НовиниПринтирай

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: Недвижим имот - частна общинска собственост

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №180, том VІІ, рег. 1937 от 28.06.2011г./, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.9.15 по Кадастралната карта на град Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, целият с площ от 1606кв.м., местност „Джубрена" с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: «нива», при граници и съседи: имоти №№ 65365.13.221, 65365.9.14, 65365.9.13, 65365.10.57»
На основание: Решение №9 от протокол №24/27.09.2013г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №523/23.10.2013г. на Кмета на Община Сапарева баня.
Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет лева)без ДДС . Сумата да бъде внесена по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.
Начална тръжна цена - 3212,00лв. (три хиляди двеста и дванадесет лева и нула ст.) Депозит за участие - 10% от началната цена. Плащане на депозита в български лева по набирателната сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC UNCRBGSF.
Условия за оглед на терена от 28.10.2013г. до 14.11.2013г. всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация тел. 0707/ 23378 - 208, моб. тел. 0888 506822.
Срок за закупуване на тръжни документи - 14.11.2013г. - 16.00 часа.
Срок за представяне на пликовете със заявленията - 14.11.2013г.- 17.00 часа в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.
Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.
Публичният търг ще се проведе на 15.11.20113г. от 11.30 часа в Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.
Повторен публичен търг ще се проведе на 22.11.2013г. от 11.30 часа в Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.
Срок за закупуване на тръжни документи за повторен търг - 21.11.2013г. - 16.00 часа.
Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг - 21.11.2013г. - 17.00 часа в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.
Условия за оглед на терена в случай на повторен търг - от 16.11.2013г. до 21.11.2013г. всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.