НовиниПринтирай

Изпълнени дейности и постигнати резултати по проект с наименование: „Община Сапарева баня – по-ефективни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане по договор с рег. номер № 13-13-53/31.10.2013г.

 

Изпълнени дейности и постигнати резултати

във връзка с изпълнение на проект с наименование:

„Община Сапарева баня - по-ефективни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане", договор с регистрационен номер № 13-13-53/31.10.2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет" 2007-2013г., , по приоритетна ос І „Добро управление", Подприоритет 1.3.  „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

 

Продължителност на проекта: 9 месеца

Период на изпълнение: 31.10.2013г. - 31.07.2014г.

Максимална обща сума по проекта: 68 574,02 лева

 

Съгласно Заповед № 602 от 09.12.2013г. година на кмета на община Сапарева баня бе определен Екип за управление на проекта в  състав :

o      инж. Радка Георгиева -  ръководител на проекта;

o      Гергана Кирилова -  координатор по проекта;

o      Жана Шукадарова -  счетоводител по проекта.

 

     Целеви групи на проекта са общинска администрация Сапарева баня и всички заинтересовани структури на гражданското общество на местно ниво.

       Основната цел  на проекта е реализиране  на ефективни политики за развитие на общината и подкрепа при разработване на стратегически планови документи на местно ниво.

    Специфичните цели на проекта са въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на конкретни политики и разработване на стратегически документи за общината в съответствие с приоритетите на ЕС за новия програмен период 2014-2020г. и нуждите на общината.

 

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:

 

 

Дейност 1: Дейности по организация и управление

 

    За целта на дейността и доброто изпълнение на проекта бяха определени ръководител, координатор и счетоводител, служители на общинска администрация Сапарева баня, като екип по проекта.

 

Постигнати резултати:

 • Изготвена и подписана Заповед за екип № 602/09.12.2013г. на Кмета на община Сапарева баня;
 • Сключени 3 броя граждански договори ;
 • Проведени работни срещи на екипа за управление на проекта и изготвени протоколи - 9 броя;
 • Изготвени доклади за напредъка по проекта - 9 броя;
 • Изготвен план-график за изпълнение на дейностите по проекта - 1 брой.

 

Дейност 2:  Подготовка на тръжна документация по проекта

 

Постигнат резултат от изпълнението на Дейност 2:


 • Сключен договор № 65/03.12.2013г. с изпълнителя СИС ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ" ЕООД, гр. София. за подготовка на проекта на документацията за процедурите по проекта.
 • Изготвена проект-документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: избор на изпълнител чрез публична покана за дейности "Информация и публичност" и „Организиране на обучителен семинар" - 1 брой.
 • Изготвена проект-документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Анализ и разработване на стратегически документи за община Сапарева баня и Разработване и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики" - 1 брой.
 • Сключени договори с избраните изпълнители - 2 броя.

 

Дейност 3. Анализ и разработване на стратегически документи за община Сапарева баня

 

     Анализът и разработването на заложените в проекта стратегически документи бе предоставено на външен изпълнител „София Интернешънъл Секюритиз" АД с оглед на професионалното, компетентно и бързо изготвяне на необходимите документи.

Постигнат резултат от изпълнението на Дейност 3:


Изготвени:

 • Проект на Общински план за развитие на община Сапарева баня за периода 2014-2020г. с предварителна оценка на въздействието му;
 • Проект на Стратегия за превенция на престъпността, противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни в община Сапарева баня 2014-2020г. и предварителна оценка на въздествието ѝ;
 • Проект на Програма за развитие на туризма в община Сапарева баня 2014-2020г.

 

Дейност 4. Разработване и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики.

 

Постигнат резултат от изпълнението на Дейност 4:

 • Разработени и въведени механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политиката за развитие на община Сапарева баня;
 • Разработени и въведени механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политиката за развитие на туризма в община Сапарева баня.

5. Провеждане на съпътстващо обучение на служителите в общинската администрация.

 

Постигнат резултат от изпълнението на Дейност 5:

 • Проведено съпътстващо обучение /обучителен семинар/ на 15 броя служители на общинска администрация Сапарева баня.

Дейност 6: Дейности за информация и публичност

Постигнат резултат от изпълнението на Дейност 6:


 • Публикуван информационен материал на сайта на община Сапарева баня;
 • Отпечатани 150 информационни брошури с логото на програмата;
 • Изработени 150 броя блок листи с логото на програмата;
 • Изработени 150 броя химикалки с логото на програмата;
 • Изработени 150 броя папки с логото на програмата;
 • Проведени две пресконференции - начална и заключителна;
 • Изготвен доклад от проведената начална и заключителна пресконференция по проекта;
 • Публикувани резултатите от проекта след приключването му на сайта на общината.

 

     Изпълнените по проекта дейности, свързани с разработване на тясно насочени стратегически документи,  ще допринесът за постигането на целите и политиките на община Сапарева баня в областта на социално-икономическото й развитие,  туризма управлението и превенцията на престъпността сред младите. Бяха определени конкретни цели за осъществяването на тези политики, бяха формулирани приоритети и дефинирани дейности за постигането им. Освен това чрез разработването на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на горепосочените политики ще се усъвършенства работата на общинската администрация и ще се гарантира доброто изпълнение на политиките. Продължителността на действие на документите и механизмите има дългосрочен аспект, което гарантира устойчивостта им и дават  възможности за финансиране от бъдещи схеми по оперативните програми през следващия програмен период.

    Изработените нови планови и стратегически документи с обхват 2014-2020 година, както и създадените и въведени механизми за контрол на тяхното изпълнение гарантират устойчивостта на резултатие от проекта в дългосрочен план, както и устойчивото развитие на общината като цяло. Създадената нова нормативна база и стратегически документи, ще доведат до по-голяма устойчивост в прилагането на политиката на община Сапарева баня,  насочена към насърчаване на развитието на местния потенциал и увеличаване на заетостта.

 

Изготвил: Екипът за управление на проекта                       30.07.2014г.

 

     Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Сапарева баня  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.