НовиниПринтирай

Приключи изпълнението на проект: Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ Христо Ботев

В Община Сапарева баня приключи изпълнението на проект: «Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня" по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010/042. Проектът се финансира по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 «Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини. В рамките на проекта бяха извършени следните основни строително-монтажни работи в ОУ «Христо Ботев» гр.Сапарева баня:
топлинно изолиране на стени и подмяна на дървена дограма с PVC;
топлоизолация на покрива;
повишаване на ефективността на отоплителната мрежа;
повишаване на ефективността на осветлението.

Стойността на проекта е 552 773.57 лв., от които 85% - съфинансиране от ЕФРР и 15% - собствен принос на община Сапарева баня. Чрез изпълнението на проекта се повиши енергийната ефективност на сградата на основното училище. Създаде се по-добра работна среда и микроклимат в помещенията - осветеност и контрол върху отоплението, което води до намаляване на разходите за енергия.


На 30.10.2013 година (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ет.3, се проведе заключителната конференция по проекта.
На конференцията бяха представени същността, целите и изпълнените дейности по проекта, постигнатите резултати и полученото безвъзмездно финансиране. На участниците бяха раздадени изготвените по проекта информационни брошури.