Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна Д-2672/14.12.2015г. относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

От Костадин Николов - общински съветник при ОбС Сапарева баня и

                  Светослав Андреев  - общински съветник при ОбС Сапарева баня

 

 

 

ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/; чл.9 и чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

МОТИВИ: 1. Причини, налагащи приемането на изменение и допълнение на наредбата:

С Решение №26 по протокол №15 от 07.12.2012г. на ОбС-гр.Сапарева баня е приета Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня.

Съгласно чл. 6, ал.1, б. а) от ЗМДТ общините събират местна такса за битови отпадъци, която се определя въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

В чл.8 от ЗМДТ са определени принципите при спазване на, които общинският съвет определя размера на таксите, а именно:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Съгласно чл.43,ал.4 от наредбата за незастроените парцели на територията на Община Сапарева баня се заплаща такса смет за два от компонентите, които я формират, а именно  депо  и чистота на територията.

Въз основа на предложената към докладната записка план-сметка е допустима промяна в размера на таксата по отношение на формиращите я компоненти, включително  за незастроените парцели на територията на общината. 

 

2.Цели, които се поставят:

Справедливо и законосъобразно регламентиране размера на такса битови отпадъци, което е предоставено от законодателя в прерогативите на общинският съвет. 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът на предлаганото изменение и допълнение не изисква нови финансови или други средства.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Установяване на коректност към задължените лица по Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предложения проект е изготвен в съответствие с  Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията на РБългария, както и със Закона за местните данъци и такси.

Във връзка с изложеното предлагам Общински съвет гр.Сапарева баня да вземе следното

 

Проект !

    РЕШЕНИЕ

 

І. Общински съвет - гр. Сапарева баня одобрява План-сметка за разходите по чл. 66 от ЗМДТ за 2016 г. за всяка дейност, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване съгласно приложението.

ІІ.Общински съвет - гр. Сапарева баня изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня, приета с №26 по протокол №15 от 07.12.2012г. на ОбС-гр. Сапарева баня, както следва:

§.1. Създава се нов чл.42а със следния текст:

„Чл.42а. За имоти на територията на гр. Сапарева баня, с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресилово, собственост на юридически лица и нежилищни имоти собственост на физически лица /обекти за обществено ползване/, собствениците и/или ползвателите могат да подават в срок до 31.01. на текущата година, декларация по образец за начина на определяне на такса смет, съгласно чл.43 или 43а от наредбата.

§.2.Чл.43, ал.1, т.1 се изменя, като след редакцията придобива следният текст:

„Чл. 43, ал.1, т.1. За гр. Сапарева баня:

1.1. За жилищни и вилни имоти на физически лица - 4,0 промила, както следва по видове дейности:

- за осигуряване на съдове и поддържане на депо за ТБО - 1,0 промила върху дънъчната оценка;

- за сметосъбиране и сметоизвозване - 2,0 промила върху данъчната оценка;

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 1,0 промила върху данъчната оценка;.

1.2. За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ и фирми;

1.2.1 За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ в размер на 6,5 промила върху данъчната оценка;.

1.2.2.  За имоти на юридически лица в размер на 6,5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-сметосъбиране и сметоизвозване - 3,0 промила

-обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила;

-чистота на териториите за обществено ползване - 2,5 промила;"

.

§.3.Чл.43, ал.1, т.3 се изменя, като след редакцията придобива следният текст:

 

„Чл.43, ал.1, т.3 За с. Ресилово

3.1.За жилищни и вилни имоти на физически лица - 3,5 промила върху данъчната оценка

- за осигуряване на съдове и поддържане на депо за ТБО -  1 промил върху данъчната оценка

- за сметосъбиране и сметоизвозване - 2,0 промила върху данъчната оценка

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0.5 промила върху данъчната оценка

3.1.2. За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ и юридически лица -7,0 промила в т.ч.  3,5 промила за сметосъбиране и сметоизвозване; 2,5 промила чистота на териториите за обществено ползване  и 1 промил обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения."

