НовиниПринтирай

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 г.


ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ „СВЕТА АННА" - ГРАД САПАРЕВА БАНЯ

ул."Отец Паисий" 10, тел. 07072233, e-mail; cdg_sapbanya@abv.bg

 

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 г.

На основание чл.ЗО, ал.5 от ППЗНП и заявено писмено желание от страна на родителите по групи, ръководството на ОДЗ „Света Анна" - град Сапарева баня обявява конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни изисквания по следните дейности за учебната 2013/2014 г:

  • Български народни танци
  • Английски език
  • Футбол
  • Приложни изкуства

Допълнителните педагогически услуги могат да се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон, или юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанскадейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

I. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурс за ДПУ по документи с посочени данни за обратна

връзка.

2. Съдебно решение за упражняване на съответния вид дейност и устав на сдружението, при условие, чеучастника е юридическо лице.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата оригинал или официално заверен препис.

4. Референции.

5. Документи за квалификация и правоспособност на преподавателите.

6. Свидетелство от психодиспансер за преподавателите.

7.  Документ за правоспособност на преподавателите.

8.  Свидетелство за съдимост за преподавателите.

9.   Декларация, че няма свързани лица между кандидата и органа, пред който се кандидатства, съгласно Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

10.    Оферта, която да съдържа: учебна програма по възрастови групи и цена на услугата за обучение на едно дете.

 

Срок за подаване на документите

от 04.12.2013 до 20.12. 2013 г. срещу входящ номер от детското заведение

 

II. Критерии за оценка на офертите:

1.   Високо квалифицирани преподаватели с правоспособност

2.   Програма за обучение на децата

3.   Цена за обучение на децата

4.   Обогатяване на материалната и дидактична база

 

III. Начин за провеждане на конкурса

1.    По документи от комисия в състав, включваща :

представител на администрацията на община Сапарева баня

представител на родителското настоятелство учител от ОДЗ „Света Анна" - град Сапарева баня

Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на ОДЗ „Света Анна" - град Сапарева баня

2.    Документите за участие в конкурса, с оглед гарантиране на анонимността, се поставят
в два бели плика:

-А/ в плик „А" се поставят документите от т. 1 до т.9 от раздел I

-Б/ в плик „Б" с надпис „Оферта" се поставя попълнената оферта.

-В/ двата плика се поставят в гдлям непрозрачен и запечатан плик, получен в ОДЗ „Света

Анна" - град Сапарева баня. Не се допуска използването на други различни пликове.

  • Пликовете се номерират от конкурсната комисия по реда на постъпването със съответния входящ номер от Дневника за входяща кореспонденция с посочена дата.

1. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат в случай, че установи непълнота в представените документи, неспазен срок за подаване и неспазване на изискванията по точка 3 .

2.  Ако за участие в конкурса няма подадени оферти, или има по малко от три оферти, срокът за набиране на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на ОДЗ „Света Анна" - град Сапарева баня и общинска администрация, както и на интернет страницата на община Сапарева баня, след което комисията провежда конкурса с наличните кандидати.

3. Конкурсната комисия заседава в едноседмичен срок от изтичане на срока за подаване на документите, като съставя Протокол с класираните, съобразно предварително обявените критерии и методика за оценка.

4.В тридневен срок след приключване на конкурса , директорът на детската градина издава заповед за утвърждаване на класирането и определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис, по факс или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат и на всички останали участници.

5. Със спечелилия кандидат, избран за извършване на допълнителната педагогическа услуга се сключва договор , съгласно типов образец, предоставен от детското заведение при подаване на документите за участие в конкурса.

6. Допълнителните педагогически услуги се провеждат във време, извън часовете за възпитателно-образователна дейност, съгласно ДОИ и следва да бъдат съобразени с възрастовите и индивидуални възможности и потребности на децата.

7. Преподавателите, осъществяващи ДПУ носят отговорност за здравето на децата по време на образователната дейност, вземат и предават децата лично на учителя на групата.

8. За всяка допълнителна педагпгическа услуга, сумите се събират от представител/и на Родителското настоятелство до 10-то число на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата.

 

IV. Място за подаване на документите: ОДЗ „Света Анна" - град Сапарева баня от 8:30 до 12:00 часа.

Телефон за контакти: 0707 2 22 33

 

 

ДИРЕКТОР:
/Д.Малинина/