Профил на купувачаПринтирай

Заповед №602/29.10.2014г. на кмета на Община Сапарева баня за освобождаване на гаранция за участие на

 

ЗАПОВЕД

№602/29.10.2014г.    

гр. Сапарева баня

 

На основание чл.44,ал.1,т.1 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА;чл.62, ал.1,т.1 и ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.59,ал.1 за представяне на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на oбществена поръчка с предмет: « Строително - монтажни работи  по проект №10/313/00272 „Изграждане  и обзавеждане на сграда за  експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - За училище, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня "  изпълняван по  Договор №10/313/00272 от 19.12.2013 година, мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. «

 

 

НАРЕЖДАМ:

1.Да се освободи гаранцията  за участие на отстранения  участник в открита процедура за възлагане на oбществена поръчка с предмет: « Строително - монтажни работи  по проект №10/313/00272 „Изграждане  и обзавеждане на сграда за  експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - За училище, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня "  изпълняван по  Договор №10/313/00272 от 19.12.2013 година, мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. «    -    „Танел" ООД  със седалище и адрес на управление: гр. София, община Красна поляна, ул."Суходолска"№195,  с ЕИК/БУЛСТАТ/: 130115397, представлявано от  управителя му Димитър Василев Иванов

 

*      Гаранцията за участие е парична  гаранция    в размер на 3500.00лв., внесена от участника по сметката на община Сапарева баня с платежно нареждане от 21.07.2014г.;

 

2. Във връзка с т.1 от настоящата заповед, горецитираната сума да бъде преведена по следната сметка на Изпълнителя,посочена в в Административни сведения-образец  №2 от офертата му:

 

Обслужваща банка:   „Първа Инвестиционна банка"АД, град  София

IBAN: BG 45 FINV 9150 1016 0427 91 ; BIC: FINVBGSF ;

Tитуляр на сметката : "Танел" ООД ;

 

 

Настоящата ми Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение - ДД «ФСДУС», деловодство и на  участника  в процедурата.

 

 

ИНЖ. САШО ИВАНОВ                                                                          

Кмет на Община Сапарева баня

 

СН/

 

Процедура: 00761-2014-0003