 

§.4.Чл.43, ал.1, т.4 се изменя, като след редакцията придобива следният текст:

„Чл.43, ал.1. т.4. За с. Овчарци

4.1. За жилищни и вилни имоти на физически лица - 3,5 промила върху данъчната оценка

- за осигуряване на съдове и поддържане на депо за ТБО -  1 промил върху данъчната оценка

- за сметосъбиране и сметоизвозване - 2,0 промила върху данъчната оценка

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка

4.2. За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ и юридически лица

-7,0 промила в т.ч.  3,5 промила за сметосъбиране и сметоизвозване; 2,5 промила чистота на териториите за обществено ползване  и 1 промил обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения

 

§.5.Чл.43, ал.1, т.5 се изменя, като след редакцията придобива следният текст:

„Чл.43, ал.1, т.5. За с. Сапарево

5.1. За жилищни и вилни имоти на физически лица - 3,5 промила върху данъчната оценка

- за осигуряване на съдове и поддържане на депо за ТБО -  1 промил върху данъчната оценка

- за сметосъбиране и сметоизвозване - 2,0 промила върху данъчната оценка

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0.5 промила върху данъчната оценка

5.2. За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ и юридически лица -7,0 промила в т.ч.  3,5 промила за сметосъбиране и сметоизвозване; 2,5 промила чистота на териториите за обществено ползване  и 1 промил обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения."

 

§.6.Чл.43, ал.4 се изменя, като след редакцията придобива следният текст:

„Чл.43, ал.4. За незастроените урегулирани поземлени имоти на територията на Община Сапарева баня се заплаща такса смет формирана от компонентите чистота на териториите за обществено ползване  и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, в годишен размер както следва:

1. За гр.Сапарева баня:

1.1. За имоти на физически лица отредени за жилищно строителство- 0,4 промила, както следва по видове дейности:

- обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,2 промила върху дънъчната оценка;

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,2 промила върху данъчната оценка;.

1.2. За нежилищни имоти на физически лица  /обекти за обществено обслужване/ и юридически лица;

1.2.1. За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ в размер на 0,7 промила върху данъчната оценка

- обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,2 промила върху дънъчната оценка;

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка.

1.2.2.  За имоти на юридически лица в размер на 0,7 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,2 промила;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 0,5 промила;

 

2. За с. Паничище:

2.1. За имоти на физически лица отредени за жилищно строителство- 0,7 промила, както следва по видове дейности:

- обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,2 промила върху дънъчната оценка;

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка;.

2.2. За нежилищни имоти на физически лица  /обекти за обществено обслужване/ и юридически лица;

2.2.1. За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ в размер на 1,7 промила върху данъчната оценка

- обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,2 промила върху дънъчната оценка;

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 1,5 промила върху данъчната оценка.

2.2.2.  За имоти на юридически лица в размер на 1,7 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,2 промила;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 1,5 промила;

 

3. За с. Ресилово:

3.1. За имоти на физически лица отредени за жилищно строителство- 0,4 промила, както следва по видове дейности:

- обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,2 промила върху дънъчната оценка;

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,2 промила върху данъчната оценка;.

3.2. За нежилищни имоти на физически лица  /обекти за обществено обслужване/ и юридически лица;

3.2.1. За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ в размер на 0,7 промила върху данъчната оценка

- обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,2 промила върху дънъчната оценка;

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка.

3.2.2.  За имоти на юридически лица в размер на 0,7 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,2 промила;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 0,5 промила;

 

4. За с. Овчарци:

4.1. За имоти на физически лица отредени за жилищно строителство- 0,4 промила, както следва по видове дейности:

- обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,2 промила върху дънъчната оценка;

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,2 промила върху данъчната оценка;.

