Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение на Протокол №4/30.01.2020г. на заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.12 и т.24; чл.27, ал.3 от ЗМСМА; чл.16, aл.1 от Закона за младежта и в изпълнение на заложените мерки и оперативни цели в Националната стратегия за младежта 2010-2020 година

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 39

 

  1. Общински съвет - гр. Сапарева баня приема Oбщински  годишен план за младежта на община Сапарева баня -2020 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

 На основание:  чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24  във връзка с  чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 40

 

1.Приема отчет на План за действие на Община Сапарева баня в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21 ал.1 т.8 и т.24 във връзка с 27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, и чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.83, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 41

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня приема изготвения Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управлението по видове и категории обекти за 2019 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21 ал.1 т.12 и чл.44, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 42

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня приема Стратегия за  управление на   общинската собственост в Община  Сапарева баня за периода 2020 -  2023  година

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 43

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Сапарева баня за 2020 година

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 На основание: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37о, ал.1, т.1 и т.2, ал.4  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 37и, ал.1, ал.3, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 98, ал.1, ал.4 и чл. 100, ал.9 от ППЗСПЗЗ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 44


1.Определя пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо ползване по Приложение 1 - Списък на пасища, мери и ливади за общо ползване за 2020/2021 стопанска година; 

2. Определя пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване по Приложение 2 - Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 2020/2021 стопанска година;

3. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години, считано от 01.10.2020 година.

 4. Общински съвет дава съгласие, останалите  свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд да се отдават под наем, чрез търг за срок от една стопанска година, в който се допускат до участие само собствениците на пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 5.  Останалите след провеждане на търга по т.4 свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд да се отдават под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред определен в ППЗСПЗЗ.

 6. Приема правила за ползване на мери пасища и ливади от Общински поземлен фонд на територията на община Сапарева баня за 2020/2021 стопанска година - Приложение 3.

  7. Приема годишен план за паша  за 2020/2021 стопанска година на община Сапарева баня-  приложение 4.

 8.Определя годишни наемни цени за ползване на мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване за землищата на Община Сапарева баня за стопанската 2020/2021 година в размер на  8,00 лева за мери и пасища и 16,00 лева за ливади на декар.

  9. Общински съвет гр. Сапарева баня, възлага на Кмета на община Сапарева баня да да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.

 10.Списъците одобрени с Решение на общински съвет Сапарева баня да се обявят в сградата  на община, Сапарева баня, кметствата в с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресилово и да се публикуват на интернет страницата на общината в срок до 01.03.2020 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 


На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4, чл.14, ал.7 и ал. 8 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 45


1. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъдe отдаден под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за срок от 5 години, следния недвижим имот общинска собственост:

 • част от имот публична общинска собственост  /АПОС №71/02.07.2012г./, с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за обект № 2 - с площ 70 кв.м., за поставяне на преместваеми търговски обекти - атракциони.

  2. Общински съвет Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаване под наем на целия имот в размер на 1500лв. без ДДС годишно.

  3. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване по ред и условия, определени в Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  4. Общински съвет Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

 •  

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4, чл.14, ал.7 и ал. 8 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 46

  1.Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъдe отдаден под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, следния недвижим имот общинска собственост:

 • част от имот публична общинска собственост  /АПОС №71/02.07.2012г./, с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за обект № 1 - с площ 70 кв.м., за поставяне на преместваеми търговски обекти - атракциони, за срок от 5 години.

2.Общински съвет Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаване под наем на целия имот в размер на 1500лв. без ДДС годишно.

3. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване по ред и условия, определени в Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

4. Общински съвет Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 


На основание:  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 47


 

     І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 10 години, следният недвижим имот - частна общинска собственост:

 

поземлен  имот с идентификатор №65365.35.213 в местността „Валявица" по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня /АЧОС № 1530 / 15.03.2016 г./ с площ от 1 625 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 6; Предходен идентификатор: 65365.35.194; Номер по предходен план: няма; при граници и съседи: ПИ с идентификатори: №№ 65365.35.107, 65365.35.193, 65365.35.212, 65365.210.1011, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  80лв./дка. годишно.

