НовиниПринтирай

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: Недвижим имот - ЧОС

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - ЧОС , представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.601.249 по Кадастралната карта на град Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, целия с площ от 505 кв.м., гр. Сапарева баня, ул. «Света Богородица» № 22 с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване/до 10 метра, номер по предходен план: кв. 100, парцел XІІ, при граници и съседи: имоти:№№ 65365.601.856, 65365.601.250, 65365.601.252, 65365.601.253, 65365.601.248.

На основание: Решение № 3 от Протокол №23/16.08.2013 г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №522/23.10.2013 г. на Кмета на Община Сапарева баня.
Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет лева)без ДДС . Сумата да бъде внесена по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.
Начална тръжна цена - 50 500 лв без ДДС (петдесет хиляди и петстотин лева) и 60 600.00 (шесдесет хиляди и шестотин лева) с ДДС. Депозит за участие 10% от началната цена без ДДС. Плащане на депозита в български лева по набирателната сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC UNCRBGSF.
Условия за оглед на терена от 26.10.2013г. до 14.11.2013г. всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация тел. 0707/ 23378 - 208, моб. тел. 0888 506822.
Срок за закупуване на тръжни документи - 14.11.2013г. - 16.00 часа.
Срок за представяне на пликовете със заявленията - 14.11.2013г.- 17.00 часа в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.
Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.
Публичният търг ще се проведе на 15.11.2013 г. от 11.00 часа в Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.
Повторен публичен търг ще се проведе на 22.11.2013 г. от 11.00 часа в Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.
Срок за закупуване на тръжни документи за повторен търг - 16.11.2013г. - 16.00 часа.
Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг - 21.11.2013г. - 17.00 часа в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.
Условия за оглед на терена в случай на повторен търг - от 16.11.2013 г. до 21.11.2013 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.