НовиниПринтирай

В Община Сапарева баня се реализира проект № 5103020-36-679 „Опазване на биологичното разнообразие"

      В Община Сапарева баня  се реализира проект № 5103020-36-679 „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня"  по Договор за безвъзмездна финансова помощ  № 5103020-С-017.

      Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013", съфинансирана от Европейски Фонд за Регионално Развитие и Кохезионния Фонд на Европейския съюз; Приоритетна ос 3 - Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България, компонент 2 „Изпълнение на дейности извън резервати и паркове". Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 500 908.80 лева - финансиране от  ЕФРР  425 772.48лв. и национално съфинансиране 75 136.32лв.

      Проектът е с продължителност 24 месеца - от 17.01.2012г. до 17.01.2014 г. и общата му  цел е постигане на благоприятно природозащитно състояние на природни местообитания и видове и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня. Тя ще бъде постигната чрез изпълнението на следните специфични цели:  актуализиране и разширяване на информацията за състоянието и въздействията върху защитените природни

 местообитания и видове в Община Сапарева баня; опазване и възстановяване на природни местообитания и видове, повлияни от инфраструктурни, туристически и устройствени дейности на територията на общината; оценка и смекчаване на антропогeнния натиск от развитието на туризма в общината върху природните екосистеми.

       Дейностите, които ще бъдат реализирани по проекта включват: оценка и управление на туристическия капацитет на територията на общината; екологични проучвания, необходими за изпълнението на проекта; възстановяване на нарушени местообитания; информационна кампания; организация и управление на проекта; мерки за информация и публичност; одит.

        Реализирането на проекта ще доведе до опазване и поддържане на ценните местообитания и видове, намиращи се на проектната територия  и ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитените територии.

       Целевата група на проекта обхваща туристите, които посещават общината - приблизително 143 000 души на година; около 200 туристически предприемачи, собственици на къщи за настаняване и други заети в сферата на туризма; собствениците  и ползвателите на земеделски и горски земи в проектната територия; експерти от Общинска администрация Сапарева баня.

      Проектът оказва косвено въздействие и върху природозащитните и екологични НПО и цялото население на Община Сапарева баня.

      В резултат от реализацията на проекта ще бъдат изготвени доклади от проучването на туристическия капацитет и екологичните проучвания и ще бъде разработен план за развитие на устойчив туризъм. Предвижда се да бъдат възстановени около 23 ха горски местообитания чрез дейностите по залесяване. Ще бъдат ограничени антропогенните въздействия, които причиняват загуба на биологично разнообразие. На базата на всички направени анализи и стратегически документи ще бъде подобрено планирането и управлението на устойчивото развитие на туризма и цялостното управление на природните ресурси в Община Сапарева баня. В дългосрочен план, резултатите от тези проучвания ще позволят информирано вземане на решения от страна на общинската администрация относно подкрепата или отказ на бъдещи инвестиционни намерения. Информационните дейности по проекта ще подобрят общественото съзнание за ролята на биоразнообразието, както и информирането на туристическия бизнес за значението на екосистемните услуги.Проектът допринася за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС  по отношение на опазването на околната среда, партньорството, доброто управление, устойчивото развитие и други. 

Координати за  връзка с ръководителя на проекта - Диана Русинова - aдрес: ул. "Марко Балабанов" 4а, ет.6, тел: 02 935 94 94, имейл: office@europrojects.eu.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа  на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 200-2013г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Сапарева баня и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.