 

IIІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

 

                                             

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 


На основание:  чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 48


 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Спасуна Георгиева Тодорова следните поземлени  имоти :  

 • поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.38.36 в местността „Джубрена" с площ 994 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № 15-1078110-26.11.2019 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор № 65365.38.1 в местността „Джубрена" -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 • поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.38.37 в местността „Джубрена" с площ 993 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № 15-1078127-26.11.2019 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор № 65365.38.1 в местността „Джубрена" -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

   

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 


На основание: чл. 21, ал.1,т.11 във връзка с чл.27,ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,чл. 110, ал.1, т.3, чл.124а, ал.1  и чл.134,ал.1, т.1  от  ЗУТ

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 49


 

1.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед №105/11.03.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня,  в   обхват   поземлен имот с идентификатор 65365.31.28, местност "Горнио герен",  по  Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ промяна на установената устройствена зона от „Жилищна  устройствена  зона  с  преобладаващо  застрояване  със средна  височина  и  плътност - Жс" , съгласно  чл.19  от Наредба  Nо 7 за правила и нормативи за устройство  на  отделните  видове  територии  и  устройствени  зони , със  следните  пределно  допустими  стройности  на  параметрите  за  застрояване, както  следва:

            Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 12,5 м. /1 - 4/

Плътност  на  застрояване - Ппл - 40 %

            Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1,5

            Минимална  озеленена  площ - 40%

 

в „Жилищна  устройствена  зона  с  преобладаващо  застрояване  с малка  височина  и  плътност - Жм" , съгласно  чл.19  от Наредба  Nо 7 за правила и нормативи за устройство  на  отделните  видове  територии  и  устройствени  зони ,със  следните  пределно  допустими  стройности  на  параметрите  за  застрояване, както  следва:

            Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,0 м. /1 - 3/

Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

            Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1,2

            Минимална  озеленена  площ - 40%

Без промяна на предвиденото застрояване за изграждане на  «Две малкоетажни къщи за настаняване на туристи».

2.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

3.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на   т.1.

4.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на  План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

5.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината.

 6.Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 7.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 8.Контрол по изпълнение на решението възлагаме на инж.Силвия Иванова - Директор дирекция «Архитектура, градоустройство, контрол в строителството и проекти.

9.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ  решението  не  подлежи  на  оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 


На основание:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл.115, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продуктиОбщински съвет Сапарева баня взе

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 50

I. Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2020 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 102 „д", 103 „з" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 102 „д" със стояща маса бял бор 20 куб.м, смърч 1510 куб.м, бяла мура 390 куб.м;

подотдел 103 „з" със стояща маса смърч 650 куб.м, , бяла мура 207 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2020 г.  за търговци, които осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на съответна община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии - общинска собственост.

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

В прикачените файлове е приложението към докладната!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин


 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 


На основание:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл.115, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 51

 


 I. Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2020 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 69 „у", 69 „ф", 79 „а", 79 „г" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 69 „у" със стояща маса бял бор 70 куб.м, смърч 170 куб.м;

подотдел 69 „ф" със стояща маса бял бор 30 куб.м, смърч 350 куб.м, ела 10 куб.м, ива 10 куб, бук 10 куб.м, бреза 10 куб.м;

подотдел 79 „а" със стояща маса бял бор 480 куб.м, смърч 90 куб.м, ела 20 куб.м;

подотдел 79 „г" със стояща маса бял бор 270 куб.м, смърч 40 куб.м, ела 10 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2020 г.  за търговци, които осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на съответна община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии - общинска собственост.

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

В прикачените файлове е приложението към докладната!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 


На основание:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 10, ал.1, т.1 и чл.12, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, по реда на наредбата се възлага добив на дървесина.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 52

 


   І. Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за провеждането на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на  Добив /сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина,  ремонт  и поддръжка на път до и в обекта за подотдели със следните количества стояща и лежаща маса:

Подотдел 69-е

Лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина: бял бор едра строителна дървесина-115 куб.м, бял бор средна строителна дървесина 68 куб.м, бял бор дребна строителна дървесина 3 куб.м и дърва бял бор 42 куб.м;смърч едра строителна дървесина 337 куб.м, смърч средна строителна дървесина 33 куб.м и дърва смърч 52 куб.м; ела едра строителна дървесина 28 куб.м и ела дърва 1 куб.м;

