НовиниПринтирай

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК /ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ГР.САПАРЕВА БАНЯ

 ОБЯВА

На основание: чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 24 от 17.01.2014г. на Кмета на Община Сапарева баня.

Наименование на администрацията - Общинска администрация, гр.Сапарева баня, общ. Сапарева баня, обл.Кюстендил;

Място и характер на работата и изискванията за длъжността.

Техническият сътрудник в информационен център, гр.Сапарева баня анализира, планира и отчита дейността на информационния център пред общинската администрация, създава условия за ефективно реализиране функциите на информационния център, съставя планове за работа на информационния център, ицготвя отчетите и ежегодно отчита дейността на центъра, участва в разработването на програми, касаещи дейността на центъра, изпълнява задачи, възложени му от прекия ръководител или с административни актове на кмета на общината.  Техническият сътрудник също така изготвя необходимите становища , писма, справки, предложения и други документи свързани с информационния център, организира мероприятия за популяризиране на Община Сапарева баня, като изпълнява и други задачи в тази сфера, възложени му от прекия ръководител.

Кандидати в конкурса могат да бъдат физически лица, които отговарят на следните условия: 1.Да са български граждани; 2.Да притежават диплома за висше образование; 3.Да имат завършена степен на висшето образование - "бакалавър" или по-висока; 4.Професионален опит - не се изисква; 5.Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от право да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на хората; 6. Да владеят англииски език - писмено и говоримо; 7. За участие в конкурса кандидатите следва да закупят конкурсна документация съдържаща информация, която позволява на участниците да се запознаят в детайли с предмета на конкурса и начина на провеждането му, условията за участие, критерийте за оценка и методиката за класиране на кандидатите, правата и задълженията на участниците, характеристиката на конкурсната длъжност.

 Конкурса ще се проведе в три етапа:1. Допускане по документи; 2. Писмен изпит - тест; 3. Интервю;

В срока за подаване на документите за участие кандидатите желаещи да участват в конкурса, следва да закупят конкурсна документация, която позволява на участниците да се запознаят в детайли с предмета на конкурса и начина на провеждането му, условията за участие, критерийте за оценка и методиката за класиране на кандидатите, правата и задълженията на участниците, характеристиката на конкурсната длъжност.

Необходими документи за участие: 1. Заявление за участие в конкурса /по образец №1/; 2. Документ за самоличност /ксерокопие - заверено с гриф „Вярно с оригинала" и подпис/; 3. Автобиография; 4. Мотивационно писмо; 5. Документ за завършена степен и специалност на висше образование /ксерокопие - заверено с гриф „Вярно с оригинала" и подпис/; 6. Документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ксерокопие - заверено с гриф „Вярно с оригинала" и подпис, представя се в случай, че кандидата притежава професионален опит/; 7. Свидетелство за съдимост в срок на валидност /оригинал/; 8. Медицинско удостоверение за работа /оригинал/; 9.Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване /оригинал/; 10. Документ за закупена документация /квитанция/, в размер на 10,00лв. /оригинал/; 11.Декларация за запознаване с конкурсната документация - по образец № 2; 12. Документ /сертификат/ доказващ владеенето писмено и говоримо на англииски език /ксерокопие - заверено с гриф „Вярно с оригинала" и подпис/.

Конкурсната документация може да бъде получена от деловодството на Община Сапарева баня, гр.Сапарева баня, ул.Германея №1, всеки работен ден от 8.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч., до 24.02.2014г., срещу заплащане на цена 10.00 лева, предварително внесени по набирателна сметка на община Сапарева баня: Уни Кредит Булбанк, IBAN BG55UNCR96608497667812, BIC UNCRBGSF, вид плащане 447000;

   Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Общинска администрация гр.Сапарева баня, на адрес гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, обл.Кюстендил, ул. Германея №1, в срок до 17.00ч. на 24.02.2014г.