НовиниПринтирай

Отваряне на плика с цена- Плик 3 на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка предмет:„Създаване на изложба на етнографското наследство и природните забележителности на община Сапарева баня с прилагане на компютърни технологии

 

СЪОБЩEНИЕ

    Уведомяваме Ви, че на 21.02.2014 година (петък) от 16.00 часа в заседателната зала на етаж трети в Общинска Администрация - гр. Сапарева баня ще бъде отворен плик №3 «Предлагана цена» на  участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  предмет: „Създаване на изложба на етнографското наследство и  природните забележителности на община Сапарева баня с прилагане на компютърни технологии  с версии за показване на специализирани компютърни системи, в Интернет и на  DVD" с обособени позиции: Обособена позиция 1: Закупуване на компютърно съдържание - 47 кратки  филма, представящи местното етнографско, историческо и природно  наследство, заснети с 3 камери и 2 микрофона, озвучени на 5 езика с обща продължителност 160 минути; Обособена позиция 2: Система за управление на аудио-визуална база; Обособена позиция 3: Изложба на местното етнографско наследство и природни забележителности в Интернет; Обособена позиция 4: Изработка на  DVD, по проект с наименование: «Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Сапарева баня с прилагане на компютърни технологии», финансиран по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г." (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).