 С единична цена за добив е както следва:

 • 23 лв. без ДДС за 1 куб.м строителна дървесина;

 • 25 лв. без ДДС за 1 пл. куб.м дърва;

  И разходи за ремонт  и поддръжка на път до и в обекта   3 000 лв. без ДДС

                  ІІ. Продажба на добита дървесина съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от временен склад за подотдел 69-е по следните начини:

 1. Продажба по ценоразпис на дървесина за физически лица, съгласно Решение №75 от Протокол №9/28.04.16 г. на добита дървесина от временен склад в подотдел 69-е;

 2. Продажба по ценоразпис на дървесина за юридически лица и еднолични търговци, съгласно Решение №335 от Протокол №26/27.07.17 г. на добита дървесина от временен склад в подотдел 69-е;

  Ползване на дървесина от временен склад в подотдел 69-е за нуждите на училища, детски заведения, религиозни институции, културни институции на бюджетна издръжка, кметства на територията на Община Сапарева и Общинска администрация гр.Сапарева баня, като се заплащат разходите за добив на дървесина за кубичен метър.

   

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 


На основание:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 53


 

I.Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2020 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдел 161 „б", 159 „е" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 161 „б" със стояща маса бял бор 1370 куб.м, смърч 160 куб.м, ела 20 куб.м;

подотдел 159 „е" със стояща маса бял бор 1680 куб.м, смърч 280 куб.м, ела 50 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2020 г. 

 2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

В прикачените файлове е приложението към докладната!


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 54

 

I. Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2020 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдел 56 „в" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 56 „в" със стояща маса бял бор 30 куб.м, смърч 1610 куб.м, ела 80 куб.м, бук 160 куб.м, ива 120 куб.м, бреза 10 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2020 г. 

2.Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

В прикачените файлове е приложението към докладната!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                                             

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС


 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 55

 

I.Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2020 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдел 64 „ж" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 64 „ж" е посочено в Приложението към съответната Докладна записка.

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2020 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

В прикачените файлове е приложението към докладната!


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 


На основание:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 56


 

I. Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2020 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдел 164 „к", 165 „а" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 164 „к" със стояща маса бял бор 1810 куб.м, смърч 70 куб.м, ела 60 куб.м;

подотдел 165 „а" със стояща маса бял бор 810 куб.м, смърч 60 куб.м, бук 10 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2020 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

В прикачените файлове е приложението към докладната!


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и т.23 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и публикувана на страницата на МЗХ -„Индикативна годишна работна програма" за 2020г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. за прилагането на подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г..

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 57


 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства с разработено  проектно предложение с наименование: „Залесяване Верила" по  Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите", Подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка".

2. Дейностите по проектно предложение: „Залесяване Верила" съответстват на Приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на терториалната достъпност и инфраструктура",Мярка 3. Запазване на биоразнообразието и природните ресурси, Специфична цел 3. Подобряване качеството на живот чрез достъпна околна среда от Общински план за развитие  на община Сапарева баня за периода 2014-2020.

3. Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да извърши всички необходими действия, съгласно изискванията на програмата за депозиране и реализиране на проектното предложение по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите", Подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                                             

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА,чл.7 ал.5, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, чл. 39, чл.96 и чл.125 ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година, ПМС № 381 от30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година и Наредбата за общинските публични финанси и управление на общинския дълг

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 58


 1. Общински съвет гр. Сапарева баня приема бюджета на Община Сапарева баня за 2020 година, както следва:

 

 1.    По приходите в общ размер на 8 036 339. съгласно Приложение № 1, в т. ч.

 2. 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на 3 165 593  лв., в т.ч.:

            1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 3 037 818 лв.

             1.1.1.2. Преходен остатък от 2019 година в размер на 127 775 лв., финансирани със    същата сума, съгласно Приложение № 5

                 1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на 4 870 746 лв., съгласно Приложение № 1,

     в това число са включени:

                1.1.2.1. Местни приходи от дейност 4 012 000 лв., от тях:

                         1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 695 000 лв.

