

   

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  От ПРОТОКОЛ № 20/29.04.2021г.

  НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

   

   

  На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1, от Закона за закрила на детето

   

   

  Общински съвет Сапарева баня взе

   

  РЕШЕНИЕ 304

   

                       1.Общински съвет – гр. Сапарева баня приема Общинска програма за закрила на     детето на Община Сапарева баня за 2021г.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

   

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  От ПРОТОКОЛ № 20/29.04.2021г.

  НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

   

   

  На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 68а, ал.4 от Закона за съдебната власт и чл. 8, ал.1 от Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, и във връзка с постъпило писмо вх.№ П-111/13.11.2020г.  от Окръжен съд гр.Кюстендил

   

   

  Общински съвет Сапарева баня взе

   

   

  РЕШЕНИЕ 305

   

  1. Общински съвет-Сапарева баня определят кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд гр.Дупница, които предлага за избиране на Общото събрание на съдиите на Окръжен съд-Кюстендил, а именно:

  • Анелия Асенова Сулева

  • Теменужка Мишева Делийска

  • Емилия Димитрова Гелева

  • Добрин Кирилов Ангелков

   

  1. Възлага на Председателя на Общински съвет Сапарева баня да изпрати списъка на кандидатите за съдебни заседатели, заедно с копие от настоящото решение, както и решенията, касаещи откриване на процедурата и продължаването й, ведно с всички документи във връзка с провеждането на процедурата по ЗСВ до председателя на Окръжен съд-Кюстендил.

   

   

   

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

   

   

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  От ПРОТОКОЛ № 20/29.04.2021г.

  НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

   

   

  На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

   

  Общински съвет Сапарева баня взе

   

  РЕШЕНИЕ 306

              І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2021 г. приета с Решение № 238 от Протокол № 17 / 28.01.2021 година, както следва:  

  В раздел V  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ в колона „№ по ред” се  добавя №889

  • № 889 - самостоятелен обект с идентификатор 65365.601.941.10.11 по КККР на гр.Сапарева баня, одобрени със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на ИД на АГКК, с адрес: гр.Сапарева баня, ул.“Германея“ № 38, ет.3, който обект се намира на етаж 3, в сграда с идентификатор 65365.601.941.10,  с предназначение: здравно заведение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 65365.601.941, с предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта: едно, с площ от 32,44 кв.м, ведно с 6,16% идеални части от общите чати на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65365.601.941.10.12; под обекта: 65365.601.941.10.6, 65365.601.941.10.4, 65365.601.941.10.5; над обекта: няма

  II. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, самостоятелен обект за здравни и социални услуги -  публична общинска собственост, находящ се на етаж 3 в сграда с идентификатор 65365.601.941.10 /бившата градска поликлиника гр.Сапарева баня, /АПОС № 82/17.12.2012 г./ , разположена в поземлен имот с идентификатор 65365.601.941 по КК на гр.Сапарева баня за срок от 5 /пет/ години, който да се ползва по предназначение, а именно:

  самостоятелен обект с идентификатор 65365.601.941.10.11 по КККР на гр.Сапарева баня, одобрени със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на ИД на АГКК, с адрес: гр.Сапарева баня, ул.“Германея“ № 38, ет.3, който обект се намира на етаж 3, в сграда с идентификатор 65365.601.941.10,  с предназначение: здравно заведение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 65365.601.941, с предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта: едно, с площ от 32,44 кв.м, ведно с 6,16% идеални части от общите чати на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65365.601.941.10.12; под обекта: 65365.601.941.10.6, 65365.601.941.10.4, 65365.601.941.10.5; над обекта: няма

  III. Общински съвет гр.Сапарева баня определя начална тръжна цена на гореописаният самостоятелен обект, в размер на 250.00 лв. без ДДС на месец за целият имот, описан в т.II на настоящото решение.

  IV.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община  Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване при ред и условия определени с Наредбата за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество и настоящото решение.

  V. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава  Кмета  на Общината да сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение.

   

   

   

   

   

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

   

   

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  От ПРОТОКОЛ № 20/29.04.2021г.

  НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

   

   

  На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОбС и чл.134, ал.2, т.2 и т.6, чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/

   

  Общински съвет Сапарева баня взе

   

  РЕШЕНИЕ 307

   

               1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие да бъде допуснат ПУП-ПР, с цел промяна на начина на трайно ползване от „Обществен селищен парк, градина“ /за озеленяване – съгласно действащият регулационен план на гр.Сапарева баня/ на „Обществено обслужване“ на Поземлен имот с идентификатор 65365.601.1087 по КККР на гр.Сапарева баня, одобрени със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на ИД на АГКК, с площ 188 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; предходен идентификатор: 65365.601.989; номер по предходен план: няма, при граници на имота: ПИ с идентификатори 65365.601.1088, 65365.602.395, 65365.602.394, 65365.602.1249, 65365.602.1261 и 65365.601.1085 – представляващ публична общинска собственост, съгласно Акт за публична общинска собственост №370/19.02.2020  година и Поземлен имот с идентификатор 65365.601.991 по КККР на гр.Сапарева баня, одобрени със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на ИД на АГКК, с площ 13 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; предходен идентификатор: №65365.601.894; номер по предходен план: няма, при граници на имота: ПИ с идентификатори №65365.602.1038; 65365.602.1022; 65365.601.847; 65365.601.990; 65365.602.395 – представляващ публична общинска собственост, съгласно Акт за публична общинска собственост №163/ 05.05.2015  година, е с  начин на трайно ползване – „Обществен селищен парк, градина“ /за озеленяване – съгласно действащият регулационен план на гр.Сапарева баня, представляващ част от УПИ ХХХVI, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня/.

   

         2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде разделен УПИ, представляващ парцел ХХХVI -„ за озеленяване“., кв.74 по плана на гр. Сапарева баня, одобрен със заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, частично изменен със Заповед №РД-08-540/13.12.2017 г. на Кмета на Община Сапарева баня, като от същият бъдат отделени  два  самостоятелни урегулирани поземлени имота и съответно да бъде изработен проект за Подробен  устройствен  план - План  за  регулация /ПР/, в обхват  урегулирания поземлен имот,  както следва: проектен УПИ LХХХIV, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня и поземлен имот с идентификатор 65365.601.991, с проектен УПИ LХХХV, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня.

   

            3. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение по реда на чл.124а, ал.2 във връзка с чл.134, ал.2, т.2  и т.6 от ЗУТ.

   

   

   

   

   

   

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

   

   

   

   

   

   

   

   

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/29.04.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 170 и чл.171 от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 308

 1. Създава 5 /пет/ членна наблюдателна комисия към Общински съвет Сапарева баня по смисъла на чл. 170 (2) от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража и определя нейния състав, както следва:

 

Председател: Председателя на Общински съвет Сапарева баня

Секретар: Представител на Общинска администрация Сапарева баня

Членове:

1.Пробационен служител към Министерство на правосъдието

2.Представител на затвора

3.Секретаря на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

 

2.Възлага на Председателя на Общински съвет Сапарева баня да уведоми институциите по т.1 за настоящото решение за излъчване на свои представители за членове на наблюдателната комисия. Поименния състав на наблюдателната комисия да се утвърди от председателя на Общински съвет Сапарева баня и председател на комисията.

 

             3.Наблюдателната комисия осъществява своята дейност по ред и начин определен с вътрешни правила, които се приемат с обикновено мнозинство от състава на комисията на първото нейно заседание.

 

4. Издръжката на наблюдателната комисия се осигурява от Общински съвет Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/29.04.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и  чл.124б от ЗУТ и чл.17а от ЗОЗЗ

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 309

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65379.44.15, местност “Крами дол”, по Кадастралната карта на с.Сапарево, одобрена със Заповед № РД-18-383/05.06.2019 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София

            2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65379.44.15, местност “Крами дол”, по Кадастралната карта на с.Сапарево, одобрена със Заповед  № РД-18-383/05.06.2019 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

                                  

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 20/29.04.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 310

 1. Общински съвет Сапарева баня създава временна комисия, която да се запознае с писмо с вх.№ П-159/21.04.2021г.

 2. Временна седемчленна комисия в състав от пет общински съветника

       1. Иван Куйов

2. Силвия Гладникова

3. Никола Фарфаров

4. Ивайло Станикин

              5. Орлин Пехливански

      и двама представители на Общинска администрация гр.Сапарева баня 

              6. Представител на Общинска администрация гр. Сапарева баня, определен със заповед на Кмета на Община Сапарева баня

              7.Представител на Общинска администрация гр. Сапарева баня, определен със заповед на Кмета на Община Сапарева баня.       

 1. Възлага на Председателя на Общински съвет Сапарева баня  да уведоми Кмета на Община Сапарева баня по т. II за настоящото решение за излъчване на свои представители за членове на Временната комисия

 2. Временната комисия да изготви становище до Общински съвет Сапарева баня по писмо с вх.№П-159/21.04.2021г.

 3. Срокът на действие на временната комисия е до приключване на работата.

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

Прикачени файлове

Протокол №20 (839.10 KB)