НовиниПринтирай

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

Изх. №П-1573/16.07.2014г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,


    Във връзка с изпълнявания проект от община Сапарева баня с наименование: "Община Сапарева баня - по-ефективни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане" по договор за безвъзмездна финансова помощ  No 13-13-53/31.10.2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от името на Възложителя - кмета на община Сапарева баня и Изпълнителя на обществена поръчка с предмет: „Анализ и разработване на стратегически документи за община Сапарева баня и Разработване и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики" "София Интернешънъл Секюритиз" АД, гр. София имаме удоволствието да ви поканим да участвате в дискусионен форум..

     Дискусионният форум ще се проведе на 18 юли 2014г. /петък/  от 14:00 в залата на Общински съвет - Сапарева баня, етаж 3 в сградата на общинска администрация Сапарева баня! 

   Целта на дискусионния форум е да се обсъдят резултатите от проведените анализи и проучвания, както и предложената визия за развитие на община Сапарева баня за 7-годишен период - с оглед изготвянето на Общински план за развитие на община Сапарева баня 2014-2020.

       Общата цел на проекта е „Реализиране на ефективни политики за развитие на общината и подкрепа при разработване на стратегически планови документи на местно ниво".

        Специфичните цели на проекта са:

- Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на конкретни политики.

- Разработване статегически документи за общината в съответствие с приоритетите на ЕС за новия програмен период 2014-2020 и нуждите на общината.

 

На форума ще се дискутират основни теми като:

  • Предложения цялостен проект на ОПР 2014-2020 на община Сапарева баня;
  • Анализираните общи и специфични проблеми, характеристики, нужди и ресурси на общината;
  • Предложените приоритети и мерки ;
  • Идеи и мнения относно визията за развитие на община Сапарева баня за периода 2014-2020 и конкретни предложения за действия.

      Вашето участие и мнение са от съществено значение за подготовката на Общински план за развитие на община Сапарева баня 2014-2020 и постигането на целите на проекта!

       В случай, че Ви е необходима допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нас!

      Лице за контакт: инж. Радка Георгиева - ръководител на проекта, ел. поща: sap_euro@abv.bg; телефон 0888 506822.

 

Гр. Сапарева баня

Дата: 16.07.2014 г.

 

Този документ е създаден в рамките на проект "Община Сапарева баня - по-ефективни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане", договор № 13-13-53/31.10.2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Сапарева баня и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.