                                1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на 1 655 000 лв.

                          1.1.2.1.3. Общински такси в размер на  1 127 000 лв.

                                1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи  /вкл. платени данъци /, в размер на 535 000 лв.

                1.1.2.2. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на 669 700 лв. в т.ч.:

                         1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия 374 100 лв.

                        1.1.2.2.2. Средства  за зимно поддържане и снегопочистване 57 100лв.

                         1.1.2.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи 238 500 лв.

                1.1.2.3. Трансфери м/у бюджети /получени и вътрешни/ - 4 036 лв.

                    1.1.2.4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки  287 235 лв.

               1.1.2.5. Финансиране  - 94 153 лв., в т.ч. поемане и обслужване на дълг по дългосрочни и краткосрочни заеми, наличности по сметки и преходни остатъци, дофинансиране на държавни дейности с местни приходи  в размер на 55 320.

                    1.2. По разходите в общ размер на 8 036 339 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1

                        1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 3 165 593  лв.

                         1.2.2. За местни дейности в размер на 4870746 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 20000 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи 55 320 лв.

                             1.3. Утвърждава общото бюджетно салдо-  по бюджета на общината в размер на 33 622 лв.

 

2. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2020 г. по Приложение № 4.

3. Приема инвестиционната програма за 2020 година /поименен списък на обекти/ в общ размер на 5 139 566 лв., разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно  Приложение № 12,

                    3.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ размер на 238 500 лв. съгласно Приложение № 12.

                    3.2. С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи могат да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

 

4. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на  2 791 830 лв. по прихода и 2 791 830 лв. по разхода, съгласно Приложение № 8.

 

5. Утвърждава разходите за заплати през 2020 г. за възнаграждение в делегираните от държавата дейности във функциите "Общи държавни служби", "Отбрана и сигурност", "Здравеопазване", "Социално осигуряване подпомагане и грижи", "Почивно дело, култура, религиозни дейности" /без читалищата/, както и в местните дейности в размера по Приложение № 1. Числеността в делегираните и местните дейности да се съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и според предоставените бюджетни кредити съгласно Приложение №2

 

6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

       6.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Сапарева баня 5000 лв.

       6.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 40000 лв., от тях помощи за погребение, други помощи за социално слаби жители на общината и помощи за новородени деца в общината.

       6.3. Субсидии и целеви разходи за :

       6.3.1. Читалища 73 080 лв., определени в общ размер за 7 субсидирани бройки, според единните разходни стандарти съгласно приложение № 9.

       6.3.2. За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, за културни мероприятия , празници и фестивали 15000 лв., планирани като субсидии  за организации с нестопанска цел в дейност 738 " Култура".съгласно Приложение № 6

       6.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт в общ размер на 42 000 лв, разпределени съгласно Приложение №6

        6.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано предложение до ОбС-гр. Сапарева баня за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, като извърши съответните корекции на общинския бюджет.

 

7. Приема следните лимити за разходи:

       7.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.

       7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината - 6000 лв.

 

8. Утвърждава индикативен списък на лицата - пътуващ педагогически персонал, които имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работят, по Приложение № 7, с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи.

          8.1. Упълномощава кмета на общината текущо при промяна на лицата, да утвърждава поименен списък по т.8.

 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020-2022 г.,

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно  Приложение № 3.

11. Определя максималния размер на дълга, както следва:

         11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 година, -  не се предвижда

         11.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2020 година не се предвиждат. При доказана необходимост ще се внесе допълнително предложение в ОбС - гр. Сапарева баня

 

         11.3. Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви общ размер 140601лв.

 

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. в размер на 700 000 лв, но не повече от правилото наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

 

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020година в размер на 2 500 000 лв., но не повече от правилото наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

 

14. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 година в размер на не по-малко от 30% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2019 г., или не по-малко от 160 240 лв.

 

15. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 година, в размер на не по-малко от 30% от размера на вземанията, или 300 000 лв.

 

16.  Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Общинско лесничейство"  съгласно Приложение № 11.  

 

17. Оправомощава кмета на общината да извършва следните компенсирани промени:

 

       17.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите, в рамките на дейностите във функцията, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

        17.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една или друга дейност и функция или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

       17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по т.1.2. от настоящето решение.

