НовиниПринтирай

публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - ЧОС с площ от 12 350кв.м.

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - ЧОС , представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.37.31 по Кадастралната карта на град Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, последно изменение със Заповед №КД-14-10-324/11.09.2009г. на началника на СГКК -Кюстендил, целият с площ от 12 350кв.м., местност „Джубрена" с трайно предназначение на територията -земеделска, начин на трайно ползване - нива, при граници и съседи имоти: имоти № 65365.37.29,65365.37.51,65365.37.42,65365.37.39,65365.37.22,65365.37.23,65365.37.24 /АОС №759/22.11.2012г. «
На основание: Решение №10 от Протокол №19/30.04.2013г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №352/15.07.2013г. на Кмета на Община Сапарева баня.
Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет лева)без ДДС . Сумата да бъде внесена по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.
Начална тръжна цена -14 200 лв (четиринадесет хиляди и двеста лева). Депозит за участие 10% от началната цена. Плащане на депозита в български лева по набирателната сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC UNCRBGSF.
Условия за оглед на терена от 17.07.2013г. - 06.08.2013г. всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация тел. 0707/ 23378 - 208, моб. тел. 0888 506822.
Срок за закупуване на тръжни документи - 06.08.2013г. - 16.00 часа.
Срок за представяне на пликовете със заявленията - 06.08.2013г.- 17.00 часа в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.
Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.
Публичният търг ще се проведе на 07.08.20113г. от 14.00 часа в Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.
Повторен публичен търг ще се проведе на 14.08.2013г. от 14.00 часа в Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.
Срок за закупуване на тръжни документи за повторен търг - 13.08.2013г. - 16.00 часа.
Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг - 13.08.2013г. - 17.00 часа в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.
Условия за оглед на терена в случай на повторен търг - от 08.08.2013г. до 13.08.2013г. всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.