Профил на купувачаПринтирай

Заповед № 601/29.10.2014г. на кмета на Община Сапарева баня за освобождаване на гаранция за участие на

 

ЗАПОВЕД

  601/29.10.2014г.

гр. Сапарева баня

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.62, ал.1,т.2 и ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.59,ал.1 за представяне на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на oбществена поръчка с предмет: „ Строително - монтажни работи  по проект №10/313/00272 „Изграждане  и обзавеждане на сграда за  експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - За училище, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня "  изпълняван по  Договор №10/313/00272 от 19.12.2013 година, мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г."


НАРЕЖДАМ:


1.Да се освободи гаранцията за участие на класирания на трето място  участник  в открита процедура за възлагане на oбществена поръчка с предмет: „ Строително - монтажни работи  по проект №10/313/00272 „Изграждане  и обзавеждане на сграда за  експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - За училище, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня "  изпълняван по  Договор №10/313/00272 от 19.12.2013 година, мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г."-   „Стройкомерс"  ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Гербер" № 5, с ЕИК/БУЛСТАТ/: 109514464, представлявано от управител  Даниел Бердж Аттарян. 

 

*      Гаранцията за участие е банкова   гаранция с изх. № IABG7490-L02045/17.07.2014г. в размер на     3 500лв., издадена  от   банка   «International Asset bank»   , клон  - Кюстендил;

 

                  2. Във връзка с т.1 от настоящата заповед, оригиналът на горецитираната банкова гаранция за участие  да бъде  връчена на ръка или да бъде изпратена  по куриер с обратна разписка обратно на изпълнителя.

 

Настоящата ми Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение - ДД «ФСДУС», деловодство и на  участника  в процедурата.

 

 

Възложител:

ИНЖ. САШО ИВАНОВ                                                                           

Кмет на Община Сапарева баня

 

 СН/

 

 

Процедура: 00761-2014-0003