       17.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.

 

18. Общински съвет гр. Сапарева баня  възлага на кмета:

 

       18.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните им права и отговорности.

       18.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до неговото преустановяване.

     18.2.1. Прилагането на т. 19.2. не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на задължения произтичащи от нормативен акт.

       18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.

       18.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

       18.5. Да включва информацията по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

 

       18.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

 

19. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие, при спазване на относимите за общините фискални правила по ЗПФ, за предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

       19.1. За безлихвени заеми, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, срокът за погасяване се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране и свързаното с тях национално съфинансиране.

       19.2. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на Делегирани от държавата дейности, да се отправи мотивирано искане за предоставяне на авансова сума от одобрената със ЗДБРБ субсидия.

       19.3. За разходи, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от централния бюджет.

       19.4. Временно свободните средства могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси.

      19.5. За финансиране на наложени корекции по проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да отправи мотивирано искане за ползване на целеви безлихвен заем от централния бюджет.

 

20. Общински съвет грСапарева баня упълномощава кмета:

          20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

 

       20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

     20.3. Да възложи на директорите на общински училища и детски градини в срок до 31.03.2020 г. да внесат за утвърждаване инвестиционните дейности, които предвиждат да финансират за сметка на разпределената с формула целева добавка за подобряване на МТБ, от допълнтелни субсидии за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2019 г.

21. Приема за сведение

 Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 10.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 


На основание:  На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.5, ал.1, т.5 и чл.13, чл.17, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл.1, ал. 1 от Постановление № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и тяхното възстановяване и във връзка с извършване на плащане на разходи по изпълнението на Административен договор № 10/07/2/0/00907 от 15.12.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за проект „Ремонт и модернизация на ДГ "Св. Анна", гр. Сапарева баня" пред ДФ „Земеделие"

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 591. Одобрява поемане на  краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет с цел  извършване на плащане на разходи по изпълнението на Договор № 10/07/2/0/00907 от 15.12.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за проект „Ремонт и модернизация на ДГ "Св. Анна", гр. Сапарева баня" пред ДФ „Земеделие", при следните основни параметри:

максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност - 450 373.56 лева.

валута на дълга - български лева (BGN);

вид на дълга - безлихвен заем, отпуснат по реда на Постановление № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и тяхното възстановяване за финансиране на разходи до възстановяването им по проект „Ремонт и модернизация на ДГ "Св. Анна", гр. Сапарева баня"по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020;

▪ начин на обезпечаване-дължимите плащания по Административен договор № 10/07/2/0/00907 от 15.12.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Ремонт и модернизация на ДГ "Св. Анна", гр. Сапарева баня" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, сключен между Община Сапарева баня и ДФ "Земеделие".

условия за погасяване:

- срок за погасяване - с получаване на плащане по Административен договор № 10/07/2/0/00907 от 15.12.2017 г., но не по-късно от 30.06.2021 г.;

- погасителен план - еднократна погасителна вноска при получаване на плащане по Административен договор № 10/07/2/0/00907 от 15.12.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

- източник за погасяване на дълга - получената сума по одобрената заявка за плащане по Административен договор № 10/07/2/0/00907 от 15.12.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

максимален лихвен процент - 0% (безлихвен заем); такси, комисионни и други - не се дължат;

Възлага на Кмета на община Сапарева баня да подаде писмена Заявка за кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване на плащане на изпълнените дейности по Административен договор № 10/07/2/0/00907 от 15.12.2017г. за проект „Ремонт и модернизация на ДГ "Св. Анна", гр. Сапарева баня" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 пред ДФ „Земеделие", както и да извърши всички законови действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2020г.

 

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 


На основание: Във връзка с гореизложеното и с цел подобряване на оперативната самостоятелност и на основание чл.21 ал 1.т.10 и ал 2 от ЗМСМА и писмо № ДДС № 06/2019 год. на МФ

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 60

 

1. Възлага на кмета на община Сапарева баня  и го упълномощава да взима решения за избор на обслужващи финансови институции /банки/ и сключва договор  със същите.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин