НовиниПринтирай

Покана за участие във фокус-група по проект с наименование:Община Сапарева баня – по-ефективни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОКУС-ГРУПА

Изх. №П-782-2/04.04.2014г.

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с изпълнявания проект от община Сапарева баня с наименование: "Община Сапарева баня - по-ефективни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане" по договор за безвъзмездна финансова помощ  No 13-13-53/31.10.2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от името на Възложителя - кмета на община Сапарева баня и Изпълнителя на обществена поръчка с предмет: „Анализ и разработване на стратегически документи за община Сапарева баня и Разработване и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики" "София Интернешънъл Секюритиз" АД, гр. София имаме удоволствието да ви поканим да участвате във ФОКУС-ГРУПА.

ФОКУС-ГРУПАТА ще се проведе на 9 април 2014г. /сряда/  от 10:30 до 12:00 часа в залата на Общински съвет - Сапарева баня, етаж 3 в сградата на общинска администрация Сапарева баня! 

Целта на фокус-групата е посредством анализиране мненията на различните участници да се допринесе за разпознаване проблемите в развитието на общината и идентифицирането на приоритетни сфери и конкретни мерки за бъдещото й развитие в следващите 7 години - с оглед изготвянето на Общински план за развитие на община Сапарева баня 2014-2020.

Общата цел на проекта е „Реализиране на ефективни политики за развитие на общината и подкрепа при разработване на стратегически планови документи на местно ниво".

Специфичните цели на проекта са:

- Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на конкретни политики.

- Разработване статегически документи за общината в съответствие с приоритетите на ЕС за новия програмен период 2014-2020 и нуждите на общината.

Участието Ви във фокус групата и Вашето мнение ще допринесе за постигане на целите на проекта.

Предлагаме да се дискутират основни теми като:

  • В кои области на развитие е постигнат напредък в развитието на община Сапарева баня?
  • Кои са най-сериозните проблеми на Общината?
  • Кои дейности трябва да станат приоритетни за бъдещото развитието на Общината?
  • Какво може да допринесе за развитието на общината през следващите 7 години и какви стъпки би следвало да предприеме Община Сапарева баня за подобряване качеството на живот на населението на общината?

Вашето участие и мнение са от съществено значение за подготовката на Общински план за развитие на община Сапарева баня 2014-2020 и постигането на целите на проекта!

В случай, че Ви е необходима допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нас!

Лице за контакт: инж. Радка Георгиева - ръководител на проекта, ел. поща: sap_euro@abv.bg; телефон 0888 506822.Моля да потвърдите вашето участие на ел. поща:  sap_euro@abv.bg , или по телефон: 0888 506822!

 

Гр. Сапарева баня

Дата: 02.04.2014 г.

 

Този документ е създаден в рамките на проект "Община Сапарева баня - по-ефективни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане", договор № 13-13-53/31.10.2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Сапарева баня и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.