НовиниПринтирай

Заповед № 372/ 01.08.2013 г.

На основание чл.44, ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.62 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във вр. с чл.114, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/, Решение №6 от протокол №14/12.11.2012г. и Решение №8/от протокол №20/29.05.2013г на ОбС Сапарева баня и Протокол № 1 от 30.07.2013г. на комисия, назначена със Заповед № 366 от 30.07.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня


ОПРЕДЕЛЯМ:

1.Участникът „Венци-2003" ЕООД, с ЕИК 131124328, със седалище и адрес на управление: с. Радуил 2043, обл.София, общ. Самоков, ул. „Маршал Жуков" №15, представлявано от Венцислав Михайлов Стоименов за спечелил, откритият със Заповед №366/30.07.2013 г.на Кмета на Община Сапарева баня публичен търг с явно наддаване за продажбата на стояща дървесина на корен в обект №023, състоящ се от отдели 1-в, 1-г, 1-е, 31-д, 54-а, 54-б, 54-в и 54-д с общо стояща маса по сортиментен лист 6610 куб.м. от ЛФ за 2013г. на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня, на начална тръжна цена в размер на 268 426.84 лв. /двеста шестдесет и осем хиляди четиристотин двадесет и шест лева и 84 ст./ без ДДС или 322 112.21 лв. /триста дведесет и две хиляди сто и дванадесет лева и 21 ст./ с ДДС.
2. Кандидата „Валявица ВВМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул. „Отец Паисий"" №36 е отстранен от участие в търга. Мотиви за отстраняване:
На основание чл.61, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, когато при започване на търга не присъства представител на някой от кандидатите, подали документи за участие, комисията отстранява кандидата от по-нататъшното му участие в търга, без да отваря плика с документите му.
3. В срок от 3 работни дни след сключване на договора с участника спечелил търга, внесената от него гаранция за участие да бъде освободена до размера на гаранцията за изпълнение на договора, която представлява сума в размер на 3% от сумата по т.1 от заповедта или 8 052.81 лв.(осем хиляди петдесет и два лева и 81 ст).
4.Преди сключването на договора спечелилият търга следва да заплати авансово сума в размер на 268 426.84 лв. (двеста шестдесет и осем хиляди четиристотин двадесет и шест лева и 84 ст.) без ДДС или 322 112.21 (триста двадесет и две хиляди сто и дванадесет лева и 21 ст) с ДДС , което съставлява 100% от достигната на търга цена, посочена в т.1 от настоящата заповед по сметка на Община Сапарева баня - IBAN BG55UNCR96608497667812 BIC UNCRBGSF, вид плащане 444000, Уни Кредит Булбанк, клон гр.Сапарева баня.
5. Възложителя - Кмета на Община Сапарева баня подписва договор със спечелилия търга в едноседмичен срок от влизането в сила на настоящата заповед.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на „Валявица ВВМ" ЕООД, гр.Сапарева баня, „Венци-2003» ЕООД, с. Радуил, ДД „ФСДУС" и деловодство.
Заповедта се публикува на интернет страницата на Община Сапарева баня.
Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от получаването й, по реда на АПК.


ИНЖ. САШО ИВАНОВ:
/Кмет на Община Сапарева баня/

За кмет: инж. Васил Маргин
/Съгл. заповед №299/14.06.13 г.
на кмета на Община Сапарева баня

*Заповедта е достъпна в прикачените файлове