НовиниПринтирай

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на сграда за обществено обслужване

Община Сапарева баня обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж върху застроена площ от 1126кв.м. за изграждане на сграда за обществено обслужване в недвижим имот- ЧОС /АЧОС 189/13.12.2006г./, представляващ урегулиран поземлен имот, парцел I, кв.12 по плана на село Паничище, одобрен с Решение №6, взето по Протокол №29/17.10.2006 г. на Общински съвет Сапарева баня, целият с площ от 1126 кв.м., при съседи: УПИ, парцел V, кв.12 по плана на с.Паничище, УПИ, парцел ІІ, кв.12 по плана на с.Паничище, УПИ, парцел ІІІ, кв.12 по плана на с.Паничище, УПИ, парцел ІV, кв.12 по плана на с.Паничище и улица с осови точки 204-205-206-207 по плана на с.Паничище, община Сапарева баня.

На основание: Решение №7 от Протокол 19/30.04.2013г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №333/05.07.2013г. на Кмета на Община Сапарева баня.
Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1), Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет лева)без ДДС . Сумата да бъде внесена по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.
Начална тръжна цена - 52.50 лв./кв.м - /петдесет и два лева и петдесет стотинки/ и цена като цяло за предмета на търга в размер на 59 115лв. /петдесет и девет хиляди сто и петнадесет лева/. Депозит за участие 10% от началната цена.Плащане на депозита в български лева по набирателната сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC UNCRBGSF.
Условия за оглед на терена от 08.07.2013г. -29.07.2013г. всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа и за допълнителна информация на тел. 0707/ 23378 - 208, моб. тел. 0888 506822.
Срок за закупуване на тръжни документи - 29.07.2013г.- 16.00 часа.
Срок за представяне на пликовете със заявленията - 29.07.2013г. - 17.00 часа в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.
Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг с тайно наддаване.
Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 30.07.2013 от 11.00 часа в Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.
Повторен публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на 06.08.2013г. от 11.00 часа в Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.
Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг с тайно наддаване- 05.08.2013г. - 16.00 часа.
Условия за оглед на терена в случай на повторен търг с тайно наддаване- 31.07.2013г. до 05.08.2013г. всеки ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.
Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг с тайно наддаване- 05.08.2013г. - 17.00 часа в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.