НовиниПринтирай

Проведени бяха Информационна среща и Образователна кампания в местното училище под формата на извънкласни занятия по проект: Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма

 

На 15.11.2013 г. от 10.00 часа в залата на Народно читалище » Просветен лъч 1905», град Сапарева баня се проведе „Информационна среща» за запознаване на малките и средни туристически предприемачи и други заинтересовани страни с резултатите от извършените екологични проучвания -дейност 2 по проект с наименование: «Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня", одобрен за финансиране по Процедура № BG161PO005/10/3.0/2/20 „Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България", приоритетна ос „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.", съгласно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №5103020-С017/17.01.2012г.


Срещата имаше за цел да запознае малките и средните туристически предприемачи и други заинтересовани страни с резултатите от извършеното проучване на нарушените и обезлесени терени,приоритетно повлияни от изграждането и разширяването на туристическата инфраструктура на цялата територия на общината; идентифицираните основни заплахи и рискове за биоразнообразието, произтичащи от човешката дейност в община Сапарева баня и добрите туристически и горскостопански практики и съответствие с целите на защитената зона.


Поканени бяха представители на всички заинтересовани институции, в т.ч. представители на РИОСВ - Благоевград, Дирекция „Земеделие и гори" - горско стопанство - Благоевград и Сапарева Баня, Дирекция НП-„Рила"-Благоевград и други заинтересовани лица в близост до чиито територии се извършват интервенциите по проекта, представители на НПО- еколози, туристически сдружения, общинската и областната администрации и др.
Същият ден от 13.30 часа в Посетителският център към Национален парк Рила - с. Паничище се проведе «Образователна кампания в местното училище» под формата на извънкласни занятия.Участие взеха учениците от ОУ"Христо Ботев", град Сапарева баня 2 групи от 15 деца /3-4 клас и 5-7 клас/.


Учениците бяха запознати чрез презентация на тема: "Опазване на биоразнообразието в община Сапарева баня"с биоразнообразието на територията на Рила планина, в частност с видовете,които са били обект на изследване по проекта и са силно застрашени от изчезване, научиха и правилата за поведение в гората и какво не трябва да се прави,за да не се нарушава биоразнообразието в района ,който посещават като туристи.

Учениците получиха рекламни материали, изготвени с цел да се информира широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта и за постигнатите на резултати от него.
Проведе се и мероприятие „Образователен маршрут и полеви занимания с цел обучение на тема: „Разпознаване на редки растения, животни и на следи от бозайници" с ученици и възрастни".Чрез интерактивни методи /специално изработени табла/ в Посетителският център към Национален парк Рила - с. Паничище,поради студеното и неблагоприятно време навън, децата успяха да разпознаят на база наученото от презентацията, видовете редки растения, животни и следите на различните бозайници, успяха да чуят и разпознаят гласовете на различните птици и дори стaнаха част от така наречения „Жабешки концерт". Това мероприятие се проведе чрез редица забавни игри за децата, които с голям интерес взеха участие и определено се забавляваха, обучавайки се.

След интерактивните занимания, всички ученици заедно с експерта към Пoсетителски център към Национален парк -Рила, с.Паничище,който също изнесе лекция на учениците, свързана с опазване на биоразнообразието в Рила планина, посетиха местности в гората, където имаха за цел да видят и разпознаят различните дървесни местообитания - обект на изследване в проекта.