НовиниПринтирай

Подписан е договор с рег.№ 13-13-53/31.10.2013 за предоставяне на БФП по ОП«Административен капацитет»2007-2013г. за проект с наименование:

       На 31.10.2013 г.  кмета на община Сапарева баня инж. Сашо Иванов  подписа в договор с регистрационен номер № 13-13-53/31.10.2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет" 2007-2013г., за одобрен проект с наименование: Община Сапарева баня - по-ефектвни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане", по „Добро управление", Подприоритет „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.  Продължителността на проекта е 9 месеца. Обща стойност на проекта: 68 574,02 лева.

      Целеви групи на проекта са Община Сапарева баня и всички заинтересовани структури на гражданското общество на местно ниво.

        Основната цел  на проекта е реализиране  на ефективни политики за развитие на общината и подкрепа при разработване на стратегически планови документи на местно ниво.

       Специфичните цели на проекта са въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на конкретни политики и разработване на стратегически документи за общината в съответствие с приоритетите на ЕС за новия програмен период 2014-2020 и нуждите на общината. В проекта се предвижда да бъдат разработени следните документи, съпътствани от съответните мерки за публичност и информация на проекта и съпътстващо обучение на служителите в Общинска администрация Сапарева баня :

1. Разработване на Общински план за развитие 2014-2020г.  и изготвяне на предварителна оценка;

2. Разработване на стратегия за превенция на престъпността, противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни в община Сапарева баня 2014-2020г.;

3.  Разработване на програма за развитие на туризма в община Сапарева баня 2014-2020г.

4.   Разработване на механизми за мониторинг и контрол на политики.

       Предвидените по проекта дейности свързани с разработване на тясно насочени стратегически документи  ще допринесът за постигането на целите и политиките на община Сапарева баня в областта на социално-икономическото й развитие,  туризма управлението и превенцията на престъпността сред младите. Ще бъдат определени конкретни цели за осъществяването на тези политики, ще се формулират приоритети и ще се дефинират дейности за постигането им. Освен това чрез разработването на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на горепосочените политики ще се усъвършенства работата на общинската администрация и ще се гарантира доброто изпълнение на политиките. Продължителността на действие на документите и механизмите има дългосрочен аспект, което гарантира устойчивостта им и дават  възможности за финансиране от бъдещи схеми по оперативните програми през следващия програмен период.

 

 

       Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.