НовиниПринтирай

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗAЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „УРЕДНИК ГАЛЕРИЯ ЗА ИЗКУСТВА

 

ОБЯВА

На основание: чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 23 от 17.01.2014 г. на Кмета на Община Сапарева баня.

Наименование на културното заведение - «ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ВАСИЛ КРЪПЧАНСКИ» -ГР.САПАРЕВА БАНЯ, общ. Сапарева баня, обл.Кюстендил;

Място и характер на работата и изискванията за длъжността.

Уредникът на «ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ВАСИЛ КРЪПЧАНСКИ» - гр.Сапарева баня, планира, организира, анализира и отчита дейността на галерията пред кмета на Общинска администрация - Сапарева баня.

Кандидати в конкурса могат да бъдат физически лица, които отговарят на следните условия: 1.Да са български граждани; 2.Да притежават диплома за висше образование; З.Да притежават специалност от дипломата за висше образование - Култура и/или изкуство, Културология или еквивалентни специалности; 4.Да имат завършена степен на висшето образование - "бакалавър" или по-висока; 5. Професионален опит - не се изисква; б.Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от право да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на посетителите; 7.Да владеят английски език - писмено и говоримо.

Конкурса ще се проведе в три етапа: 1. Допускане по документи; 2. Писмен изпит-тест; 3. Интервю;

В срока за подаване па документите за участие кандидатите желаещи да участват в конкурса, следва да закупят конкурсна документация, която позволява на участниците да се запознаят в детайли с предмета на конкурса и начина на провеждането му, условията за участие, критериите за оценка и методиката за класиране на кандидатите, правата и задълженията на участниците, характеристиката на конкурсната длъжност.

Необходими документи за участие: 1. Заявление за участие в конкурса /по образец/; 2. Документ за самоличност /ксерокопие - заверено с гриф ,.Вярно с оригинала" и подпис/;3. Автобиография; 4. Мотивационно писмо; 5. Документ за завършена степен и специалност на висше образование /ксерокопие - заверено с гриф „Вярно с оригинала" и подпис от кандидата/; 6. Документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ксерокопие - заверено с гриф „Вярно с оригинала" и подпис, представя се в случай, че кандидата притежава професионален опит/; 7. Свидетелство за съдимост в срок на валидност; 8. Медицинско удостоверение за работа, включващо данни, че лицето не страда от психично заболяване; 9. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване. 10. Документ за закупена документация /квитанция/, в размер на 10.00лв. - оригинал; 11.Декларация за запознаване с конкурсната документация - по образец № 3; 12. Документ /сертификат/ доказващ владеенето писмено и говоримо на английски език - /ксерокопие - заверено с гриф „Вярно с оригинала" и подпис/.

Конкурсната документация може да бъде получена от деловодството на Община Сапарева баня, гр.Сапарева баня, ул.Германея №1, всеки работен ден от 8.00ч. до 12.00ч. и от 13.004. до 17.00ч., до 24.02.2014 г., срещу заплащане на цена 10.00 лева , предварително внесени по набирателна сметка на община Сапарева баня: Уни Кредит Булбанк, IBAN BG55UNCR96608497667812, BIC UNCRBGSF, вид плащане 447000;

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Общинска администрация гр.Сапарева баня. на адрес гр. Сапарева баня. общ. Сапарева баня, обл.Кюстендил, ул. Германея №1, в срок до 17.00ч. на 24.02.2014 г.

Общинска Администрация - Сапарева баня