4.2. За нежилищни имоти на физически лица  /обекти за обществено обслужване/ и юридически лица;

4.2.1. За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ в размер на 0,7 промила върху данъчната оценка

- обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,2 промила върху дънъчната оценка;

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка.

4.2.2.  За имоти на юридически лица в размер на 0,7 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,2 промила;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 0,5 промила;

 

5. За с. Сапарево:

5.1. За имоти на физически лица отредени за жилищно строителство- 0,4 промила, както следва по видове дейности:

- обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,2 промила върху дънъчната оценка;

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,2 промила върху данъчната оценка;.

5.2. За нежилищни имоти на физически лица  /обекти за обществено обслужване/ и юридически лица;

5.2.1. За нежилищни имоти на физически лица /обекти за обществено обслужване/ в размер на 0,7 промила върху данъчната оценка

- обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,2 промила върху дънъчната оценка;

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка.

5.2.2.  За имоти на юридически лица в размер на 0,7 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, както следва по видове дейности:

-обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения - 0,2 промила;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 0,5 промила;

 

§.7. Създава се нов чл.43а със следния текст:

„Чл.43а  /1/. Общински съвет определя за имоти собственост на юридически лица и нежилищни имоти собственост на физически лица /обекти за обществено ползване/ годишен размер на такса за битови отпадъци, както следва:

1. За гр. Сапарева баня:

1.1. За сметосъбиране и сметоизвозване  - на брой съдове, както следва:

а/. Съд тип „Мева" 110л. - 85,00лв.

б/. Съд тип пластмасова кофа 240л. - 190,00лв.

в/. Съд тип „Бобър" 1100л. - 630,00лв.

г/. Съд тип контейнер стоманен с четири люка 4куб. м. - 4000,00лв.

1.2. Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила;

1.3. Чистота на териториите за обществено ползване - 2,5 промила;

 

2. За с. Ресилово:

2.1. За сметосъбиране и сметоизвозване  - на брой съдове, както следва:

а/. Съд тип „Мева" 110л. - 85,00лв.

б/. Съд тип пластмасова кофа 240л. - 190,00лв.

в/. Съд тип „Бобър" 1100л. - 630,00лв.

г/. Съд тип контейнер стоманен с четири люка 4куб. м. - 4000,00лв.

2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила;

2.3. Чистота на териториите за обществено ползване - 2,5 промила;

 

3. За с. Овчарци:

3.1. За сметосъбиране и сметоизвозване  - на брой съдове, както следва:

а/. Съд тип „Мева" 110л. - 85,00лв.

б/. Съд тип пластмасова кофа 240л. - 190,00лв.

в/. Съд тип „Бобър" 1100л. - 630,00лв.

г/. Съд тип контейнер стоманен с четири люка 4куб. м. - 4000,00лв.

3.2. Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила;

3.3. Чистота на териториите за обществено ползване - 2,5 промила;

 

4. За с. Сапарево:

4.1. За сметосъбиране и сметоизвозване  - на брой съдове, както следва:

а/. Съд тип „Мева" 110л. - 85,00лв.

б/. Съд тип пластмасова кофа 240л. - 190,00лв.

в/. Съд тип „Бобър" 1100л. - 630,00лв.

г/. Съд тип контейнер стоманен с четири люка 4куб. м. - 4000,00лв.

4.2. Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 1,0 промила;

4.3. Чистота на териториите за обществено ползване - 2,5 промила;

 

/2/. В декларацията по чл.42а се декларира вида и броя съдове, които ще обслужват съответния имот. Декларацията предварително се съгласува с фирмата изпълнител на дейността.

 

/3/. Когато не е подадена декларация по чл.42а определянето размера на такса смет се извършва по реда на чл.43 от наредбата."

 

 

 

Вносители:

 

 

Костадин Николов:

/Общински съветник при

 Община Сапарева баня/

 

 

Светослав Андреев:

/Общински съветник при

 Община Сапарева баня/